Barrios (Wallenius Wilhelmsen): “Trots op duurzame hub in Zeebrugge”

Interview, Mensen
Koen Dejaeger
Mary Carmen Barrios
Mary Carmen Barrios © Plug 'n Play

Mary Carmen Barrios heeft als topvrouw bij Wallenius Wilhelmsen een stevige carrière in de logistiek uitgebouwd. Ze is trots op de duurzame hub in Zeebrugge, hét paradepaardje van de groep. “Samen met Antwerpen vormt Zeebrugge de belangrijkste toegangspoort voor elektrische voertuigen”, zegt ze. (English version below)

Als een van de leading ladies van Wallenius Wilhelmsen overziet Mary Carmen Barrios de hele portfolio van landoperaties voor het rorobedrijf in de EMEA regio. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze op een opmerkelijke 7e plaats staat in de ‘Top 100 Women in Shipping’. De rororederijen bevinden zich momenteel aan de lucratieve zijde van het schaarse aanbod, dat veel kleiner is dan de vraag. Barrios verwacht ook dat de vraag naar roroschepen zal toenemen – vooral door de opkomst van elektrische wagens uit China – maar ze laat niet in haar kaarten kijken wat betreft de strategie van het bedrijf. Sinds ze haar nieuwe functie uitoefent, woont Barrios in Antwerpen, een stad waar ze samen met haar gezin heel erg van is gaan houden. We ontmoeten haar op het maritieme evenement Plug ’n Play voor een interview over talenten en rockstars, de belangrijkste hub van Wallenius Wilhelmsen in Zeebrugge en het hoofddoel van het bedrijf: zero emissie.

Welke weg heeft u afgelegd om verantwoordelijk te worden voor de logistieke activiteiten voor Wallenius Wilhelmsen op verschillende continenten?

Mary Carmen Barrios (MCB): “Ik begon mijn carrière 26 jaar geleden in mijn geboortestad, Panama. Er was een zeeterminal aan de ingang van het Panamakanaal en vlak nadat ik was afgestudeerd, werd ik gevraagd om te gaan werken bij het bedrijf dat de terminal beheerde. Vandaag de dag is dat nog steeds de belangrijkste terminal aan de Atlantische ingang van het Panamakanaal.”

“Als starter werkte ik aan de commerciële zijde, maar na een paar jaar introduceerde het bedrijf me in de wondere wereld van ‘operations’. Zo kwam ik terecht in de ‘project cargo en roro operations’.”

“Meteen nadat ik bij operations was gestart, werd ik door Wallenius Wilhelmsen gevraagd om bij hen te komen werken. Op dat moment hadden ze plannen om een hub in Panama te bouwen om alle vrachtvervoer voor de verschillende regio’s via het Panamakanaal met elkaar te verbinden. Ze wilden daar ook een site voor het verwerken van goederen aan toevoegen. En zo kreeg ik de taak om personeel aan te werven, op te leiden en de werkzaamheden op te starten.”

Hoe oud was u toen?

MCB: “Ik was toen 29 jaar oud. Maar begin alsjeblieft niet te rekenen. (lacht) Om het verhaal voort te zetten: na een paar jaar en tijdens mijn zwangerschapsverlof belde mijn baas me op om te vragen of ik meer verantwoordelijkheid wilde. Hij bood me een positie aan waar ik verantwoordelijk zou zijn voor alle vracht-activiteiten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Nadien werd ik gepromoveerd tot general manager voor heel Latijns-Amerika, vanuit Panama.”

“Vlak na de uitbraak van de pandemie kreeg ik het aanbod om verantwoordelijk te worden voor Europa en Afrika. Later kwam daar ook nog het Midden-Oosten bij. Op dit moment houd ik toezicht op alle haven-, terminal- en stuwadoorsactiviteiten in de EMEA-markt, waaronder ook de transits door het Suezkanaal.”

Wat ziet u vandaag als uw belangrijkste taak?

MCB: “Aangezien ik leiding geef aan een team van tien managers – verspreid over twee continenten en een half – zie ik het als mijn belangrijkste verantwoordelijkheid om hen energie te geven zodat ze hun doelen kunnen bereiken. Dat is mijn belangrijkste taak als leider. Onze managers zijn allemaal experts in de business; wat ik moet doen is richting geven en hen energie geven.”

