Algemene voorwaarden

Flows is eigendom van ProMedia BE bv.
Flows is de merknaam voor het digitaal nieuwsplatform en afgeleide producten.

Verantwoordelijke uitgever van het Platform: ProMedia BE bv.

ProMedia BE bv (Hierna ‘ProMedia’ genoemd)

Brouwersvliet 33
B-2000 Antwerpen (België)
Btw BE0781.746.556

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons of onze diensten, kunt u ons contacteren via e-mail: webmaster@flows.be. Wij beloven spoedig te reageren op ieder bericht dat wij ontvangen. Vermeld contactdetails en alle redelijkerwijs nuttige informatie opdat we doelgericht kunnen antwoorden.Onder ‘Platform’ moet het geheel aan websites en applicaties door Flows ontwikkeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot www.flows.be, verstaan worden.

Het gebruik van het ‘Platform’ wordt bepaald door de hieronder vermelde Gebruikersvoorwaarden (afdeling I).

Via haar ‘Platform’ biedt Flows eveneens gespecialiseerde producten aan waarop ‘Gebruikers’ zich kunnen registeren. Het gebruik en de modaliteiten van die producten worden bepaald door de hieronder vermelde Abonnementsvoorwaarden (afdeling II).

De Gebruikersvoorwaarden en de Abonnementsvoorwaarden dienen steeds samen te worden gelezen met de Algemene Bepalingen (afdeling III). De Gebruikersvoorwaarden, Abonnementsvoorwaarden en Algemene Bepalingen worden hierna ook verder aangeduid als ‘de Voorwaarden’.

I. GEBRUIKERSVOORWAARDEN

I.1: Toepassingsgebied

I.1.1 Deze Voorwaarden gelden zowel voor ons, ProMedia, als voor u als ‘Gebruiker’. U bent een ‘Gebruiker’ zodra u ons ‘Platform’ bezoekt en gebruikt om informatie te consulteren. Zodra u gebruikmaakt van ons ‘Platform’, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat onze Voorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing zijn.

I.1.2 Indien u gebruikmaakt van ons ‘Platform’ namens een bedrijf of een andere juridische entiteit, bent u ook individueel gebonden door deze Voorwaarden als ‘Gebruiker’. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen ProMedia en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

I.2: Het Gebruiksrecht, Registratie en Beperkingen

Gebruiksrecht

I.2.1 Iedere ‘Gebruiker’ krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik, weergave en consultatie van het ‘Platform’ (kortweg: gebruiksrecht).

I.2.2 Dit recht wordt toegekend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Die licentie geeft de ‘Gebruiker’ geen recht om het ‘Platform’, de onderliggende databanken en/of enige inhoud die ter beschikking gesteld wordt via het ‘Platform’ te verkopen, te (her)publiceren, te (her)verdelen, over te dragen of in licentie te geven.

I.2.3 De stopzetting van het gebruiksrecht brengt geen automatische verwijdering van het Gebruikersprofiel met zich mee. Indien de ‘Gebruiker’ zijn Gebruikersprofiel wenst te verwijderen, moet hij zijn recht uitoefenen door middel van een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan ProMedia, per post of per e-mail aan privacy@flows.be. ProMedia verbindt er zich toe binnen de 20 werkdagen aan dit verzoek een gevolg te geven, met een maximum termijn van 3 maanden, door de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen.

I.2.4 Afhankelijk van de toegankelijke functionaliteiten beschikt de ‘Gebruiker’ over een recht om inhoud aan het ‘Platform’ toe te voegen. Door inhoud op het ‘Platform’ te plaatsen verschaft de ‘Gebruiker’ aan ProMedia een eeuwigdurende, kosteloze, overdraagbare licentie om die inhoud te gebruiken, reproduceren, verwerken en mee te delen aan derden voor zover dat nodig is om de diensten van ons ‘Platform’ aan te bieden.

