Beneluxverdrag over wegvervoerinspectie

België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg hebben vrijdagmiddag het ‘Verdrag van Luik’ ondertekend, dat een betere grensoverschrijdende samenwerking rond wegvervoerinspectie mogelijk maakt.

Met het Verdrag van Luik, dat tijdens de slotdag van de Benelux-Week van de Logistiek werd ondertekend, kunnen Nederlandse, Belgische en Luxemburgse inspecteurs in de drie landen samen controles uitvoeren op vrachtwagens en autobussen. Dit moet leiden tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer, en kostenbesparingen.

Het verdrag moet onder andere de verschillen in toezicht wegwerken. “Hoewel veel van de regelgeving over toezicht op het wegvervoer op Europees niveau is afgesproken, blijft de controle op onder andere de rij- en rusttijden, de overbelading en het vervoer van gevaarlijke stoffen een nationale verantwoordelijkheid. Dit leidt tot verschillen tussen de landen waardoor transportondernemingen schade lijden door de ongelijke toepassing en handhaving van de regels,” zo is door de ondertekenaars benadrukt.

De intensivering van de samenwerking zal op drie hoofdpunten gericht zijn.

- Ten eerste is het de bedoeling om de toepassing van EU-regels beter af te stemmen, om zo een verregaande harmonisatie van controles te realiseren.

- Ten tweede wil men materiaal uitwisselen en het opleiden van personeel samen organiseren om kosten te besparen.

- Ten derde moet het mogelijk worden dat inspecteurs uit het ene land met volle bevoegdheid deelnemen aan inspecties in een ander Benelux-land, waardoor o.a.  van elkaars specialisten gebruik kan worden gemaakt.

Gelijk speelveld

Door het Verdrag  van Luik hoopt men de verkeersveiligheid te verbeteren  en een gelijk speelveld te creëren, zodat ondernemers binnen en buiten Benelux aan een zelfde toepassing van controleregels onderworpen worden.

“Dit alles draagt er ook toe bij om sociale dumping in de transportsector  beter te bestrijden,  iets waartoe de eerste ministers van de drie landen opriepen tijdens de Benelux Sociale Top van februari 2014,” klonk het op de luchthaven van Luik, waar de ondertekening plaats vond.

De afspraken tussen de drie landen zullen in de praktijk verwezenlijkt worden op basis van actieplannen, die periodiek worden opgesteld en geëvalueerd zullen worden.

Tijdens de ceremonie werd beklemtoond dat de drie partnerlanden met dit verdrag een voortrekkersrol binnen de Europese Unie willen spelen. Het staat overigens open voor andere landen om zich erbij aan te sluiten.

Gunstige reactie wegvervoerders

Het ‘Benelux Vervoer Overleg’, een samenwerkingsverband van transport- en logistiekorganisaties in de Benelux, is verheugd over de ondertekening van het verdrag. Het BVO bestaat Febetra, TLV en UPTR voor België, TLN voor Nederland en de CLC voor Luxemburg.

 “Met de ondertekening zet de Benelux een eerste serieuze stap op weg naar een efficiëntere en uniforme handhaving in de EU. De Benelux landen nemen hierin, net als in andere dossiers, opnieuw het voortouw in de EU en kunnen daarmee als proeftuin voor de overige lidstaten dienen,” stellen de organisaties in een gemeenschappelijk communiqué.

Volgens hen verdient de strijd tegen onwettig vervoer een bijzondere aandacht. “Een grensoverschrijdende samenwerking van de controlediensten is dan ook meer dan welkom in het belang van de vele bedrijven die wel volgens de regels werken,” klinkt het.

Ook stelt het Benelux Vervoer Overleg dat ondernemers behoefte hebben aan heldere regels die overal gelijk worden uitgelegd, zegt het. Op een overtreding staan ook best min of meer gelijke sancties. De verschillen in de Benelux zijn groot.

Zo wordt het voorbeeld gegeven van het rijden zonder geldige vervoersvergunning. Zo’n overtreding kost in Nederland 4.300 euro en in België 1.500 euro.  Misbruik van de bestuurderskaart kost in Nederland 4.400 euro en in België 2.640 euro. Een specifiek te zware asbelading kost in België bijvoorbeeld 4.500 euro, in Nederland is dit 950 euro. Wie zonder rijbewijs rijdt, betaalt in Nederland 260 euro, in België  1.200 euro.

“Dit zijn slechts enkele voorbeelden in de Benelux. In de gehele EU zijn de verschillen nog veel groter,” stelt het BVO.

45' containers

De Week van de Logistiek van het secretariaat-generaal van de Benelux ging vorige maandag van start in Rotterdam, waar ten stadhuize een ander Beneluxakkoord over het grensoverschrijdende vervoer van 45' zeecontainers ondertekend werd. Meer daarover hier.