“We hebben twee terminals in Europa; eigenlijk zijn het er drie, want in Zeebrugge hebben we er twee en er is er één in Southampton. Voorts hebben we een stuwadoorsbedrijf in Bremerhaven. Ook in Dubai hebben we een basis waar we toegevoegde waarde creëren door voertuigen en zware machines aan te passen aan de markt op basis van de behoeften van de klant.”

“Hier houd ik me bezig met de lokale leidinggevenden en zorg ik ervoor dat ze hun doelstellingen halen (financieel gezien). Ook het stimuleren van talenten is bijzonder belangrijk, want logistiek is een business van mensen. We moeten de juiste opvolging creëren en de fakkel doorgeven aan de volgende generatie.”

Wat is de belangrijkste focus van Wallenius Wilhelmsen op dit moment?

MCB: “We beschouwen onszelf als een 160 jaar oude start-up en we zijn actief in de end-to-end logistieke sector. Het is belangrijk om te benadrukken dat we twee businessunits hebben:

  • exploitatie van de schepen;
  • activiteiten aan land (stuwadoren, vrachtafhandeling, activiteiten met toegevoegde waarde enzovoort).”

“De pandemie heeft de cyclus van de logistiek die we kenden, helemaal door elkaar geschud. De situatie is nu totaal anders, dus ons belangrijkste doel op dit moment is decarbonisatie. We doen er alles aan om een erfenis van zero emissie achter te laten voor de huidige én toekomstige generaties.”

“Dat betekent dat we de industrie moeten hervormen. Met de vele onbekende factoren die er zijn, is de grootste uitdaging om in te zetten op de juiste technologie, op de juiste businesscase, op de juiste mensen – en op de juiste partners. Dat laatste is ook heel belangrijk, want dit is niet iets dat je alleen kunt doen, je moet samenwerken met partners.”

De rororederijen zitten momenteel aan de lucratieve zijde van het schaarse aanbod. Verwacht u een verdere groei van de vraag naar roroactiviteiten?

MCB: “De stroom van elektrische voertuigen – zeker vanuit China – naar Europa is enorm. Ik geloof ook dat Europa de eerste regio zal zijn die in zijn geheel zal overschakelen op zero emissie. De hoeveelheid vracht die er aankomt, niet alleen in België, maar in heel Europa, is enorm. Antwerpen en Zeebrugge zijn de belangrijkste toegangspoorten voor elektrische voertuigen uit China.”

“Met de start van het landbouwseizoen zien we ook veel landbouwmachines vanuit Europa naar andere landen gaan. We hebben ook gemerkt dat er veel stukgoed en ‘static cargo’ verscheept wordt. Het zijn dus zeer interessante tijden.”

Hoe belangrijk is Zeebrugge voor Wallenius Wilhelmsen?

MCB: “Zeebrugge is onze belangrijkste hub in Europa en het is ook ons vlaggenschip voor duurzaamheid. We willen groene corridors creëren naar onze klanten en naar de maatschappij, en een van de belangrijkste toegangspoorten daarvoor is Zeebrugge.”

“We zijn onze activiteiten nog verder aan het uitbreiden. We hebben onze capaciteit al verdubbeld en in de komende twee à drie jaar zullen we die opnieuw verdubbelen, dat betekent dat we van 50 naar 100 hectare gaan. Daarnaast voegen we drie nieuwe berthing posities toe, we hebben er nu twee.”

“Voorts rekruteren we veel talent uit België en leiden we nieuwe mensen op volgens onze normen.”

U hebt ons al verteld dat logistiek om mensen draait, maar vandaag de dag is het niet gemakkelijk om bekwaam personeel te vinden. Hoe gaat u met die situatie om?

MCB: “We werken heel nauw samen met de universiteiten (in België maar ook in Engeland, Southampton). We bieden stages aan en veel van onze werknemers zijn bij ons in dienst gekomen via dit soort stages. Ze zijn dus het resultaat van de tijd die ze bij ons hebben doorgebracht. We zijn bovendien erg blij met de kwaliteit van het talent hier.”

We willen ervoor zorgen dat elke werknemer een rockstar is in zijn of haar eigen carrière

“Onze CEO Lasse Kristoffersen gelooft heel sterk in talenten en steekt er bijzonder veel energie in. We willen ervoor zorgen dat elke werknemer een rockstar is in zijn of haar eigen carrière. Elke medewerker moet zich goed voelen bij ons en een goede ‘service’ krijgen, net zoals we onze klanten een goede klantenservice willen bieden.”

