Antwerps akkoord wenst één Havenbedrijf voor rechter- en linkeroever

Nieuws, Scheepvaart
Bart Timperman

Dit is copy/paste wat de drie coalitiepartners in hun bestuursakkoord over de haven opnemen.

De haven van Antwerpen zorgt voor een enorme toegevoegde waarde. Die bestendigen we door naast containeroverslag te blijven focussen op industrie en logistiek. We bestendigen en versterken onze grote petrochemische cluster.

De stad steunt volop het akkoord dat de Vlaamse regering bereikt voor bijkomende containercapaciteit in de haven in combinatie met de vrijwaring van natuurgebied en erfgoed.

Sociaal overleg

Het succes van de haven hangt samen met een performante werking van alle schakels in de nautische en logistieke keten: loodsen, slepers, sluiswachters, bootmannen en havenarbeiders. De stad zal zich inspannen om waar ze kan met alle betrokken overheden, stakeholders en sociale partners deze werking nog te verbeteren, met de ambitie om ook in goed sociaal overleg de bereikbaarheid van de haven maximaal te blijven garanderen.

Major

We streven in de haven naar een dynamische arbeidsorganisatie binnen het kader van de wet-Major.

NxtPort

We maken de haven klaar voor de toekomst. Met NxtPort wordt het potentieel van data in de haven ten volle benut. Deze gegevens worden gedeeld en gebruikt om de administratieve en logistieke stromen efficiënter te organiseren. Dit kan de logistieke stromen, administratieve processen en de mobiliteit aanzienlijk verbeteren.

Eén havenbedrijf

De haven op de Linkerscheldeoever kende de laatste jaren een forse toename in (container)trafieken. Het beheer en bestuur van de volledige Antwerpse haven komen dan ook beter in handen van één havenbedrijf. We zetten het beleid van deugdelijk bestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen dat is ingezet in het Havenbedrijf, verder.

Zeebrugge

Een verregaande samenwerking tussen de havens van Zeebrugge en Antwerpen zou kunnen leiden tot een havencluster, die door een goede bundeling van krachten wereldwijd een sterke speler kan zijn.

Haventracé

Er wordt nog meer ingezet op multimodale ontsluiting van de Antwerpse haven. Het havenverkeer heeft nood aan betere verbindingswegen. Het Haventracé in combinatie met de Oosterweelverbinding is hierin cruciaal.

Modal shift

Voor het goederenvervoer zetten we samen met het Havenbedrijf en hogere overheden verder in op de modal shift. Goederen, producten en vloeistoffen worden nog meer via het spoor, het water en via pijpleidingen van en naar de haven vervoerd. In de concessiepolitiek legt het Havenbedrijf hiervoor dan ook de nodige voorwaarden op. We blijven onze inzetten voor de realisatie van de IJzeren Rijn met als prioriteit de verwezenlijking van een tweede spoortoegang tot de haven, rekening houdend met de leefbaarheid van de omgeving. De toegang tot het spoor moet bovendien voor alle goederenoperatoren gegarandeerd worden.

Binnenvaart

Het potentieel van de binnenvaart wordt opgekrikt door de verdere capaciteitsuitbreiding op het Albertkanaal. Tegelijk geven we de binnenvaart meer ruimte binnen de haven zelf. In het kader van Slim naar Antwerpen werken we samen met het Havenbedrijf om binnenvaart te promoten en leveren inspanningen om het aantal verbindingen met en de efficiëntie van de binnenvaart te verhogen.

Efficiëntie

We vragen aan het Havenbedrijf om efficiëntieoefeningen te doen binnen de eigen structuur en die van de dochters.

Co²

Door gaandeweg te evolueren van een lineaire en koolstofintensieve economie naar een circulaire en koolstofarme economie, realiseert de haven een significante reductie van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050. Het Havenbedrijf onderneemt nodige acties om de gebruikers van het havenplatform toe te laten makkelijk de weg naar een duurzame en innovatieve toekomst in te slaan: een sectoroverschrijdend CO²-reductietraject, investeren in energie-efficiëntie projecten en infrastructuur, een platform voor CCU en andere circulaire demonstratieprojecten, investeringsbeleid om circulaire activiteiten, de vergroening van het wagenpark, enzovoort.

Warme- en stroomnet

We zetten samen met het Havenbedrijf en de havenindustrie een onderzoek op naar mogelijke scenario’s om binnen het Antwerps havengebied (rechter- en linkeroever) tot een nog betere valorisatie van materialen en energie-inhoud van afval te komen, met het oog op de uitrol van een warmte- en stoomnet.

Beheersovereenkomst

Gezien de impact van de overdracht van de stadshaven van Havenbedrijf naar stad, herbekijken we de beheersovereenkomst tussen de stad en het Havenbedrijf om tot een beter evenwicht te komen.

Bluechem

BlueChem wordt dé incubator voor duurzame chemie. Op de Blue Gate-site biedt BlueChem de nodige infrastructuur zoals labo’s en kantoren en dienstverlening om innovatieve projecten uit te werken in de duurzame chemie, een domein dat nauw aansluit bij onze (petro)chemische cluster.

Bart Timperman