Werkgevers en vakbonden wegvervoer rond de tafel over sociale fraude

Nieuws, Transport
Koen Heinen

Federaal minister voor Mobiliteit, Jacqueline Galant, en staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude, Bart Tommelein, willen met de vakbonden en de werkgevers samenwerken om de strijd tegen sociale dumping in de sector op te voeren. In eerste instantie willen ze de violen gelijk stemmen om met één stem in Europa te kunnen spreken en zo de Belgische tewerkstelling te kunnen verzekeren.

Uit de ronde tafel is gebleken dat er al overeenstemming is voor bepaalde punten. Zo zijn de sociale partners vragende partij voor een centraal aanspreekpunt voor meldingen of klachten omtrent sociale dumping. Volgens staatssecretaris Tommelein is de oprichting van zo’n centraal meldpunt beslist tijdens de recente begrotingscontrole en zal het er zo snel mogelijk komen. Anonieme klachten zullen echter niet toegelaten worden.

Inspecties

Er zal ook nauwer samengewerkt worden tussen de verschillende inspectiediensten. Zo willen Galant en Tommelein gemeenschappelijke controles organiseren van de FOD Mobiliteit en de sociale inspectiediensten. Ze gaan er van uit dat waar inbreuken zijn op het vlak van veiligheid, er ook vaak sprake is van sociale fraude en omgekeerd.

De verschillende partijen zijn het er ook over eens dat de bestaande (Europese) regelgeving duidelijk moet zijn voor iedereen en overal op dezelfde manier moet toegepast worden. Er moeten ook voldoende en gerichte controles zijn.

Digitale tachograaf

De sociale partners willen de elektronische tachograaf graag uitgebreid zien naar lichtere vrachtvoertuigen en zijn ook voorstander van GPS-tracking. Dat kan volgens hen een belangrijk wapen zijn in de strijd tegen sociale dumping. De vraag is echter op welk niveau dit bekeken moet worden.

“Ik deel die bezorgdheid, maar we mogen onszelf niet in de voet schieten door maatregelen te nemen op Belgisch niveau die niet gelden in de buurlanden of de rest van Europa”, lijkt Tommelein die boot nog af te houden. Hij wil naast het nemen van nationale maatregelen ook op Benelux- en Europees niveau pleiten voor correcte regels die zorgen voor eerlijke concurrentie.

Ook minister Galant zegt erover te zullen waken dat er op Europees en internationaal niveau een duidelijk standpunt wordt ingenomen, teneinde de Belgische transportsector veilig te stellen en liberalisering van het wegvervoer zonder een voorafgaande harmonisering van de sociale en fiscale regels te vermijden. Ze pleit voor een uniformisering van de Europese en internationale interpretatieregels.