U noemde decarbonisatie al als topprioriteit. Kunt u daaromtrent wat inzichten met ons delen?

MCB: “Decarbonisatie is een topprioriteit in onze agenda, we hebben als doel om in 2027 zero emissies te bereiken en de terminals die we hier beheren, zijn al wat we noemen ‘net zero compensated’. Dat betekent dat we groene stroom gebruiken van onze eigen windmolens, en dat we ook alle broeikasgassen van derde partijen gerelateerd aan onze activiteiten, compenseren.”

Maakt het schip ‘Orcelle Wind’ deel uit van die transitie?

MCB: “Inderdaad, de Orcelle Wind is ons prototype van een door wind aangedreven roroschip en we beginnen nu de technologie te testen. We hebben al Europese financiering ontvangen voor het project om in 2026-2027 operationeel te zijn. Ook onze klanten steunen het concept.”

Denkt u dat uw klanten bereid zouden zijn om meer te betalen voor nuluitstoot?

MCB: “Ja, omdat ook zij weten dat het nodig is. We moeten in 2050 het doel van zero emissies bereiken.”

Bestaat de kans dat u daardoor klanten verliest?

MCB: “Ik denk van niet, ik denk dat het een must is en uiteindelijk zal iedereen vroeg of laat mee in bad moeten.”

Een laatste vraag: u woont nu in Antwerpen, hoe bevalt het u hier?

MCB: “Het is een prachtige stad vol mooie mensen en ik ben hier bijzonder graag met mijn gezin. Het belangrijkste voor mij was dat mijn familie de overgang goed zou kunnen verwerken en dat hebben ze fantastisch gedaan. Dit is mede te danken aan de mensen die ons omringen en die ervoor zorgen dat we ons thuis voelen. Dus ik ben heel blij om in Antwerpen te zijn!”

“We houden ervan om veel door de stad te wandelen en we nemen overal foto’s om het moment vast te leggen. Hoe lang we blijven? Ik weet het niet … We zullen zien wat de toekomst brengt.”

———-

English version:

As one the leading lady of Wallenius Wilhelmsen, Mary Carmen Barrios oversees the whole portfolio of landbased operations in EMEA for the roro-company. No wonder that we find her at a remarkable 7th place in the ‘Top 100 Women in Shipping’. Ro-Ro shipping companies are currently on the lucrative tight supply side. Barrios expects a further growth in demand for roro-shipping – especially with the rise of electrical vehicles from China – but she keeps her cards close to her chest about the strategy of the company. Since taking up her new position, Barrios has been living in Antwerp – a city she has come to love together with her family. We meet her at the Plug ‘n Play maritime event for an interview about talents as rockstars, the main hub of Wallenius Wilhelmsen in Zeebrugge and the main goal of the company: zero emissions.

How did Mary Carmen Barrios ended up overseeing logistics operations for Wallenius Wilhelmsen in several continents?

I started my career 26 years ago, in my hometown, Panama. There was a marine terminal at the entrance of the Panama Canal and right after I graduated from university I was invited to join the company operating the terminal. Today that still the main terminal at the Atlantic entrance of the Panama Canal.

As a starter I was working at the commercial side, but after a few years the company introduced me in the wonderful world of operations. That’s how I ended up in the project cargo and roro-operations.

Right after being in operations, I was invited by Wallenius Wilhelmsen to join them. At that time, they were planning to build a hub in Panama to connect all the cargo across the different regions via the Panama Canal. They also planned to build a valued-added services processing area. So I was given the task to recruit staff, train them, and kick-off operations.

How old were you at that time?

At that time I was 29 years old. But please don’t do numbers (laughs). To continue the story:
after a few years while ending my maternity leave, my boss called me inquiring if I wanted more responsibility and he offered me a position to oversee all cargo operations across Latin America and the Caribbean, then I got promoted to the GM for Latin America based in Panama.

Right after the pandemic outbreak I was offered to oversee Europe and Africa. Later, Middle East was included. Currently, I am overseeing port, terminals, stevedoring operations and value-added activities in EMEA, including canal transits through Suez.

What is your main responsibility in your day-to-day business?

