Invoering vennootschapsbelasting kost Zeebrugge 2,74 miljoen winst

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

De Nationale Bank van België publiceerde zonet de jaarrekening 2018 van de Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ), zoals die op de algemene vergadering van 24 april werd goedgekeurd. De trafiekstijging van 37,1 naar 40,1 miljoen ton cargo (+8%) vertaalde zich direct in de omzet. Die steeg van 70,68 miljoen euro naar 78,87 miljoen euro (+11,58%). De omzettoename kwam voornamelijk door de hogere havenrechten en door meer inkomsten uit concessie en gebruik van havenmaterieel.

Het financieel resultaat daalde echter van 17,27 naar 12,44 miljoen euro (-28%). De oorzaken zijn divers. Om te beginnen werd het resultaat in 2017 gestuurd door een niet-recurrente opbrengst (het in resultaat nemen van de kraanrails op de voormalige CHZ-terminal) van 2,6 miljoen euro. In 2018 waren er weliswaar minder kosten voor baggerwerken en huur van materieel maar werd meer uitgegeven aan publiciteit, relaties, onderhoud en milieu. Een nieuwe negatieve factor is dat de haven voor het eerst vennootschapsbelasting moest betalen, met name 2,74 miljoen euro. Daarnaast moet het havenbestuur sinds vorig jaar het bouwen van kaaimuren en andere infrastructuur helemaal zelf bekostigen, na het wegvallen van de subsidiëring.

Reserves versterkt

In 2018 daalden de investeringen in materieel vaste activa van 22,7 naar 19,7 miljoen euro. Het betrof voornamelijk het aanleggen van kaaimuren en baggerwerken voor de roro- en autosector, het inrichten van de cruiseterminal in de ABC-toren (foto) en het aankopen van terreinen. De materiële vaste activa stegen met minder dan 1% naar 416,4 miljoen euro. Het havenbestuur neemt zich voor om de volgende jaren voornamelijk te investeren in kaaimuren, onder meer langs het Boudewijnkanaal voor het bouwen van de elementen voor de Oosterweeltunnel. Daarnaast wordt het werk voor de nieuwe zeesluis voorbereid.

Net als de voorgaande jaren werden met de integrale 12,44 miljoen euro winst de reserves versterkt. Op het totaal activa en passiva van 552,7 miljoen euro bedroeg eind 2018 het eigen vermogen 519,73 miljoen euro, waarvan onder meer 100 miljoen euro geplaatst kapitaal en 210,44 miljoen euro reserves.

Geconsolideerd minder winst

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de resultaten bijgeteld van de ondernemingen waarin MBZ een belang heeft: PortConnect (59%), Portinvest (100%), Portfineco (50%) en RX/Seaport (40%). Deze nevenactiviteiten waren in totaal verlieslatend, want hoewel de geconsolideerde omzet steeg van 73,55 naar 84,96 miljoen euro (+15,5%), bedroeg het aandeel van MBZ in de geconsolideerde winst 12,23 miljoen euro. Dat is 0,21 miljoen minder dan de winst van MBZ afzonderlijk in 2018. Het aandeel van derden in de geconsolideerde winst verdampte zelfs van 0,2 miljoen naar nauwelijks 155 euro.

Dit neemt niet weg dat de geconsolideerde reserves konden aangevuld worden tot 212,81 miljoen euro.

Roel Jacobus