Vlaamse regering in de clinch met federale overheid over Code 95

De Vlaamse regering heeft vrijdag beslist om een aanvraag rond de toegang tot Cronos in te dienen bij het eerstvolgende ‘Overlegcomité’. Cronos is de federale databank waarin de Code 95-opleidingen zijn opgenomen. Het getouwtrek blijft duren.

Via een besluit van de Vlaamse regering dat op 25 augustus 2015 in het Belgisch Staatsblad verscheen, heeft Vlaanderen in 32 KB’s ‘technische aanpassingen’ gedaan, waarbij de federale instanties telkens vervangen worden door de bevoegde Vlaamse instanties.

In de meeste gevallen gaat het om materies die in het kader van de zesde staatshervorming naar de gewesten overgeheveld werden en zijn er geen problemen. Maar er zijn ook enkele materies bij waarvan de bevoegdheid zowel door de federale overheid als door het Vlaams Gewest geclaimd worden. Een daarvan is de vakbekwaamheid van de chauffeurs.

Volgens de federale overheid is het rijbewijs een federale materie en is de vakbekwaamheid – en dus ook de ‘Code 95’ – dat dus ook, vermits deze ‘onlosmakelijk met het rijbewijs’ verbonden is. Vlaanderen, daarentegen, oordeelt dat de gewesten bevoegd zijn voor alles wat met opleidingen te maken heeft, ook voor de examens voor de rijbewijzen C en D. En dus dat zij ook bevoegd is voor de vakbekwaamheid van de chauffeur.

Eenzijdig bevoegd verklaard

Via het besluit van 25 augustus afgelopen zomer heeft Vlaanderen zich eenzijdig bevoegd verklaard voor de vakbekwaamheid, naar verluidt zonder enig overleg met de andere gewesten of met het federale niveau.

De federale overheid betwist die Vlaamse beslissing. Dus blijft ze de opleidingscentra met betrekking tot de Code 95 erkennen en opvolgen, en tevens de databank Cronos beheren. Ze geeft dan ook de Vlaamse overheid geen toegang tot die databank, waarin de historiek van de Code 95-opleidingen van de Belgische chauffeurs wordt bewaard.

Vlaanderen daarentegen zegt de opleidingscentra zelf te willen erkennen en wil toegang krijgen tot Cronos. Zij zegt immers bevoegd te zijn over de examens voor de rijbewijzen van de categorieën C en D, de vakbekwaamheid en de nascholing van de bestuurders. “Het is dan ook noodzakelijk dat de gewesten toegang krijgen tot de federale ICT-toepassing Cronos”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Overlegcomité

Daarom heeft hij zijn standpunt aan de Vlaamse regering en zijn collega’s voorgelegd. Zij hebben de ontwerpnota 'Zesde staatshervorming – toegang tot Cronos – erkenning opleidingscentra' goedgekeurd en beslist die in te dienen op het eerstvolgende Overlegcomité.

Volgens Truck & Business heeft het kabinet Weyts enkele weken geleden de Vlaamse opleidingscentra gelast geen rekening te houden met de omzendbrief van de FOD Mobiliteit en Transport over de registratie van de lesgevers en de modules waarvoor zij erkend zijn in de databank. Het kabinet had eveneens een advies gevraagd bij de Raad van State over het interpretatieverschil tussen Vlaanderen en de FOD Mobiliteit. De Raad van State zou op 15 juni advies afgeleverd hebben, waarin het Vlaanderen ten dele gelijk gaf.

Adviezen van de Raad van State worden echter niet bekend gemaakt, zodat men niet echt weet wat men met ‘ten dele’ bedoelt.

Het volgende Overlegcomité zal plaatsvinden op 26 oktober en is het orgaan waarin de gewesten en de federale overheid tot compromissen over betwiste dossiers proberen te komen. 

Dat zou woelig kunnen verlopen, omdat Vlaanderen ook eenzijdig de bevoegdheden rond de toegang tot het beroep alsook de toegang tot de markt en dus de aflevering van de transportvergunningen heeft opgeëist. Naar verluidt zou federaal minister van Mobiliteit Galant het zware geschut dreigen boven te halen, zeker voor wat de toegang tot de markt betreft.