Vlaamse regering keurt ‘startbeslissing’ Saeftinghedok goed

De Vlaamse regering heeft vandaag de startbeslissing voor het complexe project ‘realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in de haven van Antwerpen’ goedgekeurd. De startbeslissing betekent niet dat het project reeds is goedgekeurd.

De ‘startbeslissing’ komt er op voorstel van de ministers Weyts en Schauvliege en kadert in de nieuwe procesaanpak van de Vlaamse overheid voor complexe projecten. Bedoeling is projecten binnen een aanvaardbare termijn en met een zo maximaal mogelijk draagvlak te realiseren. De nieuwe projectaanpak omvat vier fases: de verkennings-, de onderzoeks-, de uitwerkings- en de uitvoeringsfase. De fases zijn gescheiden door drie vaste beslismomenten, namelijk de startbeslissing, het voorkeursbesluit en het projectbesluit.

Met de startbeslissing die vandaag goedgekeurd is, engageert de Vlaamse regering zich om een proces op te starten. Aan deze beslissing is evenwel geen goedkeuring van het project, noch een budgettair of financieel engagement van het Vlaams Gewest of de Vlaamse Gemeenschap gekoppeld. Ze geeft onder meer aan hoe zal worden samengewerkt met de betrokken actoren en zet het licht op groen voor de onderzoeksfase, die tot doel heeft om de beste oplossing te filteren uit de mogelijke alternatieven. Die beste oplossing wordt uiteindelijk opgenomen in het voorkeursbesluit.

Aan de startbeslissing is tevens een procesnota gekoppeld, die als doel heeft de actoren en belanghebbenden te informeren over nut en doel van het project en over de procesaanpak.

Kosten-batenanalyse

De noodzaak en de timing voor de realisatie van bijkomende containerbehandelingscapaciteit werd vorig jaar reeds onderzocht in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor de invulling van de Ontwikkelingszone Saeftinghe fase 1. Daaruit blijkt dat in 2019 de kritische drempel bereikt zal zijn en er een concrete vraag zal ontstaan naar bijkomende containeroverslagcapaciteit ongeacht er een hoog, gemiddeld of laag groeiscenario voor de Antwerpse haven wordt gehanteerd.

Met de bekendmaking van de halfjaarcijfers van de Antwerpse haven eerder deze week, benadrukte het Havenbedrijf dat de groeicijfers aantonen dat de aanleg van het Saeftinghedok meer dan ooit hoog op de agenda moet staan.

GRUP 2x geschorst

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitbreidingsplan (GRUP) voor de ontwikkelingszone Saeftinghe werd eind 2015 voor de tweede maal geschorst. In december 2013 was dat al eens gebeurd naar aanleiding van het feit dat er onvoldoende garanties waren dat natuurcompensaties zouden gerealiseerd worden voorafgaand aan de havenontwikkeling. De tweede schorsing kwam er nadat een aantal klagers ‘hoogdringendheid’ inriepen omwille van het feit dat begonnen was met de afbraak van woningen in Doel.

De startbeslissing heeft geen invloed op de besluitvorming en procedures omtrent het GRUP, dat zich uitstrekt over een veel ruimer gebied.

Taskforce

De Vlaamse overheid gaat uit van een participatief proces, waarbij de ideeën en de kennis van de actoren zo vroeg mogelijk in het proces worden meegenomen.

Ter voorbereiding en ondersteuning van het verdere politieke besluitvormingsproces wordt een taskforce opgericht onder leiding van het afdelingshoofd van de afdeling Maritieme Toegang.

Voorafgaand aan de startbeslissing werd reeds breed informeel overleg gepleegd met onder meer de betrokken gemeentebesturen, maar ook met een aantal actiegroepen zoals Doel 2020, StRaten-generaal, Ringland, enzovoort.

In een reactie op de goedkeuring van de startbeslissing spreekt woordvoerder Jan Creve van Doel 2020 van een belangrijke heroriëntering, omdat voor het eerst alle actoren worden betrokken en men nu wil bekijken wat nodig en mogelijk is.