Kilometerheffing voor vrachtwagens mogelijk ongrondwettelijk

Binnenkort moet het Grondwettelijk Hof zich uitspreken over de grondwettelijkheid van de kilometerheffing voor vrachtwagens. “Mogelijk wordt het gelijkheidsbeginsel geschonden omdat andere voertuigen ze niet moeten betalen”, zegt Michael Reul (UPTR).

Een Waalse transporteur stapte enige tijd geleden naar de rechter in Luik. Hij stelt dat het Waalse decreet betreffende de kilometerheffing het gelijkheidsbeginsel schendt. “De Rechtbank van Eerste Aanleg sprak in november een tussenvonnis uit waarin ze stelde dat het Grondwettelijk Hof eerst moet oordelen of het decreet in lijn is met dat gelijkheidsbeginsel. Het Hof zal zich in principe nog voor het einde van het jaar hierover uitspreken”, zegt Reul.

Ook andere voertuigen

Hij legt uit: “De kilometerheffing is een heffing op voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van goederen en met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton. De juridische basis van de heffing is de impact van die voertuigen op het milieu en de weginfrastructuur. Ze viseert – momenteel – uitsluitend de vrachtwagens. Bussen, landbouwvoertuigen, maar ook andere voertuigen zoals bestelwagens en personenwagens, ontspringen de dans. Volgens ons moeten ze de heffing ook betalen, weliswaar in verhouding tot hun gewicht”.

Schending gelijkheidsbeginsel

“Het gelijkheidsbeginsel – dat uitdrukkelijk is opgenomen in de Grondwet – stelt dat een ‘verschillende behandeling van gelijke zaken’ verboden is, tenzij dit gerechtvaardigd wordt op een objectieve en rationele manier. En dat is volgens ons niet het geval”, zegt Reul. “Daarom hebben wij sinds de invoering van de kilometerheffing gesteld dat het beperkte toepassingsgebied ervan een schending van dit beginsel is.”

Er hangt dus veel af van wat het Grondwettelijk Hof oordeelt en hoe de rechtbank in Luik met die uitspraak omgaat. “Als het Hof stelt dat de kilometerheffing discriminerend is, kan de rechtbank er moeilijk omheen. En geeft de rechtbank de vervoerder gelijk, dan zou die kunnen stoppen met de heffing te betalen of zelfs de betaalde bedragen kunnen terugvorderen. Wat dan weer de weg opent voor andere vervoerders. Wij kijken dus met veel belangstelliing uit naar de uitspraak van het Grondwettelijk Hof”, zegt Reul tot slot.

Philippe Van Dooren