Transportsector krijgt onvoldoende gehoor over eisen kilometerheffing

In de Belgische transportsector heerst grote ongerustheid over het uitblijven van reacties van de overheid op de eisen rond onder meer de kilometerheffing. UPTR peilt via een enquête bij zijn leden naar actiebereidheid.

Ook bij de andere transportfederaties overweegt men een gelijkaardige enquête. De transportorganisaties zijn gezamenlijk ook overeengekomen om hun leden een modelbrief te bezorgen die ze aan de klanten  kunnen zenden om hen te waarschuwen voor zeer stevige kostprijsverhogingen.

De onderhandelingen over de hoogte van de kilometerheffing zijn nog lopende. Op tafel ligt momenteel een bedrag van 0,125 euro per kilometer voor voertuigen van categorie Euro V, dat als basis moet dienen voor de discussies.

In het Vlaamse en het Waalse Gewest zou de kilometerheffing van toepassing zijn op de belangrijkste (snel)wegen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil 0,125 euro hanteren op de Ring, 0,25 euro op de regionale wegen en tot 0,375 euro in alle straten van de 19 gemeenten van het Brussels Gewest.

Onvoldoende weerklank

UPTR vindt dat de gemeenschappelijke eisen van de drie transportfederaties – UPTR, TLV en Febetra – tot nu toe onvoldoende weerklank vinden bij de bevoegde overheden. “Op dit moment bestaat er geen enkele vaste toezegging over de acht voor de transportsector essentiële dossiers”, aldus de vereniging.

Het gaat wat de kilometerheffing betreft onder meer over het feit dat de tarieven gevoelig moeten verlaagd worden, dat de drie gewesten identieke tarieven moeten toepassen, en dat het tolplichtig wegennet moet ingeperkt worden tot het eurovignetwegennet.

Verder wil de transportsector de vrijstelling van RSZ-bijdrage op de niet productieve uren van de chauffeurs, de wettelijke garantie dat de klanten van vervoerders de heffing zullen moeten betalen en dat de inkomsten van de kilometerheffing uitsluitend zullen gebruikt worden voor de transportinfrastructuur. Daarnaast willen ze nog een hervorming van het systeem van betaald educatief verlof op maat van de verplichtingen in de sector en dat elke goederenvervoerder, ook voertuigen met een laadvermogen van minder dan 500 kg, aan dezelfde regels moet voldoen.

Betoging

In de enquête wordt de transporteurs gevraagd wat ze denken over deze eisen en of een betoging nuttig is om hun stem te laten horen.

UPTR suggereert zelf dat mogelijk alleen een betoging op grote schaal zou kunnen helpen om de situatie te deblokkeren. De resultaten van de enquête zullen moeten uitwijzen wat de huidige gemoedstoestand van de transporteurs is.