Europa verplicht registratie van CO2-uitstoot voor scheepvaart

Nieuws, Scheepvaart
Philippe Van Dooren

MRV staat voor monitoring, reporting and verification. Dit zal voor alle schepen van meer dan 5.000 brt gaan gelden die van, naar of tussen Europese havens varen, onafgezien de vlag die ze voeren. Het is de bedoeling om hun performanties qua CO2-emissies beter op te volgen en de reders aan te zetten om het brandstofverbruik en de emissies te verminderen.

Volgens José Inàcio Faria (ALDE, Portugal) (rechts op de foto, samen met Eurocommissaris voor Energie en Klimaat, Miguel Arias Canete), die de aanbeveling in tweede lezing redigeerde, is dit een eerste stap om de CO2-emissies van de scheepvaart te verminderen. Die transportsector is de enige die nog niet onderworpen is aan maatregelen om de CO2-emissies te verminderen. Momenteel is die goed voor 4% van alle broeikasgasemissies van de Europese Unie. “Als we niet ingrijpen,  zullen die emissies met 50% groeien tegen 2030”, argumenteerde hij.

Hij voegde er aan toe dat de nieuwe regels van toepassing zullen zijn op alle schepen die de Europese havens gebruiken. Verwijzende naar de onderhandelingen binnen de International Maritime Organisation (IMO), zei hij in het halfrond “dat wij er nu voor moeten zorgen dat de samenwerking met onze internationale partners wordt verder gezet en dat wij zo tot een ambitieus internationaal akkoord kunnen komen.”

Het MRV-systeem zal van toepassing zijn voor alle schepen, buiten enkele uitzonderingen zoals visserijschepen, militaire vaartuigen, antieke houten schepen en niet-commerciële vaartuigen van de overheid.

Certificaten

Volgens Faria zal de administratieve last voor de rederijen minimaal zijn en zullen de metingen nauwkeurig zijn. Men zal de efficiëntie van de schepen (in verhouding tot de lading die zij vervoeren) kunnen meten en rapporteren. Er zijn wel een aantal specifieke regels voorzien voor de verschillende scheepscategorieën.

Onafhankelijke verificatiebedrijven zullen de rapporteringen door de scheepseigenaars checken en certificaten uitschrijven. Hun document zal aan boord van het schip moeten zijn, opdat het door de lidstaten geïnspecteerd kan worden.

De stemming door het Parlement is de voorlaatste stap in het wetgevend proces. De tekst is al informeel door de Europese Raad goedgekeurd en de formele goedkeuring is voorzien op een volgende Raad. De regels zullen dan van kracht zijn op 1 juli 2015 en in 2018 feitelijk worden ingevoerd.

Reactie reders

De International Chamber of Shipping (ICS), Bimco en Intercargo reageren teleurgesteld op de stemming, die ze wel al hadden zien aankomen omdat er al een politieke consensus was. De drie redersorganisaties hadden liever gehad dat Europa zou wachten met eigen regelgeving tot er binnen de IMO een akkoord zou zijn over het verzamelen van de gegevens van CO2-uitstoot door zeeschepen.

De gesprekken daarover binnen de IMO schieten volgens hen goed op, maar het gevaar bestaat dat een aantal niet-Europese leden nu zal denken dat ze voor voldongen feiten worden geplaatst. Vooral het feit dat Europa de informatie per schip wil publiceren kan tegenstand opwekken, omdat de uitstoot van een individueel schip ook commercieel gevoelig is.

De drie organisaties zeggen tot slot dat de scheepvaartsector zijn CO2-uitstoot tussen 2001 en 2012 al met meer dan 10% heeft verminderd, ondanks het feit dat de maritieme trafiek in die periode gegroeid is.