As I am the leader of a team of 10 managers – across the 2 continents and a half – I feel that my main responsibility is to provide them with energy so they can achieve their targets. That’s my main task as a leader. These managers are all experts in the business. What I need to do is to set direction and to provide them with energy.

We operate two terminals in Europe; actually it’s three because in Zeebrugge we operate two, and there is one in Southampton. Furthermore we have a stevedoring company in Bremerhaven. In Dubai we also have a value-added activity operation for auto and heavy machinery, so we do market adaptations according to customer needs.

Here I engage with the local leaders in order that they achieve their targets (financially speaking) and ensuring talent promotion, because logistics is a people’s business. We need to create the right succession and pass the torch into the next generation.

What is the key focus of WW for the moment?

We consider ourselves as a 160 years old startup, and we are active in the end-to-end logistic business. It is important to highlight that we have two business units:

  • operating the vessels
  • landbased operations (stevedoring, cargo handling, value added activities, etc)

The pandemic choked up the cargo cycles that we knew and the situation now is totally different, so our main target right now is decarbonization. We are really engaged to leave a legacy of zero emissions for the current and future generations.

This means that we need to shape the industry. With the many unknowns that exist, the main challenge is to make sure that we bet on the right technology, on the right business case, on the right people – and on the right partners. The latter is also very important because this is not something you can do on your own, you need to team up with partners.

The Ro-Ro shipping companies are currently on the lucrative tight supply side. Do you expects a further growth in demand for ro-ro activities?

The flow of electric vehicles from China to Europe is huge, especially because I believe that Europe will be the first region to turn into zero emissions as a whole. The amount of cargo hat is coming, not only in Belgium, but across Europe, is massive. Antwerp and Zeebrugge are the main gateways for electrical vehicles coming from China.

With the start of the agricultural season we also see a lot of agricultural machinery moving out of Europe into other countries. We have also noticed that there is a lot of breakbulk cargo and static cargo going through – so these are very interesting times

How important is Zeebrugge to Wallenius Wilhelmsen?

Zeebrugge is our main hub in Europe, and it is also our flagship for sustainability. We want to create green corridors to our customers and to the society, and one of the main gateways as I said is Zeebrugge

We are also expanding our activities, we already doubled our capacity and in the next 2-3 years we are going to double again, that means from 50 to 100 hectares. In addition we are adding three new berthing positions, we now have two.

Furthermore we are strongly recruiting talent from Belgium and training them up to our standards.

You already told us that it’s all about people, but today it is not easy to find skilled personnel. How do you deal with that situation?

We are working very close together with the universities (in Belgium but also in England, Southampton). We offer internships and many of our employees are joining us through these kind of internships, so they are a result of the time spent with us – and we are really happy with the quality of the talent here.

Our CEO Lasse Kristoffersen has a strong belief in talents and puts a lot of energy in it. We want to make sure that every employee is a rockstar in his or her own career. We want to ensure that each employee has good experience with us, in the same way that we want to have a good customer journey.

You already mentioned decarbonization as the top priority, can you share with us some insights?

Decarbonisation is top priority in our agenda, we have as target to be net zero by 2027 and the terminals that we operate here are already net zero compensated. That means that we use green electricity because we have windmills, and we compensate any greenhouse gasses that are going into the atmosphere because of third parties working with us, because we cannot control that.

Is the vessel ‘Orcelle Wind’ part of that transition?

Indeed, Orcelle Wind is our prototype for a wind powered roro-vessel and we are starting tests. Next year we are going to test the technology. We already received EU funding for the project in order to be operational by 2026-2027. Our customers are supporting the concept.

Do you think that your customers would be willing to pay more to achieve zero emission ?

Yes, because they too know it is necessary, the world may reach zero emissions by 2050.

Do you lose customers because of that?

I don’t think so, I feel it’s a must do and at the end sooner or later everybody will embark on it.

A final question: Today you live in Antwerp, how do you like it here?

It is a beautiful city filled with beautiful people, and I’m here with my family. First thing for me was to make sure that my family was able to do the transition and they have done beautifully. I believe that this is due to the people that surround us and that make us feel home, so I am really happy to be in Antwerp!

We like to walk a lot across the city, and we take pictures everywhere just to capture the moment in time… How long we stay? I don’t know… let’s see what the future brings.