Registratie

I.2.5 De toegang tot bepaalde functionaliteiten en specifieke informatie op ons ‘Platform’ is beperkt tot geregistreerde ‘Gebruikers’ die over de juiste hoedanigheid daartoe beschikken en zoals ook bepaald in afdeling II (‘Abonnementen’).

I.2.6 Iedere registratie vereist de ‘Gebruiker’ om een correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weer te geven. In functie van de hoedanigheid van de ‘Gebruiker’ kan bepaalde informatie absoluut noodzakelijk zijn om te vermelden. Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het Gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de ‘Gebruiker’ om achterhaalde informatie te corrigeren of verwijderen.

I.2.7 Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Een Gebruikersprofiel is niet overdraagbaar aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van ProMedia. De ‘Gebruiker’ is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij ProMedia zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

I.2.8 ProMedia houdt geen actieve controle op aangemaakte Gebruikersprofielen maar behoudt zich wel het recht voor de gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist wordt, zoals bepaald in artikel I.3 (“Remedies”).

I.2.9 De verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt door de wetgever aan strenge voorwaarden verbonden zoals bepaald in de wetgeving en de Europese Verordening (EU) 2016/679 GDPR-AVG, richtlijn 95/46/EG. Door de registratie stemt de ‘Gebruiker’ ermee in dat we zijn verstrekte gegevens kunnen openen, bewaren en openbaar maken overeenkomstig onze Privacy Verklaring, met inbegrip van het Gebruik van Cookies [http://www.flows.be/nl/privacy-verklaring-en-gebruik-van-cookies].

Beperkingen

I.2.10 Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat dit gebruik niet in strijd mag zijn met de Voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen. In het bijzonder is het de ‘Gebruiker’ verboden om:

  • gebruik te maken van softwareprogramma’s die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens, waaronder maar niet beperkt tot spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software verstaan;
  • het ‘Platform’ en haar gegevens te gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten of om schadelijke programmatuur te verspreiden zoals maar niet beperkt tot computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots;
  • andere ‘Gebruikers’ (trachten) te stalken en/of (trachten) te overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen;
  • toegang te verkrijgen tot de Gebruikersprofielen van andere ‘Gebruikers’;
  • tijdens de registratie gebruik te maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens;
  • inhoud toe te voegen die men als ongepast en/of onwettig kan beschouwen, zoals maar niet beperkt tot inhoud die illegaal, onrechtmatig, schadelijk, misleidend, bedreigend, beledigend, overdadig obsceen, kinderpornografisch, aanstootgevend, racistisch en/of in het algemeen strijdig met de openbare orde en goede zeden is, als ongepast wordt beschouwd; deze inhoud hoeft niet noodzakelijk in strijd te zijn met de geldende wetgeving of de rechten van derde partijen om als ongepast beschouwd te worden;
  • inhoud toe te voegen die enige intellectuele rechten, inclusief de portretrechten van andere ‘Gebruikers’ en/of derden schendt;
  • inhoud toe te voegen die het resultaat is van, verwijst naar en/of aanspoort tot het plegen van strafrechtelijk sanctioneerbare feiten.

I.3: Remedies

I.3.1 ProMedia behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de ‘Gebruiker’ in strijd handelt met de Voorwaarden en hem gekende verplichtingen, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. ProMedia behoudt zich alle rechten voor omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel.

I.3.2 ProMedia beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een Gebruikersprofiel. Daarnaast kan ProMedia de ‘Gebruiker’ zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op het ‘Platform’ geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken.

I.3.3 De verwijdering van een Gebruikersprofiel kan de (toekomstige) verwijdering van alle toegevoegde inhoud en advertenties impliceren. Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving indien de situatie dit vereist. De ‘Gebruiker’ heeft in geen geval het recht om een terugbetaling of schadevergoeding te vragen voor de getroffen maatregelen.

I.4: Inhoud op het ‘Platform’

I.4.1 Indien bepaalde inhoud op ons ‘Platform’ een schending van de Voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent, dient de ‘Gebruiker’ ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij ondernemen spoedig de gepaste maatregelen door (gehele of gedeeltelijke) wijzigingen, aanvulling of verwijdering.

