2015 was kwakkeljaar voor transportsector in België

De Belgische sector van het wegvervoer heeft in 2015 nog te weinig van de aarzelende economische opleving gemerkt. De toestand verbeterde lichtjes, maar de vervoeractiviteit ging toch opnieuw achteruit. Niettemin zijn er enkele lichtpunten.

Dat blijkt uit de conjunctuurenquête van het Instituut Transport en Logistiek België (ITLB) voor 2015.

Eerst schetst het Instituut de toestand van de Belgische economie als achtergrond van de conjunctuurstudie. In België bleef de economische bedrijvigheid gedurende het ganse jaar positief, maar de activiteit verloor tijdens de zomer aan kracht en naar het einde van het jaar toe werd zelfs een lichte vertraging gesignaleerd. Op jaarbasis klom het bbp in België met +1,4%; een iets tragere groei dan in het eurogebied (+1,6%).

“De transportsector heeft dus nog weinig van deze aarzelende economische opleving gemerkt. Er is weliswaar een verbetering ten opzichte van het jaar 2014 geregistreerd, maar de vervoeractiviteit gaat in het jaar 2015 toch weer achteruit. Enkel in het tweede kwartaal kon het nationaal vervoer een lichte verhoging optekenen”, aldus het ITLB.

Voor veruit het merendeel van de vervoerondernemingen bleef zowel de kostprijs als de vrachtprijs ongewijzigd. De overige bedrijven signaleerden grotendeels een verlaging van de kostprijs, ten gevolge van de lagere dieselprijs vanaf de zomer. “Het zorgt voor een welgekomen dosis zuurstof in de sector, maar velen maken zich immers zorgen over de komst van de kilometerheffing. Temeer omdat de onderhandelingen over het doorrekenen van de kosten vaak stroef verlopen en soms door heel wat klanten zelfs afgeblokt worden met het argument dat de dalende brandstofkost volgens hen als voldoende compensatie geldt”, zo stelt het ITLB vast.

Ook zegt het dat sommige eraan toevoegen dat ze vrezen dat vooral de kleine vervoerbedrijven het gelag zullen moeten betalen.

Meer openstaande jobs

Het aantal openstaande betrekkingen is gestegen in vergelijking met 2014 voor zowel de chauffeurs als de niet-rijdende arbeiders en de bedienden. In deze laatste categorie is de toename het grootst: gemiddeld gaf 15,3% van de transportbedrijven aan in de loop van 2015 op zoek te zijn naar een bediende, terwijl dat in 2014 nog amper 1,3% bedroeg.

Niettemin zijn de personeelsbestanden gemiddeld lichtjes afgenomen.

De gemiddelde afstandscoëfficiënt (red.: de verhouding tussen het totaal aantal gereden kilometers en de beladen kilometers) bleef vrij stabiel. In 2015 werd gemiddeld 69,9% van de totale afstand afgelegd met een lading in vergelijking met 70,2% in het jaar ervoor.

Lichtpunten

Toch noteert het ITLB een aantal lichtpunten. Zo evolueerde het aantal bedrijven met liquiditeitsproblemen opnieuw in gunstige zin. Gemiddeld signaleerde 15,3% van de vervoerders liquiditeitstekorten in vergelijking met 19,1% in het jaar 2014, 23,8% in 2013 en 25,7% in 2012.

Een ander lichtpunt is het investeringsgehalte. Gemiddeld deelde 26,4% van de vervoerders mee dat hun bedrijf een investering doorgevoerd heeft ten opzichte van 25,4% in het jaar 2014 en 21,3% in het jaar daarvoor. Gemiddeld 71,4% van de in 2015 gerealiseerde investeringen betrof een vervanging.

Kilometerheffing

De conjunctuur in de sector was vorig jaar dus zeker niet van die aard dat de vervoerders de kilometerheffing met een gerust gemoed de kilometerheffing zien afkomen, wel in tegendeel. “De transportsector in België staat hiermee voor één van de grootste, zo niet de grootste uitdaging van de afgelopen decennia”, stelt beroepsvereniging Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV).

Die vereniging heeft in samenwerking met Graydon een grootschalig onderzoek uitgevoerd over de mogelijke impact van de heffing. Ze peilden naar de verwachtingen van de transportbedrijven op het vlak van het doorrekenen van de heffing, het debiteurenbeheer, de concurrentiepositie, … Die studie wordt morgen voorgesteld.