Barrios (Wallenius Wilhelmsen): “Trots op duurzame hub in Zeebrugge” – Flows

Barrios (Wallenius Wilhelmsen): “Trots op duurzame hub in Zeebrugge”

Interview, Mensen
Koen Dejaeger
Mary Carmen Barrios
Mary Carmen Barrios © Plug 'n Play

Mary Carmen Barrios heeft als topvrouw bij Wallenius Wilhelmsen een stevige carrière in de logistiek uitgebouwd. Ze is trots op de duurzame hub in Zeebrugge, hét paradepaardje van de groep. “Samen met Antwerpen vormt Zeebrugge de belangrijkste toegangspoort voor elektrische voertuigen”, zegt ze. (English version below)

Als een van de leading ladies van Wallenius Wilhelmsen overziet Mary Carmen Barrios de hele portfolio van landoperaties voor het rorobedrijf in de EMEA regio. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze op een opmerkelijke 7e plaats staat in de ‘Top 100 Women in Shipping’. De rororederijen bevinden zich momenteel aan de lucratieve zijde van het schaarse aanbod, dat veel kleiner is dan de vraag. Barrios verwacht ook dat de vraag naar roroschepen zal toenemen – vooral door de opkomst van elektrische wagens uit China – maar ze laat niet in haar kaarten kijken wat betreft de strategie van het bedrijf. Sinds ze haar nieuwe functie uitoefent, woont Barrios in Antwerpen, een stad waar ze samen met haar gezin heel erg van is gaan houden. We ontmoeten haar op het maritieme evenement Plug ’n Play voor een interview over talenten en rockstars, de belangrijkste hub van Wallenius Wilhelmsen in Zeebrugge en het hoofddoel van het bedrijf: zero emissie.

Welke weg heeft u afgelegd om verantwoordelijk te worden voor de logistieke activiteiten voor Wallenius Wilhelmsen op verschillende continenten?

Mary Carmen Barrios (MCB): “Ik begon mijn carrière 26 jaar geleden in mijn geboortestad, Panama. Er was een zeeterminal aan de ingang van het Panamakanaal en vlak nadat ik was afgestudeerd, werd ik gevraagd om te gaan werken bij het bedrijf dat de terminal beheerde. Vandaag de dag is dat nog steeds de belangrijkste terminal aan de Atlantische ingang van het Panamakanaal.”

“Als starter werkte ik aan de commerciële zijde, maar na een paar jaar introduceerde het bedrijf me in de wondere wereld van ‘operations’. Zo kwam ik terecht in de ‘project cargo en roro operations’.”

“Meteen nadat ik bij operations was gestart, werd ik door Wallenius Wilhelmsen gevraagd om bij hen te komen werken. Op dat moment hadden ze plannen om een hub in Panama te bouwen om alle vrachtvervoer voor de verschillende regio’s via het Panamakanaal met elkaar te verbinden. Ze wilden daar ook een site voor het verwerken van goederen aan toevoegen. En zo kreeg ik de taak om personeel aan te werven, op te leiden en de werkzaamheden op te starten.”

Hoe oud was u toen?

MCB: “Ik was toen 29 jaar oud. Maar begin alsjeblieft niet te rekenen. (lacht) Om het verhaal voort te zetten: na een paar jaar en tijdens mijn zwangerschapsverlof belde mijn baas me op om te vragen of ik meer verantwoordelijkheid wilde. Hij bood me een positie aan waar ik verantwoordelijk zou zijn voor alle vracht-activiteiten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Nadien werd ik gepromoveerd tot general manager voor heel Latijns-Amerika, vanuit Panama.”

“Vlak na de uitbraak van de pandemie kreeg ik het aanbod om verantwoordelijk te worden voor Europa en Afrika. Later kwam daar ook nog het Midden-Oosten bij. Op dit moment houd ik toezicht op alle haven-, terminal- en stuwadoorsactiviteiten in de EMEA-markt, waaronder ook de transits door het Suezkanaal.”

Wat ziet u vandaag als uw belangrijkste taak?

MCB: “Aangezien ik leiding geef aan een team van tien managers – verspreid over twee continenten en een half – zie ik het als mijn belangrijkste verantwoordelijkheid om hen energie te geven zodat ze hun doelen kunnen bereiken. Dat is mijn belangrijkste taak als leider. Onze managers zijn allemaal experts in de business; wat ik moet doen is richting geven en hen energie geven.”