I.4.2 De ‘Gebruiker’ en geautoriseerde derde partij die inhoud op het ‘Platform’ plaatst is ervoor verantwoordelijk dat deze inhoud steeds op de relevante en toepasselijke webpagina geplaatst wordt, steeds in een taal die begrijpelijk is voor de andere ‘Gebruikers’ van het ‘Platform’ (Engels of Nederlands) en dat deze inhoud op geen wijze misleidend is.

I.4.3 Ons ‘Platform’ bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van het ‘Platform’ gebeurt steeds op eigen risico en uitsluitende verantwoordelijkheid van de ‘Gebruiker’. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige mogelijke schade die veroorzaakt wordt door deze downloads en het verdere gebruik van die data.

II. ABONNEMENTSVOORWAARDEN

II.1: Toepassingsgebied

II.1.1 Onze Abonnementen richten zich voornamelijk aan ‘Gebruikers’ die deze benuttigen voor doeleinden die binnen hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Een BTW-nummer wordt vereist bij inschrijving op onze Abonnementen.

II.1.2 Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten via het ‘Platform’.

II.2: Het gebruiksrecht

II.2.1 Iedere ‘Gebruiker’ krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van het Flows ‘Platform’, zoals ook bepaald in artikel I.2 (“Gebruiksrecht, Registratie en Beperkingen”).

II.2.2 De stopzetting van het gebruik door de ‘Gebruiker’ geeft de ‘Gebruiker’ geen recht op enige terugbetaling van de betaalde Abonnementsgelden, zoals bepaald in artikel II.3 (“Tarieven en betaling”).

II.2.3 De stopzetting van het gebruik door de ‘Gebruiker’ heeft geen invloed op de duur van het Abonnement, zoals bepaald in artikel II.4 (“Duur”).

II.3: Tarieven en betaling

II.3.1 Onze prijzen worden uitgedrukt in EURO en zijn exclusief BTW en andere taksen. Kennelijke en overduidelijke fouten in onze prijs kunnen ook na het afsluiten van het Abonnement gecorrigeerd worden. Eventuele bijkomende kosten, zoals in het geval van het gebruik van bepaalde betaalmethoden, worden steeds vooraf duidelijk aan de ‘Gebruiker’ meegedeeld en vallen volledig voor diens rekening.

II.3.2 ProMedia kan de prijs voor lopende Abonnementen jaarlijks aanpassen. Indien de prijs voor het jaar volgend op de duur van de lopende overeenkomst wordt aangepast, dan ontvangt de ‘Gebruiker’ de aangepaste prijs minstens 30 kalenderdagen voor het verstrijken van het lopende Abonnement. Tenzij de ‘Gebruiker’ het Abonnement beëindigt in overeenstemming met wat bepaald is onder artikel II.4 (“Duur”) wordt de ‘Gebruiker’ geacht in te stemmen met de prijs voor het komende jaar.

II.3.3 Prijswijzigingen die het gevolg zijn van veranderingen in de BTW-tarieven worden wel onverkort aan de ‘Gebruiker’ aangerekend.

II.3.4 Als ‘Gebruiker’ van onze Abonnementen ben je verplicht de uitvoering van onze diensten onmiddellijk te controleren op mogelijke fouten en tekortkomingen van onze kant uit. Gebrekkige prestatie van diensten moeten door ‘Gebruiker’ gemeld worden binnen 7 dagen na vaststelling ervan. Deze melding moet steeds schriftelijk en gemotiveerd aan ProMedia gebeuren. De ‘Gebruiker’ heeft slechts recht op herstel van gebrekkige dienstverlening door middel van een nieuwe uitvoering. De ‘Gebruiker’ kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

II.3.5 Zodra wij uw inschrijving op een Abonnement ontvangen wordt een orderbevestiging gestuurd naar het door ‘Gebruiker’ opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst. Bij de orderbevestiging wordt een factuur toegevoegd. De ‘Gebruiker’ beschikt over een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. De betaling gebeurt via overschrijving. De ‘Gebruiker’ zal spoedig toegang krijgen tot de ingeschreven Abonnementen, voor zover de ‘Gebruiker’ zelf aan zijn verplichtingen voldoet.

