Privacy Verklaring en Gebruik van Cookies

I.- PRIVACY VERKLARING

Hoewel je er niet steeds van bewust bent geef je als gebruiker (hierna ook “de Gebruiker”) van ons Platform steeds enkele ‘persoonsgegevens’ vrij. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. Dit zal het geval zijn zodra men een directe of indirecte link kan leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon.

Onder ‘Platform’ moet het geheel aan websites en applicaties door Flows ontwikkeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot www.flows.be, verstaan worden.

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt door de wetgever aan strenge voorwaarden verbonden zoals bepaald in de wetgeving en de Europese Verordening (EU) 2016/679 GDPR-AVG, richtlijn 95/46/EG. Aangezien ook wij de bescherming van uw privacy heel belangrijk vinden en hier heel duidelijk over willen zijn, hebben wij deze Privacy Verklaring opgemaakt.

Door gebruik te maken van het Platform en haar diensten gaan wij ervan uit dat iedere Gebruiker kennis heeft genomen van deze Privacy Verklaring en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven, aanvaardt.

Door gebruik te maken van het Platform verklaart de Gebruiker zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door ProMedia.

Het is mogelijk dat onze Privacy Verklaring in de toekomst aangepast of gewijzigd wordt. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

I.1 De verantwoordelijke voor de verwerking

I.1.1     De verantwoordelijke voor de verwerking is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens.

Volgende persoon is aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

ProMedia BE bv (Hierna “ProMedia” genoemd)

Brouwersvliet 33

B-2000 Antwerpen (België)

BTW: BE.0781.746.556

I.1.2     Als verantwoordelijke voor de verwerking zal ProMedia de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, overeenkomstig artikels 32 t.e.m. 34 van de Europese Verordening GDPR.

Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico. Als de Gebruiker de indruk heeft dat zijn gegevens niet goed beveiligd zijn en/of aanwijzingen heeft van misbruik, kan contact opgenomen worden via privacy@flows.be. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot onze systemen zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade en/of diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.

I.1.3     ProMedia garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of –opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de beschermingsvereisten, zoals vereist in de Europese Verordening.

I.1.4     Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

I.2 De gegevens die worden verwerkt

I.2.1     Het gebruik van het Platform vereist in bepaalde gevallen de aanmaak van een individueel Gebruikersprofiel en de daarbij horende Gebruikersregistratie. Dit betekent dat we alle gegevens verzamelen die nodig zijn voor de gepersonaliseerde dienstverlening zoals contactgegevens m.b.t. naam, voornaam, adres, email-adres, telefoonnummer. De Gebruiker beslist zelf over de mate van informatie die hij vrij geeft. 

I.2.2     We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens van de Gebruiker, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

I.2.3     Daarenboven verzamelen en verwerken we persoonsgegevens om de Gebruiker de goede technische werking van het Platform te garanderen. Het Platform maakt gebruik van verscheidene middelen om de Gebruikerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in het Platform te detecteren:

 • cookies: deze informatie laat ons toe de Gebruiker te herkennen en zodoende efficiënt gebruik te maken van de platformfuncties zoals ingelogd blijven, navigatie door de informatie, gebruik van functionaliteiten, gepersonaliseerde commerciële berichten weergeven, etc., zoals ook bepaald in afdeling II (“Gebruik van Cookies”);
 • log-informatie: dit betreft informatie zoals het IP-adres en diverse telecommunicatie-gegevens;
 • informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware- en software informatie en netwerk informatie;
 • local storage informatie;
 • klikgedrag.

I.2.4     Het Platform verzamelt eveneens anonieme gegevens, zijnde technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden om een beeld te krijgen van Gebruikersnavigatie op het Platform.

I.2.5     De analytische data van ProMedia tonen ook locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan je (vermoedelijke) locatie op een kaart (‘Kaart’) worden bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn echter allesbehalve nauwkeurig, en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen.

I.3 De doeleinden van de gegevensverwerking

I.3.1     ProMedia is gespecialiseerd in efficiënte en doelgerichte informatieverzameling voor de havensector. Dit Platform wordt gebruikt voor de uitoefening van deze activiteiten en vormt een centrale verzamelplaats voor allerlei informatie en gegevens waarvan sommige gekwalificeerd kan worden als persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden ProMedia via allerlei kanalen bezorgd, zijnde op rechtstreekse wijze door de Gebruiker zelf of door een bevoegde derde partij, zoals de werkgever. De verkregen informatie wordt onder meer gebruikt voor de opmaak en weergave van onze business directory, de Hvenagenda en het Jaarboek Antwerpen en is in principe zichtbaar voor andere Gebruikers van onze website.

I.3.2     De mate van zichtbaarheid kan evenwel verschillen naargelang het type informatie. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze vorm van gegevensverwerking verwijzen wij graag door naar “artikel I.4 (“De rechten van de Gebruiker”).

