Waalse regering wil MTM verhogen naar 48 ton

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

Met de maatregelen is een budget van 23 miljoen euro gemoeid. Dat komt overeen met ongeveer 10% van de verwachte opbrengst van de ‘redevance kilométrique’, die zoals geweten op 1 april 2016 ingaat.

De maatregelen die minister van Begroting Christophe Lacroix (foto) belooft, komen grosso modo overeen met wat hij eind juni liet uitschemeren in een commissie van het Waals Parlement, waarin hij de stand van zaken opmaakte van de onderhandelingen met de transportsector. Merkwaardig genoeg heeft die sector het maatregelenpakket nog niet officieel mogen vernemen.

“De eerste compensatie, die bovenop de aangekondigde 23 miljoen euro komt, is uiteraard het feit dat de inkomsten van de heffing gebruikt zullen worden voor het onderhoud van het wegennet”, aldus de minister. Het pakket bestaat enerzijds uit compensaties ten gunste van de transportsector. Anderzijds bestaat het uit steunmaatregelen voor andere sectoren, die meer dan anderen door de heffing zullen getroffen worden zoals de steengroeven, de bietenteelt en de zuivelsector.

Transportsector

Voor de transporteurs is voorzien dat – net als in Vlaanderen – de verkeersbelasting voor de trucks van 3,5 tot 12 ton wordt afgeschaft en die voor de zwaardere vrachtwagens wordt herleid tot het Europese minimum. Lacroix kondigde eveneens aan dat er steun wordt uitgetrokken voor milieuvriendelijkere voertuigen en voor de chauffeursopleidingen. Ook worden enkele regels voor de technische controle versoepeld en zou Wallonië bijspringen voor de verlaging van de gemeentelijke taksen voor transporteurs.

Ecocombi’s en 48 ton

Er werd eveneens aangekondigd dat er enkele trajecten worden bestudeerd waarop ecocombi’s zullen mogen rijden in het kader van een proefproject. Het was al geweten dat, sinds Ecolo geen deel meer uitmaakt van de Waalse regering, een dergelijk project overwogen werd. In alle luwte wordt er al langer aan gewerkt, maar dat het wordt opgenomen in het pakket flankerende maatregelen, lijkt er op te wijzen dat de Waalse administratie er nu al ver genoeg mee staat.

Het voorstel om de maximaal toegelaten massa (MTM) van 44 naar 48 ton te brengen, is daarentegen helemaal nieuw. Voor de lengte van de voertuigen is de federale overheid nog steeds bevoegd, maar voor de MTM zijn de gewesten bevoegd. Het zou gaan om ’48 ton op Nederlands model’. De transportsector was naar verluidt geen vragende partij – het stond niet in hun eisenbundel – maar deze verhoging van de MTM zou er komen op vraag van de steengroevensector. Verdere details over deze verhoging van de MTM zijn nog niet gekend.

Heel verwonderlijk is dat Wallonië overweegt om langere opleggers toe te laten naar ‘Brits model’, indien ze met zes assen zijn uitgerust. In het Verenigd Koninkrijk is er inderdaad een proef aan de gang met trailers van 14,8 meter. Maar, zoals aangehaald, de lengte van de voertuigen zit op federaal niveau. Lacroix heeft tevens bevestigd dat hij bij zijn federale collega’s zal aandringen op een verlaging van de sociale lasten voor de zogenaamde niet-productieve uren.

Sectorale maatregelen

Specifiek voor de landbouw- en voedingssector voorziet de Waalse regering dan weer steun voor systemen die zoveel mogelijk aarde tussen de oogst (vooral van bieten) uit halen, om zo de te transporteren massa te optimaliseren.

De melksector zou van een kostenvermindering genieten dankzij financiële steun voor kwaliteitscontroles.

Dat naast de transport enkele andere sectoren zelf steun zouden krijgen, is het gevolg van de studie die de UCL maakte in opdracht van de Waalse regering. Wanneer de transporteurs de kilometerheffing doorrekenen aan sectoren die hoge gewichten maar weinig toegevoegde waarde produceren, worden deze meer getroffen.

Nachttarief?

Overigens wordt een werkgroep opgestart die de impact van de heffing op de verschillende sectoren moet opvolgen. Dat comité zal bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende sectoren en van de Waalse overheid. Het wordt belast met de opdracht om eventuele concurrentievervalsing op te sporen en om de introductie van een nachttarief voor de heffing in te voeren. Dat zou al in 2017 kunnen gebeuren.

Voordien wordt wel in het pakket maatregelen aangehaald dat men de tijdsvensters voor de distributie in de steden wil uitbreiden: vroeger in de morgen en later in de avond.

Logistiek

In de lijst van maatregelen wordt tevens aangehaald dat de competentiepolen Logistics in Wallonia en/of Wagralim worden versterkt door een cel op te richten die zich specifiek zou richten op de agrologistiek. Daarnaast zullen de logistieke opleidingen gestimuleerd en ondersteund worden.

Voorlopig zijn er nog geen officiële reacties van de transporteursfederaties. Wel is hier en daar te horen dat de flankerende maatregelen bijzonder vaag zijn.

Normaal gezien wordt het pakket volgende donderdag in plenaire zitting van het Waals Parlement besproken. Dan zou ook de stemming moeten gebeuren over het decreet met betrekking tot de kilometerheffing.