Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN PROMEDIA BE

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met ProMedia BE bv (hierna “ProMedia” genoemd) worden gesloten, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De klant kan zich in geen geval beroepen op de eigen algemene voorwaarden.

Hoofdstuk III is samen met ofwel Hoofdstuk I (Dienstverlening) dan wel Hoofdstuk II (Abonnementen), in functie van de aard van de diensten gezamenlijk van toepassing. In functie van de aard van de producten en de dienstverlening, zijn bovendien de Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring, met inbegrip van het Gebruik van Cookies van toepassing. Voormelde documenten dienen samen te worden gelezen en vormen het geheel van de voorwaarden van toepassing op de relatie met ProMedia.

HOOFDSTUK I: DIENSTVERLENING

Dit Hoofdstuk is van toepassing op alle diensten van ProMedia, behoudens de abonnementen via haar website, zoals, maar niet beperkt tot adviesverlening, het uitvoeren van taken van front- en backoffice.

Artikel 1 – Offertes en Bestellingen

1.1. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden de offertes van ProMedia slechts gedurende 1 maand volgend op de datum van de offerte.

1.2. Enkel wanneer een bestelling van de klant door ProMedia of haar daartoe aangezochte gewoonlijke bevoegde partners schriftelijk wordt bevestigd, is deze verbindend voor ProMedia.

Een begin van uitvoering van de order geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd. De uitvoering van een bestelling van de klant geschiedt evenwel overeenkomstig deze algemene verkoopsvoorwaarden.

1.3. Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van ProMedia zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die ProMedia hiertoe geldig kan verbinden.

Artikel 2 – Omschrijving van de te leveren diensten

De diensten worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

Artikel 3 – Prijs

3.1. De prijs is deze zoals op de offerte vermeld.

3.2. De prijs is exclusief Btw. Elke verhoging van het Btw-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de klant.

3.3. Eventuele bijkomende prestaties zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 4 – Betaling

4.1. De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

4.2. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een interest van 10% verschuldigd.

4.3. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of enige andere wanbetaling brengt de opeisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de klant en doet elke toegekende betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.

4.4. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling de forfaitaire vergoeding en de intresten zoals vermeld onder artikel 4.2. verschuldigd.

4.5. Onverminderd wat bepaald is in artikel 4.1. moet in geval van betwisting de factuur, op straf van verval, op gemotiveerde manier geprotesteerd worden per aangetekend schrijven binnen de 8 werkdagen na ontvangst ervan, waarin de gebeurlijke redenen van betwisting duidelijk en limitatief worden opgesomd.

Protesten schorten de betalingsverplichtingen evenwel niet op.

Artikel 5 – Annulering bestelling

Zelfs indien de bestelling van de klant nog niet werd bevestigd door ProMedia, zal de klant, ingeval van annulering van een bestelling, die schriftelijk dient te gebeuren, de volgende vergoedingen voor o.m. voorbereidend werk, verschuldigd zijn aan ProMedia:

  • In geval van annulering binnen de 10 werkdagen voorafgaand aan de vooropgestelde levering: een forfaitaire vergoeding van 15 % van de prijs van de bestelling;
  • In geval van annulering binnen de 5 werkdagen voorafgaand aan de vooropgestelde levering: een forfaitaire vergoeding van 30% van de prijs van de bestelling;
  • In geval van annulering binnen de 3 werkdagen voorafgaand aan de vooropgestelde levering: een forfaitaire vergoeding van 50% van de prijs van de bestelling.

Voorgaande forfaitaire vergoeding geldt onverminderd het recht van ProMedia om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van een hoger geleden schade.

Artikel 6 – Beëindiging contract

Elke partij mag, mits het respecteren van een opzegperiode van 3 maanden, schriftelijk te betekenen aan de andere partij, het contract beëindigen. Deze opzegperiode start op de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving.

HOOFDSTUK II: ABONNEMENTEN

Artikel 7 – Omschrijving

7.1. Via haar Platform biedt ProMedia eveneens gespecialiseerde betalende abonnementen aan waarop geregistreerde Gebruikers zich kunnen inschrijven (hierna ‘Abonnementen’ genoemd), eveneens onder de benaming “Flows”.

