Stad Antwerpen verwacht veel van haven voor klimaatplan

De stad Antwerpen wil tegen 2030 50 tot 55% minder CO2 uitstoten en tegen 2050 zelfs klimaatneutraal zijn. Ze rekent daarvoor onder meer op de input van de haven via windenergie, restwarmte van de industrie en meer spoor en binnenvaart.

Om dat ambitieuze klimaatplan te realiseren, wil de stad meer alternatieve energiebronnen gebruiken zoals warmtenetten, windturbines en zonnepanelen. En dat zowel voor huishoudens als voor bedrijven. De grootste winsten om de CO2-uitstoot te verminderen, liggen volgens de stad bij wonen en energie. Ze kijkt daarvoor onder meer naar restwarmte van de havenindustrie en het windmolenpark in het havengebied. Het Havenbedrijf Antwerpen is al betrokken bij enkele projecten voor het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2. Het geeft zelf ook het goede voorbeeld met onder meer de invoering van een Environmental Ship Index (ESI) voor klimaatneutrale scheepvaart, het ondersteunen van lng-bunkering en de eigen vaartuigen op methanol en waterstof.

Modal shift

Naast alternatieve energiebronnen rekent de stad eveneens op een verschuiving naar energiezuinigere vervoermodi zowel in het personen- als het vrachtvervoer. In het personenvervoer verwacht ze een aandeel van duurzame modi van 50% in de modal split tegen 2030. De Oosterweelverbinding en het Haventracé moeten voor vlotter en veiliger verkeer zorgen.

Voor het vrachtvervoer gaat het klimaatplan uit van een modal split van 50% wegvervoer, 10% spoorvervoer en 40% binnenvaart tegenover respectievelijk de huidige 58%, 7% en 35%. De nog ambitieuzere plannen voor de modal split in het vrachtvervoer in het havengebied met 43% wegvervoer, 15% spoor en 42% binnenvaart moeten die doelstelling helpen realiseren. Voor de bereikbaarheid van de haven lopen al verschillende initiatieven als alternatief voor de auto: de Waterbus, Fietsbus, de uitgebreide fietsinfrastructuur enzovoort.

Voor sommige categorieën voertuigen – zoals koerierdiensten, bussen en taxi’s – wil de stad tegen 2030 enkel nog zero-emissievoertuigen in de stad toelaten.

Stadsdistributiecentra aan de rand van de stad zoals Blue Gate en het Mexico-eiland moeten de stedelijke logistiek efficiënter maken.

Kostenplaatje

Aan het klimaatplan hangt een prijskaartje van 2,6 miljard euro aan investeringen die volgens Leefmilieuschepen Tom Meeuws (sp.a) niet zullen resulteren in extra kosten voor de Antwerpenaren.

Koen Heinen