Tarieven kilometerheffing voor vrachtwagens nog niet gekend

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

De Nederlandse organisatie TLN stelde gisteren op haar website dat “de Belgische regering (sic) deze week het besluit zou hebben genomen om het tarief voor de naderende kilometerheffing voor vrachtverkeer in België vast te stellen op 12.5 cent per kilometer op autowegen.”

“Dat is niet correct”, zegt Philippe Degraef. “Niet alleen omdat het niet de Belgische regering is die de tarieven vastlegt maar de drie gewestregeringen, maar ook omdat het overleg met de stakeholders nog volop aan de gang is.”

Wallonië

“Gisteren heeft overleg plaats gevonden in Wallonië en ook daar hebben wij vernomen dat er nog geen beslissing is over de tarieven. De Waalse regering heeft immers een studie besteld over de socio-economische impact van de kilometerheffing. Pas nadien zal er over de tarieven gesproken worden”, aldus Degraef.

Ook over de wegen  waarop de heffing zal gebeuren, is nog niets bekend. “Wel staat vast dat het enkel om zgn. Sofico-wegen zal gaan. Dat betekent dat er op alle betrokken wegen in Wallonië btw zal worden geheven. Maar of en welke wegen die nu nog niet door de Sofico worden beheerd, naar deze maatschappij worden overgeheveld, is nog niet beslist”, klinkt het.

Brussel

Volgens Degraef staan er wel tarieven in het voorontwerp van decreet van de Brusselse regering. Deze zijn 12,5 cent per kilometer op de snelwegen, 25 cent op de gewestwegen en 37,5 cent op de gemeentewegen. “Maar dat is een voorontwerp en ook deze cijfers zijn dus nog niet definitief. Volgende week hebben de vervoerdersorganisaties overleg met de Brusselse regering”, aldus Febetra.

Vlaanderen

Ook in Vlaanderen is het overleg nog aan de gang en zijn er nog geen tarieven bekend. Volgens een goede bron circuleert er al één cijfer: 13,1 cent per kilometer voor een zware Eur6-truck. “Maar ook hier gaat het niet om een definitief cijfer”, zo is ons gezegd.

Het is dus nog helemaal niet zeker welke de tarieven zullen zijn, al was het maar omdat er nog veel overleg met de sector nodig is. De eerste reacties vanuit de sector waren overigens zeer kritisch.

Ten laatste op 1 juni moeten de drie gewesten de tarieven officieel maken. De streefdatum om de kilometer effectief van kracht te laten gaan, zou 1 februari 2016 zijn, zo hebben we nog vernomen.

Nederland

TLN maakt zich alvast zorgen en zegt absoluut niet te kunnen instemmen met de voorgenomen plannen van de zuiderburen. De organisatie stelt dat er pas van kilometerheffing sprake kan zijn “als de invoering plaatsvindt als onderdeel van een breed pakket aan maatregelen van het bouwen, benutten en beprijzen van de infrastructuur voor alle (gemotoriseerde) weggebruikers op hetzelfde moment.” Daarnaast eist de organisatie dat de opbrengsten uit de kilometerheffing rechtstreeks worden geherinvesteerd in de infrastructuur.

Tenslotte gaat TLN “er vanuit, dat een overheid gelijktijdig aan de invoering van de kilometerheffing andere vaste heffingen afschaft, zoals houderschapsbelastingen (wegenbelasting) en het Eurovignet.”

Volgens de Nederlandse organisatie voldoet de Belgische overheid op dit moment totaal niet aan deze eisen. “Het lijkt er op dit moment op dat zij uitsluitend extra inkomsten wil verwerven. Er is géén integraal plan, ze richten zich uitsluitend op vrachtverkeer, van herinvesteringen in infrastructuur is nauwelijks sprake en de Belgische overheid heeft zich nog niet gemeld voor opzegging van het Eurovignet. Op deze manier draagt de kilometerheffing niet bij tot een efficiënter gebruik van het wegennet en een ‘level playing field’ voor alle weggebruikers. Bovendien introduceert België wéér een nieuw tolkastje op de toch al zo volle voorruit van de vrachtauto, wéér andere tarieven en wéér een ander systeem om de tol te betalen”, klinkt het protest.

Moeilijke lobby

TLN erkent wel dat “de lobby op dit dossier lastig is, omdat we geen gesprekspartner zijn in de besluitvormingsprocedure van de Belgische overheid.” Daarom wil ze samenwerken met de zusterorganisaties in België. De organisatie gaat ook bij de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu pleiten om haar Belgische ambtgenoot nogmaals te wijzen op de eisen van TLN.

Tenslotte pleit de organisatie bij de Europese Commissie “voor het voorkomen van wildgroei in verschillende technische systemen waarmee vervoerders de tol dienen te betalen. We vragen om ‘interoperabiliteit’ tussen de systemen. Met andere woorden: één kastje en achterliggend administratief systeem om in alle lidstaten van de EU eventuele tol en kilometerheffingen te kunnen betalen.”