Internationale scheepvaart pleit voor wereldwijde CO2-heffing

Nieuws, Scheepvaart
Julie Desmet
Uitstoot scheepvaart
Uitstoot scheepvaart © ICS

De internationale redersvereniging ICS heeft bij de IMO een voorstel ingediend voor een mondiale koolstofheffing. Die moet de prijskloof tussen fossiele brandstoffen en de duurdere koolstofvrije alternatieven, zoals waterstof en ammoniak, dichten.

Het onderwerpen van alle schepen van meer dan 5.000 GT (gross tonnage) aan een CO2-heffing per ton fuel zal volgens ICS een markt voor duurzame brandstoffen creëren en zo de groene transitie versnellen.

Volgens het voorstel moet de cashflow van die CO2-taks naar een ‘IMO-klimaatfonds‘ gaan. Deze geldpot zal dienen voor de financiering van de ontwikkeling van infrastructuur in havens wereldwijd om de aanvoer van groene brandstoffen te verzekeren.

Woorden in daden 

“De snelle ontwikkeling van een dergelijk mechanisme is een essentiële noodzaak als regeringen hun woorden in daden willen omzetten en blijk willen geven van leiderschap bij het koolstofarm maken van de scheepvaart”, meldt Guy Platten, secretaris-generaal van ICS. “De Wereldbank en tal van studiebureaus hebben geconcludeerd dat de meest geschikte wereldwijde marktconforme maatregel om de koolstofemissies terug te dringen, een op taksen gebaseerd systeem is.”

Mondiaal

De timing van het voorstel – ingediend op vrijdag 3 september 2021 –  is geen toeval aangezien het Europees Parlement en de lidstaten het klimaatplan ‘Fit for 55‘ van de Europese Commissie deze maand nog zullen behandelen. Daarbij stelt de Commissie voor om de scheepvaart volledig op te nemen in het Emissions Trading System (ETS) van de EU. De internationale redersgemeenschap ICS pleit echter al jaren voor een mondiale oplossing en wil de Europese Unie ervan weerhouden zijn eigen emissieplannen op te stellen. 

“Het voorstel dekt slechts 7,5% van de wereldwijde scheepvaartemissies. Dit zou de klimaatonderhandelingen voor de resterende 92,5% ernstig kunnen vertragen”, is ICS van mening. 

“We ijveren voor een wereldwijd level playing field. Dat ICS kritiek heeft op het ETS-systeem, is meer dan terecht”, vertelt Wilfried Lemmens, algemeen directeur van de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV). “Er zijn nog te veel grijze zones die nog uitgeklaard moeten worden. Europa weet op vele vragen zelf het antwoord nog niet.”

KBRV

Niettemin juicht de Belgische scheepvaart het allereerste Europese milieurapport over maritiem transport – dat op 1 september is vrijgegeven – toe. De KBRV meldt dat het ‘EMTER-rapport’ een nuttig overzicht biedt van de huidige status quo. “Op vlak van broeikasgasemissies is de scheepvaart de doeltreffendste vorm van transport, zowel internationaal als binnen de EU, vergeleken met het weg- en luchttransport. Om een verdere toename van de emissies te voorkomen, moet het zeevervoer dus blijvend worden ingezet.”

Opmerkelijke cijfers

In het rapport worden enkele significante cijfers vermeld: in 2018 produceerde de maritieme transportsector 24% van alle NOx-emissies (stikstofoxiden), 24% van alle SOx-emissies (zwavel) en 9% van alle PM-emissies (fijn stof) in verhouding tot de EU-emissies van alle economische sectoren. 

“We werken heel hard aan een uitstootvermindering. Het doet ons plezier om te zien dat we resultaten behalen en die onderstreept worden”, zegt Lemmens. 

Om de verontreinigingen tot een minimum te beperken, moedigen de Belgische reders het gebruik van laagzwavelige mariene diesel (MDO) en Very Low Sulphur Fuel Oil (VLSFO) sterk aan. Meer in het bijzonder steunt de KBRV de strenge wetgevingen inzake SOx en NOx op zowel EU- als IMO-niveau.

Julie Desmet