De Croo overweegt wettelijke regels nachtwerk e-commerce

Op bedrijfsniveau zijn er in de e-commercesector nog geen akkoorden gesloten over nachtwerk. Minister van Digitale Agenda De Croo wil daarom de regels die eind vorig jaar zijn afgesproken, evalueren. BeCommerce ziet een regeling bij wet wel zitten.

De Croo zei gisteren naar aanleiding van de voorstelling van de jongste 'Barometer van de Informatiemaatschappij' door de FOD Economie dat hij aanstuurt op een wettelijke regeling voor nachtwerk. Die barometer brengt de sterke en zwakke punten van ons land in de digitale wereld aan het licht, op basis van een aantal indicatoren. Het is een onderdeel van het plan “Digital Belgium” dat de minister ontwikkelde. Volgens dat plan moet België drie grote doelstellingen behalen voor 2020, waaronder een digitale omslag die 50.000 nieuwe jobs in een waaier van sectoren moet opleveren.

De Croo zegt dat het daarom verontrustend is dat in de e-commerce er naar schatting 30.000 à 40.000 jobs aan het buitenland zijn verloren gegaan, ondanks het feit dat de online handel in ons land aan een stevige inhaalbeweging bezig is. “Slechts twee van de grootste tien e-commercespelers in België zijn Belgische bedrijven”, stelt hij vast.

Stugge regels

Dat de Belgische markt in veel gevallen vanuit het buitenland bediend wordt, heeft volgens De Croo veel te maken met de stugge regels rond nachtwerk. De federale regering heeft eind vorig jaar bekomen dat de sociale partners hierover een overeenkomst sloten, maar dat bepaalt dat die akkoorden op bedrijfsniveau afgesloten moeten worden.

Sindsdien heeft geen enkel bedrijf die mogelijkheid kunnen omzetten in een bedrijfsakkoord, betreurt De Croo (red: in de distributiesector, want in de logistiek zijn er wel akkoorden gesloten). Die akkoorden blijven uit omdat de vakbonden er niet voor gewonnen zijn, meent hij. Ook wees hij erop dat 'nachtwerk' in ons land al vanaf 20 uur van toepassing is en in Nederland pas om middernacht.

De Croo wil daarom de wetgeving de komende weken evalueren. "Als blijkt dat er geen akkoorden uit de bus komen, moeten we andere oplossingen vinden. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat we nachtwerk wettelijk mogelijk maken".

Onenigheid?

Het is echter de vraag of binnen de federale regering alle neuzen in dezelfde richting staan. Minister van Werk Kris Peeters zei begin juli in de Kamer nog dat het probleem van het nachtwerk via een wetsvoorstel oplossen, “geen goed idee” is.

Hij antwoordde op een vraag van Patricia Ceysens (Open Vld), die overigens tevens voorzitter is van BeCommerce, de Belgische koepel van de e-commerce. Zij betreurde dat bij geen enkele onderneming de onderhandelingen geland zijn en dat de vrees bestaat dat het KB rond die bedrijfsakkoorden dode letter blijft".

Toen verwees ze naar het wetsvoorstel dat de Open Vld-fractie klaar heeft liggen (red.: dat dateert van voor het akkoord tussen de sociale partners en sindsdien in de koelkast is beland).

Peeters antwoordde dat zo’n wettelijke regeling geen goed idee is. “Dat klinkt mooi, maar in de praktijk zal het minder snel tot resultaat leiden". Tegelijkertijd vroeg hij "aan diegenen die zeggen dat er blokkeringen zijn, daarmee te stoppen, tenzij ze dat kunnen bewijzen. En als er blokkeringen zijn, zal ik er alles aan doen om die uit de weg te ruimen om jobs te creëren".

Binnen de regering bespreken

Dat De Croo er nu mee dreigt om alsnog een regeling bij wet te zoeken, betekent niet noodzakelijk dat Peeters en hij niet op dezelfde golflengte zitten, zegt De Croo’s woordvoerder aan Flows. “De minister wil eerst de komende weken evalueren waarom geen enkel bedrijf tot nu toe de mogelijkheid tot nachtwerk heeft omgezet of kunnen omzetten. Die evaluatie zal binnen de regering besproken worden. Als blijkt dat er blokkeringen bestaan, dan zal naar de beste oplossing gezocht worden.”

“De Barometer van de FOD Economie bevestigt dat de digitale economie een enorm potentieel in procenten van het BBP heeft. We mogen daarom niet ter plaatse trappelen. Ook op gebied van jobs is er een enorm potentieel. De federale regeling zal daarom maatregelen uitwerken om dat potentieel te realiseren. E-commerce is daar een onderdeel van”, aldus de woordvoerder tot slot.

BeCommerce wil een wet

Volgens BeCommerce-directeur Carine Moitier is er wel degelijk nog steeds een probleem met het nachtwerk. “De aanpak via het KB van begin dit jaar en de bedrijfsakkoorden blijkt te falen. Geen enkel groot bedrijf – met een vakbondsvertegenwoordiging dus – in de e-commerce heeft tot op heden een aanvraag ingediend. ‘The proof of the pudding is in the eating’, maar de bonden lusten duidelijk geen pudding”, zegt ze aan Flows.

“Daarom vraagt BeCommerce dat er een wettelijke regeling komt die nachtwerk in de e-commerce mogelijk maakt. Daarbij heeft niet zozeer minister De Croo, maar vooral minister Peeters de kaarten in handen”.

Ook zaterdag- en zondagwerk regelen

Daarbij beklemtoont ze dat het probleem zich stelt voor de webhandelaars, en niet zozeer voor de logistiekers die fulfilmentactiviteiten hebben voor de e-commerce. “Wij hebben het dus niet over Kuehne + Nagel, Katoen Natie en andere, maar wel degelijk over de ‘e-commerçanten’ zelf. Men moet voorzichtig zijn met de interpretatie, want dat kan de evolutie van het dossier vertroebelen.”

Overigens waarschuuwt zij ervoor dat niet alleen het verbod op nachtwerk het probleem is. “Dat is slechts één van de luiken. Ook de regels rond zaterdag- en zondagwerk, bijvoorbeeld, moeten herzien worden opdat wij op hetzelfde niveau zouden zitten als de webhandelaars in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Wij vragen dus aan minister Peeters dat hij een nieuwe, bredere strategie zou uitwerken opdat de blokkeringen opgeheven worden”, aldus Moitier tot slot.