Rekenhof niet mals over handhaving regelgeving wegvervoer

De handhaving van de regelgeving voor het wegvervoer wordt niet efficiënt georganiseerd en uitgevoerd. Bovendien ontbreekt belangrijke informatie over de kenmerken en omvang van de overtredingen, zo blijkt uit een audit van het Rekenhof.

Volgens het Rekenhof leiden overtredingen van de regelgeving tot oneerlijke concurrentie, fraude en onveilig wegverkeer. Aangezien de concurrentie in de sector hard is, gaat het er ook van uit dat de regelgeving wordt overtreden. Vandaar ook de audit, waarbij onderzocht werd of de taken van de betrokken overheidsdiensten duidelijk zijn omschreven, voldoende worden gecoördineerd en of de handhaving efficiënt verloopt.

De audit werd uitgevoerd bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, de Federale Politie, de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Werkgelegenheid en Sociaal Overleg.

Overlappende bevoegdheden

De taken voor de handhaving zijn in de Belgische wetgeving omschreven en toegewezen aan verschillende inspectiediensten, maar zij hebben deels overlappende bevoegdheden en geven aan deze bevoegdheden elk een eigen invulling. De actieplannen voor de bestrijding van de sociale dumping en fraude en het specifieke Actieplan Wegvervoer coördineren de activiteiten van de verschillende diensten.

Het Rekenhof stelt echter vast dat de FOD Mobiliteit en Vervoer te weinig capaciteit vrijmaakt om het Actieplan Wegvoer goed aan te sturen. Belangrijke taken die de FOD waren toevertrouwd, zijn bovendien niet uitgevoerd. Zo ontbreekt een overkoepelende databank met de controleactiviteiten van alle inspectiediensten, hoewel die er reeds in 2003 had moeten zijn. Ook op het vlak van risicoanalyse loopt het mank. Volgens het Rekenhof leggen deze gebreken een hypotheek op een efficiënte handhaving in het wegvervoer.

Eenzijdig

Uit de audit blijkt verder dat de handhaving eenzijdig gericht is op controle en sanctioneren. Alternatieve handhavingsmethodes zoals zelfregulering of het gebruik van convenanten ontbreken. Een gebrek aan goede statistieken bemoeilijkt het inzicht in de resultaten van de controles en de omvang van de fraude en de sociale dumping. Tussen de betrokken actoren is er ook onvoldoende afstemming, informatie-uitwisseling en terugkoppeling.

Met meer doelgerichte controles op basis van risicoanalysesystemen, betere opleiding en materiële uitrusting, ICT-ondersteuning en toegang tot de nodige databanken kan de handhaving efficiënter gebeuren, aldus het Rekenhof.

Reacties

Minister van Mobiliteit, Jacqueline Galant, heeft al laten weten dat de FOD Mobiliteit al bepaalde tekortkomingen wegwerkt, onder meer door een risicoanalysesysteem en een systeem voor administratieve boetes te ontwerpen. Ze verwijst ook naar het systeem van onmiddellijke inning, dat werd ingevoerd voor chauffeurs die hun wekelijkse pauze in strijd met de regelgeving in hun cabine doorbrengen. Ze wil ook een werkgroep oprichten die een strategisch plan voor een meer coherente aansturing zal uitwerken en een werkgroep in het kader van het risicoanalysesysteem.

Minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, en staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude, Bart Tommelein, laten weten dat ze de transportsector als prioritaire sector opnemen in het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2015. Ze willen meer grensoverschrijdend optreden. Ze merken daarbij ook op dat de handhavingsautoriteiten voldoende middelen moeten krijgen om hun taken te kunnen uitvoeren.