Bufferdijk van 11 kilometer om polder af te schermen van Waaslandhaven

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen
Een overzichtskaart van de bufferdijk tussen Waaslandhaven en polder
Een overzichtskaart van de bufferdijk tussen Waaslandhaven en polder © MOW Vlaanderen

In het kader van het project Extra Containercapaciteit havengebied Antwerpen (ECA) wordt langs de westelijke zijde van de Waaslandhaven een 11 kilometer lange bufferdijk voorzien. Het plan komt er na een online bevraging bij omwonenden in de regio.

Eind vorig jaar en begin dit jaar konden inwoners van Verrebroek, Kieldrecht, Doel, Kallo en de ruimere regio gedurende een drietal weken deelnemen aan de Bufferroute. Via een online bevraging kregen ze daarna de gelegenheid om hun voorkeur voor de vormgeving van een bufferdijk kenbaar te maken. Die suggesties resulteerden in een antwoordennota en de eerste voorstellen voor het ontwerp van een bufferlandschap met recreatiemogelijkheden en aanplantingen.

“De buffering is een belangrijk onderdeel van het project ECA. Een dergelijke buffer kan de haven en de polder tegelijkertijd afschermen en verbinden”, zegt Filip Boelaert, voorzitter van de task force ECA. Via het onderzoek naar de milieueffecten van ECA wordt in de komende maanden uitgeklaard welke rol een bufferlandschap kan spelen om de hinder te beperken.

11 kilometer

De bufferdijk volgt hetzelfde traject van de bufferroute over 11 kilometer met vijf haltes, maar met een aangepaste vorm en hoogte naargelang de beschikbare ruimte. De dijk loopt door vanaf de Watermolendijk in Verrebroek tot aan de Schelde bij Doel.

Heuvel

Aan Putten Hoog, de ruimte tussen Hogendijk, de Blikken en de Sint-Antoniusweg, ten westen van Doeldok, is een heuvel voorzien. Oorspronkelijk kwam daar voor ECA een knooppunt van wegen en spoorwegen, maar door die infrastructuur te verschuiven naar de oostkant van Putten Hoog komt daar ruimte vrij. Omdat de nieuwe spoorweg aan de rand van de haven enkele meters hoger zal liggen dan de huidige dijk aan Putten Weiden, is een hogere buffer nodig. Het merendeel van de deelnemers aan de bufferroute is te vinden voor het idee om die ruimte te laten uitgroeien tot een heuvel die tot 34 meter boven het huidige polderniveau zou uitsteken.

Hogere dijken

Experten onderzoeken of en hoe een verhoging van bestaande dijken mogelijk is en hoe hoog de nieuw aan te leggen buffers moeten worden. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat een verhoging van de bestaande dijken met enkele extra meters niet zomaar kan omdat de veen- en kleilagen tot stabiliteitsproblemen kunnen leiden.

De bestaande dijken langs de Westelijke Ontsluiting van de Waaslandhaven zouden een vierde hoger kunnen worden. De nieuw aan te leggen dijken ten noorden van Putten Hoog en langs de zone voor een nieuw dok zouden een hoogte krijgen van 18 m TAW (Tweede Aanname Waterpassing). De bestaande leefbaarheidsdijk in Doel (24,5 meter TAW) zou op dezelfde hoogte blijven.

Recreatie

Uit de bevraging blijken de toegankelijkheid van de bufferdijken en recreatiemogelijkheden belangrijke aandachtspunten voor de deelnemers. Ze zijn vragende partij voor een wandelpad op de dijken en aanplantingen met bomen of struiken. “In de ontwerpen voor een bufferlandschap voorzien we mogelijkheden voor verschillende vormen van recreatie op of in de buurt van de dijken. Op verschillende plaatsen komen bomenrijen of struiken”, zegt Boelaert.

Nieuw inspraakmoment

In het najaar volgt een nieuw inspraakmoment zodat geïnteresseerden samen met de onderzoekers het bufferlandschap verder vorm kunnen geven. Het uiteindelijke ontwerp volgt in een latere fase van ECA, na een openbaar onderzoek.

De verdere stappen voor ECA en de buffer zijn afhankelijk van de lopende procedure bij de Raad van State. In afwachting van een uitspraak lopen het onderzoek en het overleg gewoon verder.

Koen Heinen