Helft grote transportbedrijven kampt met liquiditeitsproblemen

Zoals verwacht kende 17% van de Belgische transportbedrijven in het eerste kwartaal liquiditeitsproblemen. Maar het is opvallend dat vooral de grote bedrijven ermee te kampen hebben. Dat komt hoofdzakelijk door de betalingstermijnen die ze toekennen.

Het Instituut Transport en Logistiek België (ITLB) publiceerde zopas de resultaten van de conjunctuurenquête voor het eerste kwartaal 2020. Die zijn natuurlijk beïnvloed door de lockdown vanaf medio maart. Maar ook de vertraging van de economie die al was ingezet, speelde mee. Volgens de voorlopige ramingen van de Nationale Bank is het bruto binnenlands product (bbp) met -3,9% gekrompen in België (en -3,8% in de eurozone).

Sinds het begin van de coronacrisis wijzen veel bedrijven in België op de gestegen cashflowproblemen. Het ITLB plakt er nu een getal op. Gemiddeld 17,3% van de Belgische transportbedrijven meldt liquiditeitstekorten ten opzichte van 11,2% in het voorgaande kwartaal en 15,4 % een jaar terug. Maar het zijn vooral de grote bedrijven (50 trucks en meer) die ermee te maken hebben: de helft heeft cashproblemen. Ruim een derde (36%) van de bedrijven met 20 tot 50 voertuigen kampt daar ook mee. Bedrijven uit klasse 3 en 1 (respectievelijk ondernemingen met 6 tot 20 motorvoertuigen en met 1 voertuig) zijn er proportioneel veel minder door getroffen, zoals uit de grafiek blijkt.

De boosdoener voor de grote bedrijven zijn de veel langere betalingstermijnen die ze aan hun klanten toestaan. Terwijl in het algemeen termijnen van 36 dagen worden gehanteerd, is dat bij de grote bedrijven gemiddeld 60 dagen.

Afstandscoëfficiënt

Uit de ITLB-enquête blijken nog een aantal andere opvallende trends. Zo is in tegenstelling tot de verwachtingen de transportactiviteit vooral in het nationale vervoer gedaald (-34%) en iets minder in het internationale vervoer (-26,5%). En de gemiddelde afstandscoëfficiënt (‘volle’ kilometers versus ‘lege’ kilometers) is – ondanks de stijging van de lege kilometers door het tekort aan terugvrachten – vrij hoog gebleven. Die bedraagt 66,9% in vergelijking met 71% in het kwartaal voordien en 70,6% in de overeenkomstige periode van 2019.

Nog een opvallende vaststelling: het merendeel van de vervoerders signaleert een status quo van zowel de kostprijs als de vrachtprijs in vergelijking met het kwartaal ervoor. De meeste overige bedrijven rapporteren dat beide gedaald zijn. Van een drastische daling van de vrachtprijzen was er in de eerste fase van de lockdown dus nog geen sprake.

Vacatures

Tot slot valt het op dat het chauffeurstekort vermindert, maar toch blijft bestaan. Ook al staat het aanwervingsbeleid van veel vervoerders op een lager pitje in deze onzekere tijden, verklaart gemiddeld 15,3% dat ze op zoek zijn naar een chauffeur. In het voorgaande kwartaal was dat 27,5% en een jaar eerder zelfs 40,1%.

Philippe Van Dooren