Extra containercapaciteit: laatste overleg voor volgende fase (update)

Het beslissingsproces rond de extra containercapaciteit in Antwerpen gaat een volgende fase in. Op een besloten vergadering kunnen de stakeholders nog eens hun zegje doen voordat de Vlaamse overheid een voorkeursalternatief uitzoekt.

Het minste dat je kunt zeggen over de zoektocht naar extra containercapaciteit in Antwerpen (ECA), is dat de Vlaamse overheid niet over een nacht ijs wil gaan bij het maken van een keuze. Eerder deze maand werden werden de onderzoeksresultaten van het geïntegreerd onderzoek (S-MER, S-MKBA, Externe Veiligheid, Nautica en Operationaliteit) voorgesteld. Aan de hand van de acht alternatieven die al in maart 2017 werden onthuld, werd de nota toen toegelicht door projectleider Freddy Aerts.  Morgen vindt op basis van die uitvoerige informatie een gezamenlijk actorenoverleg plaats. Daarbij kunnen alle stakeholders, gaande van Vlaamse en federale administraties, over havenbedrijven, bewonersplatformen en zelfs kerkfabrieken - in totaal zo'n 420 personen -, hun standpunten nog eens naar voren brengen. Als blijkt dat in verdere fases van het beslissingsproces nog verder onderzoek of overleg nodig is, zal het actorenoverleg hier eveneens nauw bij betrokken worden.

Vrije tribune 

De vergadering, waarbij geen pers wordt toegelaten, wordt opgedeeld in verschillende debatsesies waarbij externe experten hun inzichten geven en dstellingen poneren die het debat met de aanwezige belanghebbenden op gang kunnen trekken . Daarna krijgen verschillende betrokken partijen een vrije tribune van zeven minuten om hun standpunt te verdedigen.

"Momenteel gaven 10 organisaties aan dat ze van deze gelegenheid gebruik willen maken. Centrale vraag hierbij is: Waarmee moet volgens u – met in acht name resultaten van het geïntegreerd onderzoek – rekening gehouden worden bij de samenstelling van het voorkeursalternatief?  Na de vergadering krijgen de leden van het actorenoverleg nog tot 8 februari de tijd om hun inzichten na te sturen", laat de communicatieadviseur van het complex project weten. 

Een van de partijen die alvast het woord zal nemen, is de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV). "In de eerste plaats gaan we luisteren naar wat er uit het onderzoek gekomen is", zegt directeur Eddy Wouters. "Daarnaast willen we duidelijk maken waar het voor onze klanten in deze zaak om gaat." ASV was er in december al vroeg bij om aan te geven welke varianten de voorkeur van de grote rederijen wegdragen. 

Stap richting definitief besluit 

Dit actorenoverleg is maar één stap in de richting van een definitief besluit. De Vlaamse overheid gaat daarna het hele geïntegreerde onderzoek aan een analyse onderwerpen en komt, als alles goed gaat, in april met een ontwerp-voorkeursbesluit. In juni komt er een openbaar onderzoek, waarbij het besluit aan de bevolking ter inzage wordt voorgelegd. In september moet dit uitmonden in een definitief voorkeursbesluit. Wat er uit de bus komt, laat staan wanneer de eerste spade de grond in gaat, is nog lang niet beslist. "De planning is onderhevig aan veranderingen in functie van een aantal factoren zoals de tijd die nodig is om tot een ontwerp- en tot een definitief voorkeursbesluit te komen, de omvang van de inspraakreacties tijdens het openbaar onderzoek, enzovoort", zo houdt de overheid op de website over het project nog een slag om de arm...

Michiel Leen