Nationaal wegvervoer veert op, internationaal nog altijd in de min

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

Dat de Belgische economie heropleeft, is in het wegtransport merkbaar. Het nationaal vervoer kon in het tweede kwartaal weer aanknopen met een verhoging van de activiteiten. In het internationaal vervoer was er wel opnieuw een vertraging.

Het Instituut wegTransport en Logistiek België (ITLB) publiceerde zopas de resultaten van de conjunctuurenquête voor het tweede kwartaal 2021. In de eurozone is het bbp op kwartaalbasis met 2% toegenomen en in de EU met +1,9%. De Belgische economie groeide iets trager met een bbp-toename van +1,4%.

De impact van de heropleving op de sector van het goederenvervoer over de weg is niet eenduidig. De gewogen saldi van de antwoorden bedragen +3,3% in het nationaal vervoer en –2,7% in het internationaal vervoer. Ter vergelijking: in dezelfde periode van voorgaand jaar, in volle coronacrisis, bedroegen deze saldi -23% op nationaal vlak en -35,6% op internationaal vlak.

Getemperd optimisme

In het nationaal vervoer zijn er duidelijke tekenen van optimisme: vorig kwartaal werd nog een gewogen saldo van -3% genoteerd en nu is dat cijfer weer positief. Dat optimisme wordt getemperd door het feit dat de files weer toenemen nu de vaccinatiegraad toeneemt en de COVID-19-overheidsmaatregelen afgebouwd worden. “Ook de lange wachttijden in en aan de haven van Antwerpen zijn al langer een doorn in het oog van veel vervoerders”, noteren de onderzoekers van het ITLB.

“Het internationaal vervoer blijft achteruit trappen”, stellen ze nog vast. Het gewogen saldo is -2,7%, tegen -2,3% in het eerste kwartaal. Die sector komt wel van zeer ver: een jaar eerder werd nog -35,6% genoteerd.

Stijgende brandstofprijzen

Zowel de kostprijs als de vrachtprijs is bij de meeste bedrijven op hetzelfde niveau gebleven in vergelijking met voorgaand kwartaal, maar de andere vervoerders wijzen toch wel op een verhoging, meer nog bij de kostprijs dan bij de vrachtprijs. Tal van oorzaken worden geregeld aangestipt, zoals de hogere onderhoudskosten, tolkosten,…, maar vooral de stijgende brandstofprijzen stuwen de kosten.

Chauffeurstekort

Het personeelsbestand van de chauffeurs is nipt groter geworden ten opzichte van voorgaand kwartaal. “Als we kijken naar het aantal openstaande betrekkingen, krijgen we een heel ander verhaal. Zo maar eventjes gemiddeld 38,1 % van de vervoerders verklaart dat hun bedrijf een chauffeur wenst aan te werven, maar dat de instroom van chauffeurs veel te laag blijft. Het beroep oefent te weinig aantrekkingskracht uit op de meeste jongeren terwijl de gemiddelde leeftijd van de huidige chauffeurs toeneemt. Dit probleem zal zich in de toekomst blijven voordoen.”

Liquiditeitsproblemen

Het aantal bedrijven met liquiditeitsmoeilijkheden is gedaald in vergelijking met het eerste kwartaal van het jaar. Gemiddeld rapporteert 9,2 % van de vervoerders liquiditeitsproblemen in vergelijking met 12,1 % in voorgaand kwartaal en 17,8 % in de overeenkomstige periode van het jaar ervoor.

Philippe Van Dooren