Waalse regering keurt ontwerptekst ecocombi-project goed

De Waalse regering heeft een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat een proefproject met ecocombi’s op Waals grondgebied mogelijk maakt. Volgens de beschikbare informatie lijken de deelnamevoorwaarden soepeler te worden dan die in Vlaanderen.

Hoewel nu een grote stap is gezet, zal de definitieve tekst van het decreet vermoedelijk pas in de loop van het derde trimester gestemd worden door het Waals Parlement, zo heeft Flows vernomen.

“Het voorontwerp van decreet is gisteren binnen de Waalse regering in eerste lezing goedgekeurd. Nu gaat het naar de Raad van State. Nadien komt een tweede lezing en wordt de tekst voorgesteld aan de commissie ‘openbare werken’ van het Waals Parlement. De stemming in plenaire zal dus zeker pas na de zomer kunnen gebeuren”, aldus de woordvoerder van minister van Openbare Werken en Verkeersveiligheid Maxime Prévot. Dan pas kunnen de proeven beginnen.

“In afwachting daarvan zullen de randvoorwaarden (zie verder) uitgewerkt worden. Daarbij zullen de transportoperatoren stelselmatig geïnformeerd worden, zodat ze zo snel mogelijk van start kunnen gaan wanneer het licht definitief op groen staat”, zegt hij verder.

Voorwaarden

Om zijn ontwerpdecreet op te stellen, heeft Prévot rekening gehouden met de resultaten van de proeven in Nederland (er wordt uitvoerig gerefereerd naar het evaluatierapport van Rijkswaterstaat) en met de adviezen van de Waalse raad voor de verkeersveiligheid (CSWSR) en de Centre de Recherches Routières. In de ontwerptekst worden een aantal bakens uitgezet waarbinnen de proeven in Wallonië zullen toegelaten worden.

Het voorontwerp van decreet bepaalt de basisvoorwaarden waarin de transportoperatoren ecocombi’s in het verkeer zullen mogen brengen.
Deze voorwaarden hebben betrekking tot:

  • De leeftijd van het voertuig en de minimale uitrustingen;
  • Het traject van oorsprong tot bestemming, dat duidelijk gedefinieerd moet zijn en waarborgen bieden inzake de verkeersveiligheid. Ook mag het traject niet in concurrentie zijn met de andere transportmodi, in casu het spoorvervoer en de binnenvaart;
  • Het type vervoerde goederen;
  • De kwalificatie en de ervaring van de chauffeur;
  • De signalisatie (een bord achteraan het voertuig moet de andere weggebruikers waarschuwen van de grotere lente)

Volgens de woordvoerder van Prévot zullen de vervoerders vrij zijn om hun trajecten te definiëren. Ze zullen geëvalueerd worden in functie van de concurrentie met de andere modi, de veiligheid en het type goederen. Sommige goederen zullen geweigerd worden. Die lijst moet nog ingevuld worden, maar de gevaarlijke goederen zijn alvast uitgesloten.

Hernieuwbare toelatingen

Volgens Prévot zullen de ecocombi’s recenter en dus veiliger zijn dan de doorsnee vrachtwagens, al was het maar omdat zij uitgerust zijn met betere en efficiëntere remsystemen.

De toelatingen die de Waalse overheid zal uitreiken zullen twee jaar geldig zijn en jaarlijks hernieuwbaar zijn. De operatoren zullen hiervoor, ter evaluatie, een aantal informaties moeten overmaken over onder andere de vervoerde goederen, de gebruikte trajecten en de frequentie van de inzet van de ecocombi’s.

Logistiek in Wallonië versterken

Prévot vindt deze proefprojecten passen in het streven van Wallonië om zich als logistieke pool te versterken. Ze moeten de Waalse logistiek- en transportbedrijven competitiever maken. De logica die hierbij gehanteerd wordt “is er een van complementariteit tussen modi die elkaar moeten versterken, en niet van onderlinge concurrentie.”

Het is een van de maatregelen binnen het ‘Plan Infrastructures 2016-2019’ van Prévot. Dat voorziet in een recordbudget van 640 miljoen euro voor de modernisering van de Waalse wegen en vaarwegen.

Febetra blij

In een reactie op dit nieuws zegt Philippe Degraef, directeur van Febetra, blij te zijn met die beslissing. “Ze valt weliswaar tien jaar te laat, maar van de andere kant toont ze ook aan dat er in Wallonië een nieuwe wind waait. Merkwaardig genoeg diende Ecolo naar de oppositie verwezen te worden om duurzaam vervoer hoog op de politieke agenda te krijgen in het zuiden van het land. Door de inzet van innovatieve concepten, zoals ecocombi’s, zijn er minder ritten nodig om dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren. Minder voertuigen betekent minder congestie en een positieve impact op het milieu”, zegt hij.

Febetra hoopt ten stelligste dat er een voldoende groot aantal ecocombi’s tot het proefproject toegelaten zullen worden, zodat er op het einde van de testperiode ook deftige, valabele conclusies getrokken kunnen worden. “Een proefproject met ‘ocharme’ twee ecocombi’s, zoals dat momenteel het geval is in Vlaanderen, kan onmogelijk relevante resultaten opleveren”, luidt de reactie tot slot.