Benelux-ministers stemmen in met grensoverschrijdend LZV-verkeer

Het Benelux Comité van Ministers heeft beslist om het grensoverschrijdend verkeer van langere en zwaardere voertuigen (LZV’s of ecocombi’s) in de Benelux mogelijk te maken. Eerder besliste de Benelux al om het verkeer van 45’ containers toe te laten.

Gisteren vergaderde het Benelux Comité van Ministers onder Belgisch voorzitterschap. De drie ministers van Buitenlande Zaken, Didier Reynders (BE), Bert Koenders (NL) en Jean Asselborn (LU) ondertekenden in Brussel twee Benelux-akkoorden: een eerste over de ecocombi’s en een tweede om oud papier onder bepaalde voorwaarden niet meer te beschouwen als afval, maar als grondstof.

Zoals geweten heeft de Benelux binnen de EU een ‘proeftuinfunctie’. Dankzij artikel 350 van het Verdrag van de Europese Unie mogen de drie landen beschikkingen overeenkomen die afwijken van de EU-regels om het voortouw te nemen en vooruit te lopen op eventuele latere Europese regels.

Proefperiode

In de beschikking die gisteren is getekend, staat dat de bevoegde autoriteiten (de Belgische, Nederlands en Luxemburgse overheden, maar ook de drie gewestoverheden) vrachtwagencombinaties van 25,25 m lang en tot 60 ton MTM mogen toelaten tijdens een proefperiode. Ze mogen plaatselijk vervoer verrichten binnen de Beneluxlanden die dat wensen op het grondgebied aangeduid door de betrokken autoriteiten. Met andere woorden: de ecocombi’s zullen de grens mogen overschrijden indien de betrokken overheden daarmee instemmen.

De zinsnede ‘die dat wensen’ is belangrijk, onder andere omdat Luxemburg duidelijk heeft laten weten dat het Groothertogdom niet aan proeven met ecocombi’s wil deelnemen.

De beschikking gaat de dag van de ondertekening in. Wel moeten ‘de nodige wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen’ overeengekomen worden.

Vanaf 2017

Volgens Europarlementslid Philippe De Backer (Open VLD) zullen in de praktijk de ecococombi’s vanaf 2017 de grens tussen België en Nederland kunnen oversteken. "Dat ecocombi's vandaag mogen rijden in België en Nederland, maar de grens niet mogen oversteken, is absurd. Ik ben dan ook blij dat de Benelux-unie vandaag de eerste stap heeft gezet en ‘supertrucks’ gewoon de grens kunnen oversteken vanaf 2017", reageert hij in een mededeling.

“Dat ecocombi's niet zomaar overal mogen rijden en zich moeten houden aan beperkingen, is logisch. Er is immers geen plaats voor ecocombi's in dorpskernen. Maar het is wel onbegrijpelijk dat ecocombi's die wel toegelaten zijn op het grondgebied van twee buurlanden, de luttele meters over de grens niet mogen overbruggen. Dit gaat regelrecht in tegen de principes van het vrij verkeer en strookt niet met onze Europese interne markt", zegt De Backer.

"Ik ben dan ook blij dat de Benelux-unie vandaag hiervoor de eerste stappen zet. Dat zal een verbetering zijn voor wegverkeer tussen havens van Antwerpen en Rotterdam en is ook goed nieuws voor onze export en ons land als logistieke draaischijf in West-Europa", aldus De Backer tot slot.

Invulling

Nu rijst natuurlijk de vraag hoe het akkoord zal worden ingevuld. Volgens onze informatie werkt Wallonië versneld aan een proefproject dat rond april 2016 al van start zou kunnen gaan. Daarbij zou het Waalse Gewest vragende partij zijn om grensoverschrijdend verkeer mogelijk te maken, onder andere om de luchthaven van Luik met Nederland beter te kunnen verbinden.

Maar in Vlaanderen, waar het proefproject al anderhalf jaar bezig is, rijden er door de bijzonder strenge regels die zijn opgelegd, nog maar twee LZV’s rond. Zal de Vlaamse administratie bereid worden gevonden om een aantal geweigerde trajecten (die tot de Nederlandse grens gingen) te herzien? En zal dat tijdig gebeuren?