II.3.6 Indien de ‘Gebruiker’ niet heeft betaald bij het verstrijken van de betalingstermijn, worden de ingeschreven Abonnementen automatisch en van rechtswege geschorst. ProMedia kan beslissen om haar verdere/bijkomende leveringsverplichtingen niet na te komen, tot het moment van de volledige betaling van het volledige verschuldigde bedrag.

II.3.7 ProMedia verricht geen terugbetalingen indien de ‘Gebruiker’ zijn Abonnement niet gebruikt. De ‘Gebruiker’ heeft evenmin een recht op terugbetaling indien de toegang tot zijn Abonnementen geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperkt of verhinderd wordt conform artikel I.3 (“Remedies”).

II.4: Duur

II.4.1 Onze Abonnementen zijn van bepaalde duur, vastgelegd op één (1) jaar vanaf de totstandkoming van het desbetreffende Abonnement, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op ons ‘Platform’.

II.4.2 Bij verstrijken van de bepaalde duur wordt de overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd voor de respectievelijke duur, tenzij één der partijen zich hiertegen verzet per aangetekend schrijven, verzonden ten laatste 15 kalenderdagen voorafgaand aan het verstrijken van de lopende duurtijd van het Abonnement.

II.4.3 Indien ProMedia omwille van redenen buiten haar wil om (bijvoorbeeld omwille van serverproblemen, electriciteitspanne,…), haar diensten geheel of gedeeltelijk niet kan aanbieden, geeft dit de ‘Gebruiker’ niet het recht om het Abonnement stop te zetten en/of een terugbetaling te vragen van de betaalde Abonnementsgelden.

II.5: Events

II.5.1 Tarieven voor Flows events worden uitgedrukt in EURO en zijn exclusief BTW.

II.5.2 Inschrijvingen voor een event zijn definitief vanaf 14 kalenderdagen voor het event. Een factuur wordt digitaal verstuurd. Betaling van de factuur dient vóór het event te gebeuren.

II.5.3 Annulaties van inschrijving voor een Flows event zijn kosteloos indien deze schriftelijk bevestigd worden via events@flows.be èn op voorwaarde dat dit gebeurt ten laatste 14 kalenderdagen voor het event plaats vindt.

II.5.4 Annuleren van het event is niet mogelijk indien dit gebeurt op minder dan 14 kalenderdagen van het event. De inschrijver kan zich wel kosteloos laten vervangen door een collega. Is er geen vervanging mogelijk en heeft er een no-show plaats, dan blijft het volledige bedrag van inschrijving verschuldigd.

II.5.5 Flows abonnees hebben regelmatig recht op korting bij inschrijving voor een Flows event. De Flows abonnee is verplicht zijn abonnementsnummer te vermelden bij inschrijving. Indien niet vermeld bij inschrijving, kan er geen korting toegestaan worden. Bij abonnementen met 1 login, is de korting enkel geldig voor de actieve login van het abonnement. Vanaf een bedrijfsabonnement met 3 logins, kunnen collega’s van de geregistreerde ‘Gebruikers’ mee genieten van de Flows korting.

II.5.6 Een individueel abonnement kan ten allen tijde omgezet worden naar een abonnement met 3 logins via abonnementen@flows.be. De meerkost wordt verrekend pro rata tot de vervaldatum van het lopende abonnement.

III. ALGEMENE BEPALINGEN

III.1: Wijzigingen

Wij behouden ons de vrijheid om ons ‘Platform’ en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. De ‘Gebruiker’ van onze Abonnementen kan rekenen op bijkomende garanties indien de omstandigheden dit vereisen. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de ‘Gebruiker’ en geeft evenmin aanleiding geeft tot schadevergoeding.

