‘Toegang tot het beroep’ meer dan waarschijnlijk naar de gewesten

De kogel zou door de kerk zijn: de toegang tot het beroep van goederenvervoerder over de weg wordt geregionaliseerd. De bevoegdheid wordt van de FOD Mobiliteit overgeheveld naar de gewesten. Enkel Vlaanderen was vragende partij en krijgt wat ze wou.

Sinds de zesde staatshervorming zijn er meerdere bevoegdheden inzake wegvervoer naar de gewesten overgeheveld. Over twee belangrijke punten werd er nog gekibbeld tussen de federale overheid en Vlaanderen: de permanente vorming (Code 95) en de toegang tot het beroep. Rond dat laatste punt is nu klaarheid geschapen. Het eerste blijft (voorlopig) nog in de grijze zone, omdat het federale niveau zegt dat het rijbewijs federaal blijft en de Code 95 er een onderdeel van is. Vlaanderen, dat zoveel mogelijk bevoegdheden wil overnemen, zegt dat het gaat om opleiding en dat de gewesten – of in casu de gemeenschappen – daarom bevoegd zijn.

Ook wordt er al maanden gekibbeld over de toegang tot het beroep van wegvervoerder. Volgens Philippe Degraef, directeur van Febetra, lijkt de knoop doorgehakt nu er een tweede advies van de Raad van State in de richting gaat van een regionalisering.

“In zijn advies van 17 november 2014 over het ontwerp van KB betreffende het eRegister van wegvervoersondernemingen heeft de Raad van State al een eerste keer klaarheid gebracht. De toegangsvoorwaarden tot alle beroepen, met uitzondering van de gezondheidszorgberoepen en de dienstverlenende intellectuele beroepen, zijn een gewestelijke bevoegdheid”, aldus Degraef.

Volgens hem gaat een tweede recent advies van de Raad van State precies in dezelfde richting. “Concreet betekent dit dat de vakbekwaamheid, de financiële draagkracht en de eerbaarheid – allemaal materies die momenteel nog door de FOD Mobiliteit behartigd worden – hoogstwaarschijnlijk naar de gewesten overgeheveld zullen worden. De toegang tot de markt en meer bepaald de aflevering van transportvergunningen zou federale materie blijven.”

Afstemmen

"Febetra hoopt dan ook ten stelligste dat de gewesten hun regelgeving op elkaar zullen afstemmen. “In een land dat maar een zakdoek groot is, zou het nogal absurd zijn, mochten er in de drie gewesten verschillende toegangsregels tot het beroep van beroepsgoederenvervoerder over de weg toegepast worden”, zegt Degraef.

Van de FOD Mobiliteit hebben wij nog geen formele bevestiging kunnen krijgen. Indien de bevoegdheid effectief wordt overgeheveld – en het lijkt er inmiddels zeer sterk op – dan zou dat mogelijk al in de tweede helft van 2015 kunnen gebeuren, hebben wij vernomen.

Cursussen

De overheveling betekent dat het aanloopproces tot het behalen van de transportvergunning naar de gewesten zou gaan. Met name dus de cursussen en de examens voor de vakbekwaamheid, de eisen inzake financiële draagkracht en de eisen inzake eerbaarheid. De vergunning zelf echter niet.

Deze overheveling zou gevolgen kunnen hebben voor het ITLB, dat de cursussen nu geeft. Maar die zouden naar verluidt niet noodzakelijk verdwijnen. Wallonië en het Brussels Gewest waren immers geen vragende partij. Zij zouden de cursussen nog steeds aan het ITLB kunnen toevertrouwen, en Vlaanderen een eigen systeem opzetten. Of zelfs bij het ITLB laten.