I.3.3     Daarnaast verzamelt ProMedia de persoonsgegevens van Gebruikers om hen een veilige, optimale en persoonlijke Gebruikerservaring aan te bieden. Deze vorm van gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van het Platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

 • de Gebruiker toegang verschaffen tot zijn Gebruikersprofiel en de daarbij horende functionaliteiten;
 • het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene dienstverlening, inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van Gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning. De Gebruiker kan zich te allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrieven (via opt-out). In dit geval zal ProMedia onmiddellijk de verzending stopzetten;
 • de detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Deze gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het Platform. Deze gegevens kunnen zichtbaar zijn voor andere Gebruikers. De mate van zichtbaarheid kan afhankelijk gemaakt worden van de hoedanigheid van de Gebruiker.

Wij geven persoonsgegevens nooit door voor externe analyse zonder dat wij een voorafgaande anonimisering hebben doorgevoerd.

I.3.4     Wij kunnen deze persoonsgegevens eveneens gebruiken voor de verspreiding van commerciële berichten met betrekking tot onze eigen diensten of in opdracht van derde partijen. In dit kader krijgen deze derde partijen nooit toegang tot uw persoonsgegevens.

I.3.5     De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen ProMedia. Persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen. Gegevens kunnen uitzonderlijk toch meegedeeld worden aan derden indien:

 • er een uitdrukkelijke toestemming is van de Gebruiker;
 • dit noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ProMedia;
 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de Gebruiker tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst. Bijvoorbeeld in het kader van fraude;
 • wanneer de doorgifte noodzakelijk of wettelijk verplicht is (algemeen belang of recht).

I.4 De rechten van de Gebruiker

Artikels 15 t.e.m. 23 van de Europese Verordening GDPR.

I.4.1     Recht op toegang – Recht van inzage

Iedere Gebruiker die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

I.4.2     Recht op verbetering – Recht van rectificatie

ProMedia engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

Het is aan de Gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te maken binnen zijn Gebruikersregistratie.

I.4.3     Recht op gegevenswissing

De Gebruiker is eveneens gerechtigd om te allen tijde, kosteloos en zonder motivering de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard. ProMedia verbindt er zich toe aan dit verzoek een gevolg te geven tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens te bewaren.

I.4.4     Recht op beperking

Iedere Gebruiker heeft het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen indien de juistheid van zijn gegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is en/of de verwerking niet langer nodig is.

I.4.5     Recht op overdraagbaarheid

De Gebruiker heeft het recht om zijn gegevens over te laten dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en/of zijn gegevens in een gestructureerde vorm te verkrijgen.

I.4.6     Recht van bezwaar

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om, vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij ProMedia deze gegevens dient te verwerken voor dwingende gerechtvaardigde gronden. Het recht van bezwaar kan altijd ingeroepen worden in geval van direct marketing & profilering.

De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan ProMedia, per post of per e-mail aan privacy@flows.be. ProMedia verbindt er zich toe binnen de 20 werkdagen aan het verzoek een gevolg te geven, met een maximum termijn van 3 maanden, door de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen.

Indien u meent dat ProMedia niet rechtmatig met uw persoonsgegevens omgaat of op enigerlei wijze de wetten en de regelgeving overtreedt, hebt u het recht klacht in te dienen bij de Privacy commissie (https://www.privacycommission.be/nl).

I.5 Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

II.- GEBRUIK VAN COOKIES

II.1       Op ons Platform maken wij gebruik van Cookies, die ons toelaten om de Gebruiker te herkennen en zodoende efficiënt gebruik te maken van de platformfuncties zoals ingelogd blijven, navigatie door de informatie, gebruik van functionaliteiten en om gepersonaliseerde commerciële berichten weer te geven.

II.2       De Cookies worden opgeslagen gedurende een periode van 6 maanden.

II.3       Als Gebruiker heeft u het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van Cookies, en kan u de Cookies te allen tijde verwijderen. U kunt Cookies op uw computer op elk gewenst moment verwijderen. Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera. Wilt u Cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu. Bedenk wel dat u na het verwijderen van Cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.

II.4       De Cookies worden niet doorgegeven aan andere ondernemingen of enige andere derde partijen. Sommige Cookies worden door derden geplaatst en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op ons platform.

III.- CONTACT

Voor alle vragen met betrekking tot deze Privacy Verklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terecht bij onderstaande coördinaten. Deze Privacy Verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet.

Flows c/o ProMedia BE bv
Brouwersvliet 33
B-2000 Antwerpen (België)
BTW: BE.0781.746.556
M :       privacy@flows.be

Download onze

Privacy Verklaring en Gebruik van Cookies (1 april 2022)
Downloaden