“We hebben twee terminals in Europa; eigenlijk zijn het er drie, want in Zeebrugge hebben we er twee en er is er één in Southampton. Voorts hebben we een stuwadoorsbedrijf in Bremerhaven. Ook in Dubai hebben we een basis waar we toegevoegde waarde creëren door voertuigen en zware machines aan te passen aan de markt op basis van de behoeften van de klant.”

“Hier houd ik me bezig met de lokale leidinggevenden en zorg ik ervoor dat ze hun doelstellingen halen (financieel gezien). Ook het stimuleren van talenten is bijzonder belangrijk, want logistiek is een business van mensen. We moeten de juiste opvolging creëren en de fakkel doorgeven aan de volgende generatie.”

Wat is de belangrijkste focus van Wallenius Wilhelmsen op dit moment?

MCB: “We beschouwen onszelf als een 160 jaar oude start-up en we zijn actief in de end-to-end logistieke sector. Het is belangrijk om te benadrukken dat we twee businessunits hebben:

  • exploitatie van de schepen;
  • activiteiten aan land (stuwadoren, vrachtafhandeling, activiteiten met toegevoegde waarde enzovoort).”

“De pandemie heeft de cyclus van de logistiek die we kenden, helemaal door elkaar geschud. De situatie is nu totaal anders, dus ons belangrijkste doel op dit moment is decarbonisatie. We doen er alles aan om een erfenis van zero emissie achter te laten voor de huidige én toekomstige generaties.”

“Dat betekent dat we de industrie moeten hervormen. Met de vele onbekende factoren die er zijn, is de grootste uitdaging om in te zetten op de juiste technologie, op de juiste businesscase, op de juiste mensen – en op de juiste partners. Dat laatste is ook heel belangrijk, want dit is niet iets dat je alleen kunt doen, je moet samenwerken met partners.”

De rororederijen zitten momenteel aan de lucratieve zijde van het schaarse aanbod. Verwacht u een verdere groei van de vraag naar roroactiviteiten?

MCB: “De stroom van elektrische voertuigen – zeker vanuit China – naar Europa is enorm. Ik geloof ook dat Europa de eerste regio zal zijn die in zijn geheel zal overschakelen op zero emissie. De hoeveelheid vracht die er aankomt, niet alleen in België, maar in heel Europa, is enorm. Antwerpen en Zeebrugge zijn de belangrijkste toegangspoorten voor elektrische voertuigen uit China.”

“Met de start van het landbouwseizoen zien we ook veel landbouwmachines vanuit Europa naar andere landen gaan. We hebben ook gemerkt dat er veel stukgoed en ‘static cargo’ verscheept wordt. Het zijn dus zeer interessante tijden.”

Hoe belangrijk is Zeebrugge voor Wallenius Wilhelmsen?

MCB: “Zeebrugge is onze belangrijkste hub in Europa en het is ook ons vlaggenschip voor duurzaamheid. We willen groene corridors creëren naar onze klanten en naar de maatschappij, en een van de belangrijkste toegangspoorten daarvoor is Zeebrugge.”

“We zijn onze activiteiten nog verder aan het uitbreiden. We hebben onze capaciteit al verdubbeld en in de komende twee à drie jaar zullen we die opnieuw verdubbelen, dat betekent dat we van 50 naar 100 hectare gaan. Daarnaast voegen we drie nieuwe berthing posities toe, we hebben er nu twee.”

“Voorts rekruteren we veel talent uit België en leiden we nieuwe mensen op volgens onze normen.”

U hebt ons al verteld dat logistiek om mensen draait, maar vandaag de dag is het niet gemakkelijk om bekwaam personeel te vinden. Hoe gaat u met die situatie om?

MCB: “We werken heel nauw samen met de universiteiten (in België maar ook in Engeland, Southampton). We bieden stages aan en veel van onze werknemers zijn bij ons in dienst gekomen via dit soort stages. Ze zijn dus het resultaat van de tijd die ze bij ons hebben doorgebracht. We zijn bovendien erg blij met de kwaliteit van het talent hier.”

