KVBG hekelt “dictatuur” en “stap terug” in dossier havenarbeid

“Het actieplan van Kris Peeters kan geenszins op een breed draagvlak bij de werkgevers rekenen. De overgrote meerderheid van de bedrijven actief in de Antwerpse haven steunt dit plan niet.” Het KVBG spreekt zelfs van “een stap terug in de tijd”.

In het compromis waarmee België een afdoend antwoord hoopt te formuleren op de Europese bezwaren tegen het havenarbeidsstelsel in ons land, kan het Koninklijk Verbond der Behandelaars en Goederenstromen (KVBG) zich zowel qua aanpak als qua inhoud op geen enkele manier vinden, maakt voorzitter Karl Huts (foto) in een snoeihard communiqué duidelijk.

Inhoudelijk ziet hij als enig lichtpunt de mogelijkheid die er komt om havenarbeiders buiten de pool aan te werven, maar die aanpassing wordt volgens hem voor een fors deel ondergraven door het feit dat voor die arbeidskrachten een extra bijdrage van 2,5% zal gelden.

De aanpassingen rond het multitasken en het wijzigen van de ploegensamenstelling zullen in zijn ogen uitdraaien op een maat voor niets omdat ze onderhevig zijn aan “zeer zware en complexe voorwaarden” in het eerste geval en het in het tweede geval enkel gaat om een versnelling van de procedure zonder dat de criteria waarop de samenstelling van ploegen gebaseerd wordt. "We zullen gewoon vroeger te horen krijgen dat het een 'njet' wordt."

Historisch kans gemist

“In het plan van Kris Peeters wordt voor de logistiek geen oplossing gevonden. Integendeel, het huidige voorstel is een stap terug in de tijd”, stelt het KVBG. “De minister heeft een historische kans om een broodnodige modernisering door te voeren volledig gemist: hij raakt op geen enkele manier aan de archaïsche en oncompetitieve arbeidsorganisatie van logistieke activiteiten in de Belgische havens.”

Wat in het compromisakkoord over de versoepeling van de regeling voor logistiek staat, is voor het KVBG niets meer dan “een minimalistisch antwoord aan de opmerkingen van de Europese Commissie”. Het zorgt in zijn ogen alleen maar voor bijkomende rechtsonzekerheid voor bestaande dienstverleners en alleszins niet dat logistiek binnen de haven kan gebeuren aan dezelfde voorwaarden als buiten de haven. “Zolang dit niet gebeurt, zullen onze logistieke activiteiten blijven verhuizen naar het buitenland”, zegt Huts met een verwijzing naar e-commerce.

De KVBG-voorzitter toont begrip voor de wens om de sociale vrede te bewaren en stakingen te vermijden. “Ik versta dat, maar we moeten goed beseffen dat Antwerpen op de middellange termijn ten dode is opgeschreven in logistiek en conventioneel stukgoed. We hebben onze eigen haven zodanig oncompetitief gemaakt dat bedrijven wegtrekken. Dat is nu al aan het gebeuren”, waarschuwt Huts.

Meerderheid…

Gisteren stelden federaal minister van Werk Kris Peeters en de sociale partners het akkoord voor dat ze eind april afsloten en dat in een referendum ter goedkeuring aan de havenarbeiders wordt voorgelegd.

Op die persconferentie liet gedelegeerd bestuurde Paul Valkeniers van CEPA onder meer optekenen dat de meeste werkgevers in de haven van Antwerpen zich konden vinden in een oplossing die ervoor zorgt dat de Europese ingebrekestellingsprocedure rond de organisatie van de havenarbeid in België wordt stopgezet, de “gezonde fundamenten” van dat systeem behouden blijven en de sociale vrede verankerd wordt.

Van de kant van de bonden zei Marc Loridan, federaal secretaris havens bij de BTB, dat in Gent en Zeebrugge meer dan 90% van de havenwerkgevers (te meten naar het aantal taken) een engagement hebben getekend om in de toekomst verder met havenarbeiders uit de pool te werken. In Antwerpen is volgens hem sprake van “meer dan 85%”.