III.2: Aansprakelijkheid

III.2.1 ProMedia is enkel aansprakelijk voor haar toerekenbare zware contractuele tekortkoming in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen en is beperkt tot de waarde van de Abonnementsprijs, berekend in functie van de reeds verstreken duurtijd en steeds met een absoluut maximum van €50.

III.2.2 ProMedia is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade wordt begrepen maar is niet beperkt tot elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief.

III.2.3 Ieder gebruik van het ‘Platform’ gebeurt steeds op eigen risico. ProMedia is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan ons ‘Platform’, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Ons ‘Platform’ en de daarbij horende diensten worden aangeboden op ‘as is’ en ‘as available’ -basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie.

III.2.4 De inhoud op ons ‘Platform’ wordt zowel door ProMedia als door onze ‘Gebruikers’ en geautoriseerde derde partijen toegevoegd, al dan niet via geautomatiseerde processen. Ons ‘Platform’ valt bijgevolg te kwalificeren als User Generated Content (UGC). Wij besteden de grootste zorg aan de informatie die op het ‘Platform’ verschijnt. ProMedia biedt geen enkele garantie omtrent de kwaliteit en kwantiteit van informatie op het ‘Platform’. ProMedia is niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de ‘Gebruiker’ lijdt ten gevolge van de informatie op het ‘Platform’. Het betreft een middelenverbintenis van ProMedia waarbij alle nodige en redelijke maatregelen getroffen worden. ProMedia is niet verplicht om de inhoud voorafgaand aan de plaatsing te controleren en evenmin om doorgedreven a posteriori controles uit te voeren.

III.2.5 Indien ProMedia door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is ProMedia niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. ProMedia is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

III.2.6 Indien de ‘Gebruiker’ door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van ProMedia in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van ProMedia veroorzaakt, moet de ‘Gebruiker’ alle nodige maatregelen nemen om ProMedia van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.

III.3: Links naar andere websites

III.3.1 De inhoud van ons ‘Platform’ kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

III.3.2 Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt, verlaat men ons ‘Platform’ en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

III.4: Intellectuele eigendom

III.4.1 Creativiteit verdient bescherming, zo ook ons ‘Platform’ en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde ProMedia en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van ons ‘Platform’ zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op ons ‘Platform’ wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. ‘Gebruikers’ kunnen geen gebruik maken van en/of wijzigingen aanbrengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

III.4.2 Iedere ‘Gebruiker’ die inhoud aan ons ‘Platform’ toevoegt, is verantwoordelijk voor de Intellectuele Eigendomsrechten die hier op rusten. De ‘Gebruiker’ verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de ‘Gebruiker’ een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan ProMedia. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de ‘Gebruiker’. Wij vragen uw medewerking om eventuele schendingen van intellectuele eigendom aan ons te melden zodat we gepaste acties kunnen ondernemen.

III.5: Verwerking van persoonsgegevens

Hoewel je het niet altijd beseft als ‘Gebruiker’ betekent een bezoek aan ons ‘Platform’ in zekere zin een verwerking van persoonsgegevens. De verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt door de wetgever aan strenge voorwaarden verbonden zoals bepaald in de wetgeving en de Europese Verordening (EU) 2016/679 GDPR-AVG, richtlijn 95/46/EG. Door de registratie stemt de ‘Gebruiker’ ermee in dat we zijn verstrekte gegevens kunnen openen, bewaren en openbaar maken overeenkomst onze Privacy Verklaring, met inbegrip van het Gebruik van Cookies [http://www.flows.be/nl/privacy-verklaring-en-gebruik-van-cookies].

III.6: Nietigheid

III.6.1 De nietigheid van één of meerdere clausules van de algemene overeenkomst brengt niet de nietigheid van de rest van de algemene voorwaarden mee.

III.6.2 Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

III.7: Geschillenregeling

Deze Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. In geval van enig geschil zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen uitsluitend bevoegd.

Download onze

Algemene Voorwaarden (1 april 2022)
Downloaden