Gebrekkige communicatie stevige kink in kabel nautische keten

Heel wat problemen in de nautische keten zijn terug te brengen tot een gebrek aan duidelijke en betrouwbare informatie. Dat staat een transparante werking in de weg en ondermijnt het vertrouwen tussen de ketenactoren.

“De betrouwbaarheid van de nautische keten berust voor een groot deel op de kwaliteit van de informatie-uitwisseling tussen de verschillende ketenactoren.” Het is een vaststelling die in uiteenlopende bewoordingen herhaaldelijk terugkomt in het syntheserapport dat Audit Vlaanderen schreef.

Het wordt dan ook een van de grote verbeterpunten voor de partijen die gisteren de intentieverklaring voor de optimalisering van de nautische keten tekenden.

Gebrekkige transparantie

Want de communicatie is vandaag al te vaak onvoldoende accuraat, tijdig of relevant. Ondanks de gedeelde procedures, de gemaakte afspraken en “de veelheid aan werkgroepen en overlegstructuren” is de communicatie ook niet eenduidig: alle partijen gebruiken misschien wel dezelfde woorden, maar of die altijd volledig dezelfde lading dekken, is minder zeker. Heel wat input gebeurt nog manueel. Bovendien is er soms gewoon een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld over de redenen voor wijzigingen in de planning. Wantrouwen loert dan achter de hoek.

Dat bemoeilijkt de planning en kan leiden tot oponthoud of vertragingen. Een watervaleffect is nooit ver weg, want de verschillende schakels in de keten zijn sterk afhankelijk van elkaar. Het heeft ook tot gevolg dat een objectieve analyse van wat fout liep, achteraf een pak minder makkelijk wordt.

Gemeenschappelijk platform

Een betere datakwaliteit, -registratie en -uitwissseling is dan ook een must. Daar horen onder meer afspraken over datadefinities en meetmomenten, een gestructureerd beheer van data, zekerheid over continuïteit van informatiesystemen, een maximale automatische registratie bij.

Een gemeenschappelijk, havenneutraal platform die overlap tussen informatiesystemen helpt vermijden, kan eveneens een deel van de oplossing zijn, net als de uitbouw van “gemeenschappelijke werkvloeren”. Wieden in de talrijke werkgroepen die zich bezighouden met processen, procedures, data-uitwisseling en digitalisering mag ook.

“Enkel door een goed begrip op te bouwen van wat andere ketenactoren nodig hebben en wat ze verwachten op het vlak van data-output, kan de samenwerking fundamenteel verbeteren. Eenduidige, door de volledige keten doorgesproken en gevalideerde procedures zijn een belangrijk aandachtspunt teneinde de transparantie in de keten te verhogen”, besluit Audit Vlaanderen.

Jean-Louis Vandevoorde