We willen ervoor zorgen dat elke werknemer een rockstar is in zijn of haar eigen carrière

“Onze CEO Lasse Kristoffersen gelooft heel sterk in talenten en steekt er bijzonder veel energie in. We willen ervoor zorgen dat elke werknemer een rockstar is in zijn of haar eigen carrière. Elke medewerker moet zich goed voelen bij ons en een goede ‘service’ krijgen, net zoals we onze klanten een goede klantenservice willen bieden.”

U noemde decarbonisatie al als topprioriteit. Kunt u daaromtrent wat inzichten met ons delen?

MCB: “Decarbonisatie is een topprioriteit in onze agenda, we hebben als doel om in 2027 zero emissies te bereiken en de terminals die we hier beheren, zijn al wat we noemen ‘net zero compensated’. Dat betekent dat we groene stroom gebruiken van onze eigen windmolens, en dat we ook alle broeikasgassen van derde partijen gerelateerd aan onze activiteiten, compenseren.”

Maakt het schip ‘Orcelle Wind’ deel uit van die transitie?

MCB: “Inderdaad, de Orcelle Wind is ons prototype van een door wind aangedreven roroschip en we beginnen nu de technologie te testen. We hebben al Europese financiering ontvangen voor het project om in 2026-2027 operationeel te zijn. Ook onze klanten steunen het concept.”

Denkt u dat uw klanten bereid zouden zijn om meer te betalen voor nuluitstoot?

MCB: “Ja, omdat ook zij weten dat het nodig is. We moeten in 2050 het doel van zero emissies bereiken.”

Bestaat de kans dat u daardoor klanten verliest?

MCB: “Ik denk van niet, ik denk dat het een must is en uiteindelijk zal iedereen vroeg of laat mee in bad moeten.”

Een laatste vraag: u woont nu in Antwerpen, hoe bevalt het u hier?

MCB: “Het is een prachtige stad vol mooie mensen en ik ben hier bijzonder graag met mijn gezin. Het belangrijkste voor mij was dat mijn familie de overgang goed zou kunnen verwerken en dat hebben ze fantastisch gedaan. Dit is mede te danken aan de mensen die ons omringen en die ervoor zorgen dat we ons thuis voelen. Dus ik ben heel blij om in Antwerpen te zijn!”

“We houden ervan om veel door de stad te wandelen en we nemen overal foto’s om het moment vast te leggen. Hoe lang we blijven? Ik weet het niet … We zullen zien wat de toekomst brengt.”

———-

English version:

As one the leading lady of Wallenius Wilhelmsen, Mary Carmen Barrios oversees the whole portfolio of landbased operations in EMEA for the roro-company. No wonder that we find her at a remarkable 7th place in the ‘Top 100 Women in Shipping’. Ro-Ro shipping companies are currently on the lucrative tight supply side. Barrios expects a further growth in demand for roro-shipping – especially with the rise of electrical vehicles from China – but she keeps her cards close to her chest about the strategy of the company. Since taking up her new position, Barrios has been living in Antwerp – a city she has come to love together with her family. We meet her at the Plug ‘n Play maritime event for an interview about talents as rockstars, the main hub of Wallenius Wilhelmsen in Zeebrugge and the main goal of the company: zero emissions.

How did Mary Carmen Barrios ended up overseeing logistics operations for Wallenius Wilhelmsen in several continents?

I started my career 26 years ago, in my hometown, Panama. There was a marine terminal at the entrance of the Panama Canal and right after I graduated from university I was invited to join the company operating the terminal. Today that still the main terminal at the Atlantic entrance of the Panama Canal.

As a starter I was working at the commercial side, but after a few years the company introduced me in the wonderful world of operations. That’s how I ended up in the project cargo and roro-operations.

Right after being in operations, I was invited by Wallenius Wilhelmsen to join them. At that time, they were planning to build a hub in Panama to connect all the cargo across the different regions via the Panama Canal. They also planned to build a valued-added services processing area. So I was given the task to recruit staff, train them, and kick-off operations.

How old were you at that time?

At that time I was 29 years old. But please don’t do numbers (laughs). To continue the story:
after a few years while ending my maternity leave, my boss called me inquiring if I wanted more responsibility and he offered me a position to oversee all cargo operations across Latin America and the Caribbean, then I got promoted to the GM for Latin America based in Panama.

Right after the pandemic outbreak I was offered to oversee Europe and Africa. Later, Middle East was included. Currently, I am overseeing port, terminals, stevedoring operations and value-added activities in EMEA, including canal transits through Suez.

