Verbod op varen onder kostprijs in binnenvaart op de helling

De Belgische wetgeving verbiedt binnenschippers om vervoer aan te bieden aan niet-kostendekkende tarieven. België krijgt daarvoor een aanmaning van Europa. Blijkbaar hebben de schippers de prijszetting momenteel onder controle.

De betrokken wet werd in augustus 2014 van kracht op vraag van de sector zelf. In 2013 verkeerde de binnenvaart in België in zware crisis en hanteerden sommige schippers niet-kostendekkende tarieven om hun schip toch in de vaart te houden. Andere schippers zagen dat als deloyale concurrentie. Na meerdere schippersacties sloten de binnenvaartsector en de overheid een protocolakkoord om de crisis aan te pakken. De wet is daar een uitloper van en verbiedt een vervoerder, opdrachtgever of een bevrachter om vervoer aan te bieden, te verrichten of te laten verrichten tegen een ongeoorloofd lage prijs. De commissie Binnenvaart van de FOD Mobiliteit kan indicatoren geven die kunnen helpen bij de beoordeling van wat ongeoorloofd lage prijzen zijn, maar kan geen minimumprijzen vaststellen.

Bij de FOD Mobiliteit was men nog niet op de hoogte van de aanmaning en kon men voorlopig niet reageren.

België heeft twee maanden de tijd om te reageren. Doet het dat niet, dan zal de commissie een met redenen omkleed advies sturen.

Stok achter de deur

Volgens Christiaan Van Lancker, directeur van de binnenvaartorganisatie Bond van Eigen Schippers en voorzitter van de Europese schippersorganisatie ESO, werd vorig najaar nog een klacht tegen de wet door de Europese Commissie geseponeerd. “Mogelijk heeft de European Barge Union (EBU) dit weer opgerakeld en stuurt de Europese Commissie daarom opnieuw een aanmaning”, zegt hij. Veel indruk lijkt het niet op hem te maken. “Dat is goed nieuws. Het brengt leven in de brouwerij”, zegt Van Lancker.

De wet zelf noemt hij ‘een stok achter de deur’. “In de huidige marktzetting heb ik de indruk dat de jonge schippers de prijszetting onder controle hebben. Ze gaan meer over de tarieven discussiëren en de verladers zijn bereid om meer te betalen. Ook in de containerbranche is er een opwaartse tendens. Daarbij komt dat door het personeelstekort de personeelskosten zullen verdubbelen. Dat zal een weerslag hebben op de prijzen. Anderzijds zijn er nog veel schippers die niet bekwaam zijn om zelf de markt op te gaan”, besluit hij.

Koen Heinen