7.2. Onder Platform moet het geheel aan websites en applicaties door ProMedia ontwikkeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot www.promedia.be , *.promedia.be , en www.flows.be, *.flows.be, verstaan worden.

7.3. De Abonnementen richten zich voornamelijk aan Gebruikers die deze benuttigen voor doeleinden die binnen hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Een Btw-nummer wordt vereist bij inschrijving op de Abonnementen.

7.4. Het gebruik en de modaliteiten van deze Abonnementen wordt bepaald door deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Artikel 8 – Gebruiksrecht

8.1. Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van het ProMedia Platform, inclusief de databank en de inhoud.

8.2. De stopzetting van het gebruiksrecht geeft de Gebruiker geen recht op enige terugbetaling van de betaalde abonnementsgelden, zoals bepaald in artikel 9 van deze Voorwaarden (“Tarieven en betaling”).

8.3. De stopzetting van het gebruiksrecht brengt geen automatische verwijdering van het gebruikersprofiel met zich mee. Indien de Gebruiker zijn gebruikersprofiel wenst te verwijderen moet hij zijn recht uitoefenen door middel van een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan ProMedia, per post of per e-mail aan privacy@flows.be. ProMedia verbindt er zich toe binnen de 20 werkdagen aan dit verzoek een gevolg te geven, met een maximum termijn van 3 maanden, door de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen. Dit met uitzondering van wat bepaald wordt in artikel 10 (“Duur”) hieronder.

8.4. De stopzetting van het gebruiksrecht heeft geen invloed op de duur van het Abonnement, zoals bepaald in artikel 10 (“Duur”) hieronder.

8.5. Afhankelijk van de toegankelijke functionaliteiten beschikt de Gebruiker over een recht om inhoud aan het Platform toe te voegen.

8.6. Door inhoud op het Platform te plaatsen verschaft de Gebruiker aan ProMedia een eeuwigdurende, kosteloze, overdraagbare licentie om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, verwerken en mee te delen aan derden voor zover dit nodig is om de diensten van ons Platform aan te bieden. Deze licentie is van toepassing op alle types van intellectuele eigendomsrechten die betrokken zijn, zoals uitvoerig besproken in artikel 11 (“Intellectuele eigendom”), met uitzondering van enige toepasselijke morele rechten.

Artikel 9 – Registratie

9.1. De toegang tot bepaalde functionaliteiten en specifieke informatie op ons Platform is beperkt tot geregistreerde Gebruikers die over de juiste hoedanigheid daartoe beschikken.

9.2. Iedere registratie vereist de Gebruiker om een correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weer te geven. In functie van de hoedanigheid van de Gebruiker kan bepaalde informatie absoluut noodzakelijk zijn om te vermelden. Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om achterhaalde informatie te corrigeren of verwijderen.

9.3. Ieder gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Een gebruikersprofiel is niet overdraagbaar aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van ProMedia.

De Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij ProMedia zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

9.4. ProMedia houdt geen actieve controle op aangemaakte gebruikersprofielen maar behoudt zich wel het recht voor de gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist wordt.

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt door de wetgever aan strenge voorwaarden verbonden zoals bepaald in de wetgeving en de Europese Verordening (EU) 2016/679 GDPR-AVG, richtlijn 95/46/EG. Door de registratie stemt de Gebruiker ermee in dat we zijn verstrekte gegevens kunnen openen, bewaren en openbaar maken overeenkomst onze Privacy Verklaring, met inbegrip van het Gebruik van Cookies.

Artikel 10 – Tarieven en Betaling

10.1. Onze tarieven worden uitgedrukt in EURO en zijn exclusief Btw en andere taksen. Kennelijke en/of overduidelijke fouten in onze prijs kunnen ook na de totstandkoming gecorrigeerd worden. Eventuele bijkomende kosten, zoals in het geval van het gebruik van bepaalde betaalmethoden, worden steeds vooraf duidelijk aan de Gebruiker meegedeeld en vallen volledig voor diens rekening.

