Vlaanderen wil over spoorroutes gevaargoed geraadpleegd worden

De Vlaamse overheid stemt in met het ontwerp-koninklijk besluit van de federale overheid over het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. Ze pleit er wel voor om geraadpleegd te worden over voorgeschreven spoorroutes voor gevaargoed.

Het ontwerpbesluit is de omzetting van een Europese richtlijn over het vervoer van gevaarlijke goederen over land. De federale overheid is bevoegd voor het spoor, maar moet de gewestregeringen betrekken bij het ontwerp van regelgeving voor verkeer en vervoer.

Het gaat over het vervoer van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. De Vlaamse overheid stemt in met het ontwerp voor zover het geen betrekking heeft op de toegang tot het beroep of de vakbekwaamheid.

Er wordt onder meer bepaald dat de bevoegde minister specifieke veiligheidsvoorschriften kan vaststellen voor het gebruik van voorgeschreven routes. De gewesten zijn verantwoordelijk voor de externe veiligheid van de omwonenden. Vandaar dat de Vlaamse overheid ervoor pleit dat de gewesten voorafgaandelijk geraadpleegd worden bij het definiëren van de voorgeschreven routes.

Koen Heinen