ECA: extra lange inspraakperiode voor start onderzoek linkeroever

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen

De publieke raadpleging over de projectonderzoeksnota Containercluster Linkerscheldeoever, waar ook het Tweede Getijdendok bijhoort, loopt vanaf 28 juli tot en met 11 september. Zo is er extra tijd om opmerkingen te geven voor het detailonderzoek.

De Vlaamse overheid, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) gaven maandagochtend extra uitleg bij de plannen voor de uitbouw van Containercluster Linkerscheldeoever. Het gaat om de realisatie van een containerterminal ten westen van de Kieldrechtsluis (Doeldok en mogelijk het Waaslandkanaal) en over demping van het Noordelijk Insteekdok en de aanleg van een tweede getijdendok dat aantakt op het Deurganckdok. Daarnaast worden een aantal haventerreinen voor logistiek/industrie ontwikkeld, met name in de onmiddellijke omgeving van een Tweede Getijdendok (Zone ‘Drie Dokken’) en in de Vlakte van Zwijndrecht. De uitwerking gebeurt via vier projecten, waarvan er twee lopen via een projectbesluit (de Containercluster Linkerscheldeoever en de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven) en twee via een omgevingsvergunning (Bieshoekbos en Noordzee Terminal).

Toch inspraakmoment

Het decreet complexe projecten voorziet normaliter geen inspraakmoment over projectonderzoeknota’s, maar toch opteren de overheden ervoor om nu een publieke raadpleging in het leven te roepen, voorafgaand aan het detailonderzoek naar Containercluster Linkerscheldeoever. De termijn, vanaf 27 juli tot en met 11 september, is langer dan voorzien vanwege de zomervakantie. De details van het complexe project zijn terug te vinden op de vernieuwde ECA-website. De lopende bezwaren bij de Raad van State tegen de Westelijke Ontsluiting vormen geen belemmering voor de vordering van dit onderzoek. 

Grondonderzoek 

Van augustus tot oktober 2020 worden voorbereidende grondonderzoeken uitgevoerd voor het Complex Project ECA. Het bureau Geosonda voert grondmechanisch bodemonderzoek uit om de grondkenmerken van de bodem in kaart te brengen met het oog op de bouw van een Tweede Getijdendok (alternatieven ‘Boemerang’ en ‘Winkelhaak’). Daarnaast neemt het bedrijf ABO bodemstalen, om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te bepalen en eventueel aanwezige vervuiling tijdig op te sporen. Die onderzoeken gebeuren in een eerste fase op gronden die in eigendom van de overheid zijn. De gebruikers van deze percelen werden vooraf per brief op de hoogte gesteld. 

In het najaar 2020 starten de onderzoeken naar mobiliteit, omgeving (mens en milieu) enzovoort voor de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven en voor de Containercluster Linkerscheldeoever, beide onderdeel van ECA. Na afronding van die onderzoeken wordt een gedetailleerd projectvoorstel uitgewerkt (‘voorontwerp projectbesluit’), dat uitgebreid aan de bevolking voorgelegd wordt tijdens een openbaar onderzoek van zestig dagen.

Bouwen in 2023

De precieze timing voor de stappen vanaf het najaar 2020 is afhankelijk van de manier waarop de gedetailleerde onderzoeken zullen verlopen. De methode hiervoor moet nog vastgelegd worden. Volgens Manu Vandamme van Havenbedrijf Antwerpen kan de schup dan de grond in in 2023. De autoriteiten gaan ervan uit dat het project in 2030 voltooid kan zijn. 

Michiel Leen