Belgische reders huldigen De Backer en Van Hooydonk voor nieuwe Zeewet

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde begin april het ‘wetsvoorstel tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek’ goed. Daarmee is het werk dat in 2007 op stapel is gezet voor de herziening van het Belgische scheepvaartrecht zo goed als afgerond. België trad zo in de voetsporen van andere landen zoals Nederland, die dezelfde oefening eerder al deden.

Scheepvaart en havens ondersteunen

Een groep experten onder het voorzitterschap van professor Eric Van Hooydonk, de Commissie Maritiem Recht of COMAR, ging toen aan de slag om de – op vele punten verouderde, soms tegenstrijdige en sterk versnipperde – maritieme regelgeving tot een nieuw, actueel en coherent geheel om te smeden. Bijkomende bedoeling was de ontwikkeling van de Belgische maritieme cluster in al zijn vormen (koopvaardij, havengebeuren, maritieme dienstverlening enzovoort) te ondersteunen en zijn internationale uitstraling te versterken.

Een makkelijke opdracht was dat in geen geval. Er lagen stapels teksten op tafel, juristen durven onderling al eens van mening te verschillen en er stonden ook heel wat belangen op het spel, bijvoorbeeld wanneer het over het aflijnen van aansprakelijkheid gaat.

In het hele proces stond dan ook een brede consultatie en inspraak van alle betrokken partijen en sectoren voorop.

Van blauwdruk naar wettekst

Eind 2016 had de commissie haar deel van het werk af. Ze leverde toen haar elfde en laatste ‘blauwboek’ af aan de regering. Gewesten, Raad van State en andere instanties dienden dan nog een advies uit te brengen, wat de nodige tijd opeiste. De regering kon pas in februari het licht definitief op groen zetten.

Het was dan wachten tot ook het Parlement zijn zeg deed, maar het lukte nog net voor de verkiezingen. Omdat de regering gevallen was, kwam daar nog een “specialleke” bij kijken: het wetsontwerp van de regering kreeg de vorm van een wetsvoorstel van vier parlementariërs.

Titanenwerk

De Belgische Redersvereniging zette deze middag COMAR-voorzitter Eric Van Hooydonk en minister van de Noordzee Philippe De Backer in de bloemetjes voor het geleverde werk.

Dat net de reders die moeite nemen, is geen toeval. De Belgische Redersvereniging was een van de belangrijkste drijvende krachten achter het initiatief tot hervorming. Na de inspanningen die al geleverd waren op het stuk van sociale zekerheid, fiscaliteit en maritiem onderwijs om de Belgische vlag weer competitief te maken, zag ze graag ook een moderne maritieme wetgeving ontstaan om de rol van België als scheepvaartnatie kracht bij te zetten.

Voorzitter Ludwig Criel (links op de foto) sprak in naam van de reders zijn waardering uit voor het “titanenwerk” dat is verricht. “Uiteindelijk kregen we een fantastisch werkstuk waar we best fier op mogen zijn en dat België in het algemeen en Antwerpen in het bijzonder positioneert als moderne maritieme natie. De nieuwe wet versterkt de maritieme potentie van België, Vlaanderen en Antwerpen en zet ze mee aan de logistieke top.”

Voor minister Philippe De Backer (tweede van rechts) had Criel een schilderij van KBRV-medewerker Ludovic Laffineur als aandenken mee.

Foutjes

Eric Van Hooydonk (rechts op de foto) dankte alle partijen die mee gesleuteld hebben aan de nieuwe scheepvaartwetgeving. “Het is in geen geval een eenmanswerk geweest, integendeel”, onderstreepte hij. De Redersvereniging stond “mee aan de wieg van het project” en werkte er zeer constructief aan mee.

Als COMAR-voorzitter stipte hij wel even aan dat de finale tekst die het Parlement goedkeurde, op een aantal punten verschilt van het eindwerk van de commissie. De “foutjes” die zo zijn ontstaan, wil de commissie er in de komende maanden nog uithalen. “Daar is nog tijd voor”, stelde hij.

Publicatie in het ‘Staatsblad’ is voorzien tegen eind juni. De nieuwe wet wordt in dat geval op 1 juli volgend jaar van kracht.

Trots

Philippe De Backer zei “trots” te zijn dat de nieuwe wet door verschillende klippen veilig de haven kon worden binnengeloodst. De modernisering van de regelgeving drong zich in de internationale context waarin havens en scheepvaart opereren, als noodzakelijk op. “Wij moesten de toekomst van deze zeer belangrijke sector vrijwaren en we zijn daar ook in geslaagd.”

De tekst die het Parlement stemde, komt “voor meer dan 95%” overeen met wat COMAR op papier zette, pikte hij even in op de kanttekening die Eric Van Hooydonk maakte. “De essentie is behouden, het resultaat mag gezien worden, de slagkracht van onze havens, rederijen en bedrijven is veiliggesteld.”

De minister eindigde met het uitreiken van het ereteken van Ridder in de Leopoldsorde aan Eric Van Hooydonk.

Jean-Louis Vandevoorde