…of dictatuur?

Karl Huts spreekt met klem tegen dat de overgrote meerderheid van de Antwerpse havenwerkgevers het akkoord steunen. Hij berekent dat Katoen Natie, Zuidnatie, Euroports en Sea-Invest, die hij bij naam noemt als groepen die geen “engagement” getekend hebben, alleen al goed zijn voor 35% van de loonmassa voor havenarbeid in Antwerpen. “Wanneer in aantal bedrijven gerekend wordt, durf ik zeggen dat 90% niet getekend heeft.”

Het verbond vertegenwoordigt zelf een zestigtal bedrijven, inzonderheid stouwers en logistieke bedrijven die actief zijn in de Scheldehaven. Samen zijn die naar verluidt goed voor een omzet van 1,5 miljard euro en meer dan 12.000 jobs in Vlaanderen.

Hun stem wordt niet gehoord, vindt het KVBG, dat voor die situatie van “absolute dictatuur” de containerbehandelaars en hun rederijklanten met de vinger wijst. Die “beheersen via een systeem van procentuele loonmassa de stellingname aan werkgeverszijde en leggen, wetende dat ze hun collega-werkgevers in de havens grote schade toebrengen, hun wil op in het overleg”.

“De buitenlandse containeroperators hebben beslist dat het plan van de minister moet worden goedgekeurd, zodat de sociale vrede bewaard blijft. Voor hen is dit een logische aanpak: lonen zijn bij hen slechts een fractie van de totale kosten en zij zijn in snel tempo hun operaties 100% aan het automatiseren.”

Voor stouwers die zich toeleggen op andere goederenstromen dan containers (inzonderheid conventioneel stukgoed), en voor logistiekers liggen de zaken helemaal anders. Zij blijven opgezadeld met een “ouderwets en dus duurder arbeidssysteem” en “zien hun competitiviteit in snel tempo afkalven”. Voor die groep is “het plan van Peeters” ontoereikend. “Maar voor de containeroperatoren is dit onbelangrijk.”

Juridische stappen

“Wij zijn binnen CEPA als pasmunt gebruikt voor de belangen van de containersector en voelen ons binnen die organisatie niet meer vertegenwoordigd”, onderstreept Karl Huts nog.

Voor hem is er dan ook geen sprake van om de juridische procedures die het KVBG op Europees niveau tegen CEPA opstartte, stop te zetten. “Die blijft gehandhaafd. We beraden ons zelfs verder over mogelijke stappen op Belgische niveau.”

Europees groen licht nog steeds onzeker

Volgens het KVBG blijft het bovendien een open vraag of het voorakkoord dat de sociale partners bereikten, kan voorkomen dat Europa verdere stappen zet tegen ons land. Het gaat volgens de organisatie trouwens om “een sterk afgezwakte versie van het compromis dat de minister in december bereikte met de Commissie”. Dat ging volgens Huts onder meer inzake multitasking en ploegensamenstelling verder en had nog het "potentieel" om voor een gedeeltelijke modernisering van de havenarbeid te zorgen.

“De huidige tekst heeft dan ook enkel kans om de Commissie te overtuigen als de sociale partners instemmen met het plan”, beseft ook het KVBG het belang van het referendum bij de havenarbeiders. “Zonder deze instemming wordt het plan gegarandeerd afgekeurd door de Commissie. Mét goedkeuring is de Commissie op zijn minst bereid om het plan te bestuderen, al liet ze al duidelijk verstaan dat dit plan zeer teleurstellend is en ver blijft van de verhoopte modernisering van de havenarbeid. Maar garantie op een oké van de Commissie is er dus niet.”

Het KVBG hekelt overigens dat in het referendum alleen naar de mening van de zowat 9.000 havenarbeiders van het algemeen contingent wordt gevraagd. “Hun collega’s van het logistiek contingent (in totaal meer dan 1.500 man) mogen netjes aan de kant blijven staan en krijgen geen inspraak.”