10.2. ProMedia heeft het recht om haar tarieven op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van inschrijving.

ProMedia kan daarenboven de tarieven voor lopende Abonnementen jaarlijks aanpassen. Indien het tarief voor het jaar volgend op de duur van de lopende overeenkomst wordt aangepast dan ontvangt de Gebruiker dit minstens 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende duur. Tenzij de Gebruiker de overeenkomst beëindigt in overeenstemming met wat bepaald is onder artikel 10 (“Duur”) wordt de Gebruiker geacht in te stemmen met de prijs voor het jaar volgend op de duur van de lopende overeenkomst. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van veranderingen in de Btw-tarieven worden wel onverkort aan de Gebruiker aangerekend.

10.3. De Gebruiker van onze Abonnementen heeft de verplichting de uitvoering van onze diensten onmiddellijk te controleren op mogelijke fouten en tekortkomingen van onze kant uit. Gebrekkige prestatie van diensten moeten door Gebruiker gemeld worden binnen 7 dagen na vaststelling van de gebrekkige levering. Deze melding moet steeds schriftelijk en gemotiveerd aan ProMedia gebeuren. Gebruiker heeft slechts recht op herstel van gebrekkige dienstverlening door middel van een nieuwe uitvoering. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

10.4. Zodra wij uw inschrijving op een Abonnement ontvangen wordt een orderbevestiging doorgestuurd naar het door Gebruiker opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst. Bij de orderbevestiging wordt een factuur toegevoegd voor de toekomende duur. De Gebruiker beschikt over een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. De betaling gebeurt via overschrijving (Bank: ING IBAN: BE46 3632 1957 8536 BIC: BBRUBEBB). De Gebruiker zal spoedig toegang krijgen tot de ingeschreven Abonnementen, voor zover de Gebruiker zelf aan zijn verplichtingen voldoet.

10.5. Indien de Gebruiker niet binnen de gestelde betalingstermijnen handelt, is hij automatisch en van rechtswege in gebreke. ProMedia zal de ingeschreven Abonnementen automatisch blokkeren en beëindigen zodra de betalingstermijn verstreken is. ProMedia kan beslissen om haar verdere/bijkomende leveringsverplichtingen niet na te komen in geval van niet-betaling, tot het moment van de volledige betaling van het volledige verschuldigde bedrag.

10.6. ProMedia verricht geen terugbetalingen indien de Gebruiker zijn Abonnementen niet gebruikt of indien de Gebruiker hierover niet tevreden is. De Gebruiker heeft evenmin een recht op terugbetaling indien de toegang tot zijn Abonnementen geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperkt of verhinderd wordt conform de titel “Remedies” uit artikel I.3. van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 – Duur

11.1. Onze Abonnementen worden steeds aangeboden voor een bepaalde duur, vastgelegd op één (1) jaar vanaf inschrijving op het desbetreffende Abonnement tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op ons Platform. Indien latere wijzigingen worden aangebracht met betrekking tot het gekozen Abonnement volgt deze automatisch de duur van de lopende inschrijving.

11.2. Bij verstrijken van de bepaalde duur wordt de overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd voor opnieuw 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. De partijen kunnen de overeenkomst bij het verstrijken van iedere bepaalde duur opzeggen. De partij die zich hierop wil beroepen moet dit ten laatste 15 kalenderdagen voorafgaand aan het verstrijken van de duur ter kennis brengen van de andere partij(en) door middel van een aangetekend schrijven.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

12.1. Creativiteit verdient bescherming, zo ook ons Platform en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde ProMedia en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van ons Platform zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op ons Platform wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. Gebruikers kunnen geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aanbrengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

12.2. Iedere Gebruiker die inhoud aan ons Platform toevoegt is verantwoordelijk voor de Intellectuele eigendomsrechten die hier op rusten. De Gebruiker verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan ProMedia. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker. Wij vragen opnieuw uw medewerking om eventuele schendingen van intellectuele eigendom aan ons te melden zodat we gepaste acties kunnen ondernemen.

Artikel 13 – Wijzigingen

ProMedia behoudt zich het recht voor om het Platform en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. De Gebruiker met een Abonnement kan rekenen op bijkomende garanties indien de omstandigheden dit vereisen. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

HOOFDSTUK III: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 14 – Indexatie

Onze tarieven worden jaarlijks herzien volgens het indexcijfer der consumptieprijzen. De berekening gebeurt volgens de formule (basisprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer. Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand van het jaar waarin de prijs wordt herzien. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de overeenkomstige maand van het jaar voorafgaand aan het jaar van het nieuw indexcijfer. Een herziening van de basisprijs volgens het indexcijfer wordt niet gezien als een prijsaanpassing en wordt bijgevolg niet aan de Gebruiker gemeld.