What is your main responsibility in your day-to-day business?

As I am the leader of a team of 10 managers – across the 2 continents and a half – I feel that my main responsibility is to provide them with energy so they can achieve their targets. That’s my main task as a leader. These managers are all experts in the business. What I need to do is to set direction and to provide them with energy.

We operate two terminals in Europe; actually it’s three because in Zeebrugge we operate two, and there is one in Southampton. Furthermore we have a stevedoring company in Bremerhaven. In Dubai we also have a value-added activity operation for auto and heavy machinery, so we do market adaptations according to customer needs.

Here I engage with the local leaders in order that they achieve their targets (financially speaking) and ensuring talent promotion, because logistics is a people’s business. We need to create the right succession and pass the torch into the next generation.

What is the key focus of WW for the moment?

We consider ourselves as a 160 years old startup, and we are active in the end-to-end logistic business. It is important to highlight that we have two business units:

  • operating the vessels
  • landbased operations (stevedoring, cargo handling, value added activities, etc)

The pandemic choked up the cargo cycles that we knew and the situation now is totally different, so our main target right now is decarbonization. We are really engaged to leave a legacy of zero emissions for the current and future generations.

This means that we need to shape the industry. With the many unknowns that exist, the main challenge is to make sure that we bet on the right technology, on the right business case, on the right people – and on the right partners. The latter is also very important because this is not something you can do on your own, you need to team up with partners.

The Ro-Ro shipping companies are currently on the lucrative tight supply side. Do you expects a further growth in demand for ro-ro activities?

The flow of electric vehicles from China to Europe is huge, especially because I believe that Europe will be the first region to turn into zero emissions as a whole. The amount of cargo hat is coming, not only in Belgium, but across Europe, is massive. Antwerp and Zeebrugge are the main gateways for electrical vehicles coming from China.

With the start of the agricultural season we also see a lot of agricultural machinery moving out of Europe into other countries. We have also noticed that there is a lot of breakbulk cargo and static cargo going through – so these are very interesting times

How important is Zeebrugge to Wallenius Wilhelmsen?

Zeebrugge is our main hub in Europe, and it is also our flagship for sustainability. We want to create green corridors to our customers and to the society, and one of the main gateways as I said is Zeebrugge

We are also expanding our activities, we already doubled our capacity and in the next 2-3 years we are going to double again, that means from 50 to 100 hectares. In addition we are adding three new berthing positions, we now have two.

Furthermore we are strongly recruiting talent from Belgium and training them up to our standards.

You already told us that it’s all about people, but today it is not easy to find skilled personnel. How do you deal with that situation?

We are working very close together with the universities (in Belgium but also in England, Southampton). We offer internships and many of our employees are joining us through these kind of internships, so they are a result of the time spent with us – and we are really happy with the quality of the talent here.

Our CEO Lasse Kristoffersen has a strong belief in talents and puts a lot of energy in it. We want to make sure that every employee is a rockstar in his or her own career. We want to ensure that each employee has good experience with us, in the same way that we want to have a good customer journey.

You already mentioned decarbonization as the top priority, can you share with us some insights?

Decarbonisation is top priority in our agenda, we have as target to be net zero by 2027 and the terminals that we operate here are already net zero compensated. That means that we use green electricity because we have windmills, and we compensate any greenhouse gasses that are going into the atmosphere because of third parties working with us, because we cannot control that.

Is the vessel ‘Orcelle Wind’ part of that transition?

Indeed, Orcelle Wind is our prototype for a wind powered roro-vessel and we are starting tests. Next year we are going to test the technology. We already received EU funding for the project in order to be operational by 2026-2027. Our customers are supporting the concept.

Do you think that your customers would be willing to pay more to achieve zero emission ?

Yes, because they too know it is necessary, the world may reach zero emissions by 2050.

Do you lose customers because of that?

I don’t think so, I feel it’s a must do and at the end sooner or later everybody will embark on it.

A final question: Today you live in Antwerp, how do you like it here?

It is a beautiful city filled with beautiful people, and I’m here with my family. First thing for me was to make sure that my family was able to do the transition and they have done beautifully. I believe that this is due to the people that surround us and that make us feel home, so I am really happy to be in Antwerp!

We like to walk a lot across the city, and we take pictures everywhere just to capture the moment in time… How long we stay? I don’t know… let’s see what the future brings.