“EFSI zou lidstaten dieper in het rood kunnen duwen”

Nieuws, Transport
Jean-Louis Vandevoorde

Het luik over de financiering van het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) in het Plan Junckers kan rekenen op heel wat protest van de kant van transportfederaties die niet met het wegvervoer te maken hebben. Het debat over EFSI is intussen verschoven naar het Europees Parlement, waar blijkbaar eveneens nogal wat bezwaren leven tegen de geplande overheveling van middelen uit de Connecting Europe Facility (CEF) naar dat fonds.

De discussie zal ongetwijfeld verder gevoed worden door het standpunt dat de Europese Rekenkamer eind vorige week uitbracht over het voorstel van de Commissie met betrekking tot EFSI.

Gevaar voor budgettaire ontsporing

De Rekenkamer legt algemeen gesproken de vinger op heel wat onduidelijkheden qua governance, rapportage en evaluatie van het garantiefonds waarmee de Commissie investeerders wil overtuigen om ook geld te steken in meer risicodragende projecten. Van dat fonds van 16 miljard euro zou 3,3 miljard uit de CEF-enveloppe gehaald worden.

De Rekenkamer focust vooral op de gevaren voor het EU-budget zelf en voor de begroting van de lidstaten die willen bijdragen tot EFSI. Er bestaat momenteel geen zekerheid dat er zich geen ontsporingen kunnen voordoen die voor de Europese Investeringsbank en de Europese Unie tot hogere uitgaven leiden dan voorzien.

Hetzelfde geldt voor de lidstaten die rechtstreeks zouden bijdragen tot EFSI of in investeringsprojecten zouden stappen. Een toename van hun schuld en overheidstekort kan niet worden uitgesloten, zegt de Rekenkamer. Vooral voor nu al noodlijdende landen zou dat slecht nieuws zijn.

Andere instrumenten

De Rekenkamer verwijt de Commissie ook – net zoals vele transportfederaties dat doen – dat ze voorbijgaat aan het feit dat de doelstellingen van haar plan ook via bestaande instrumenten bereikt kunnen worden, en niet duidelijk maakt welke impact het overhevelen van CEF-kredieten kan hebben op doeleinden zoals het wegwerken van bottlenecks in de trans-Europese transportinfrastructuur.

“De meeste projecten die met betrekking tot EFSI worden genoemd, komen in principe ook in aanmerking voor financiering door bestaande EU-instrumenten. Financiële ondersteuning van hetzelfde project door verschillende financieringsbronnen, volgens verschillende wettelijke raamwerken, kan resulteren in een conflict inzake toepasbare regels. Die problemen blijven in het voorstel (van de Commissie) onbeantwoord.”