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding overeenkomst

Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van enige contractuele verplichting, heeft ProMedia het recht om:

  • hetzij eenzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen/verbintenissen te schorsen tot het ogenblik waarop alle verbintenissen van de klant zijn nagekomen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling van de klant, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht werkdagen, en zonder dat dit voor de klant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht van ProMedia om schadevergoeding te vorderen;
  • hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling van de klant, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, eenzijdig te ontbinden, onverminderd het recht van ProMedia om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 – Schuldvergelijking (netting)

Elke en enige vorm van schuldvergelijking door de klant is uitgesloten. ProMedia is daarentegen gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van de klant, tussen de bedragen die ProMedia aan de klant verschuldigd zou zijn met de bedragen die de klant aan ProMedia verschuldigd zou zijn, om welke reden op grond van welke oorzaak of overeenkomst ook.

Artikel 17 – Waarborgen

Indien het vertrouwen van ProMedia in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt ProMedia zich het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt ProMedia zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel 5 hierboven (“Annulering bestelling”), onverminderd de betaling van de eventueel reeds deels uitgevoerde levering.

Artikel 18 – Facturatie

ProMedia richt de factuur, ten belope van het goedgekeurd bedrag en verhoogd met de Btw, aan het facturatieadres vermeld op de bestelbon (artikel 2) en/of door de Gebruiker opgeven op het ogenblik van het afsluiten van een Abonnement (artikel 8.2). Latere aanpassingen aan het facturatieadres resulteren in een administratieve kost die afzonderlijk gefactureerd zal worden.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid, verantwoordelijkheden, vrijwaring

19.1. ProMedia is slechts aansprakelijk ingeval van bewezen opzet of grove schuld bij de dienstverlening.

19.2. De aansprakelijkheid van ProMedia is bovendien beperkt tot een drievoud van het gefactureerde bedrag, dan wel de betaalde abonnementsgelden. Alleszins zal in alle gevallen van mogelijke schade bij de dienstverlening de aansprakelijkheid van ProMedia beperkt blijven tot de dekking zoals deze verleend wordt door de BA-verzekeraar van ProMedia.

19.3. De gebeurlijke aansprakelijkheid van ProMedia wordt verder tevens beperkt tot directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

19.4. Indien de dienstverlening van ProMedia betrekking heeft op het aanleveren van informatie, is deze informatie louter informatief ten aanzien van de klant van ProMedia. ProMedia garandeert geenszins de juistheid van de door haar opgegeven data, hoewel met de grootst mogelijke zorg opgesteld. ProMedia kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de door haar verstrekte informatie.

19.5. ProMedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de uitvoering van de dienstverlening die te wijten zijn aan verkeerde of gebrekkige informatieverstrekking vanwege de klant. ProMedia heeft in geen geval de verplichting om de door de kant aangeleverde informatie in vraag te stellen, te controleren of aan te passen.

19.6. De klant vrijwaart ProMedia voor alle en enige vorderingen en schade lastens en in hoofde van ProMedia die zouden voortspruiten uit een verkeerde of gebrekkige informatieverstrekking vanwege de klant, zelfs indien deze te wijten zou zijn aan derden.

Artikel 20 – Overmacht

20.1. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt ProMedia van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

Ondermeer de volgende, niet-limitatieve situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal, interruptie of uitval van het internet door toedoen van de dienstverlener van ProMedia en uitzonderlijke verkeershinder.

20.2. Ingeval ProMedia afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.

Artikel 21 – Nietigheid

21.1. De nietigheid van één of meerdere clausules van de algemene overeenkomst brengt niet de nietigheid van de rest van de algemene verkoopsvoorwaarden mee.

21.2. Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

Artikel 22 – Bevoegde rechtbank en Toepasselijk recht

22.1. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

22.2. Op alle overeenkomsten met ProMedia is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de verwijzingsregels en het Weens koopverdrag.

Download onze
Algemene Verkoopsvoorwaarden (1 april 2022)
Downloaden