Taskforce: "Nog geen nieuwe maatregelen nodig"

De coronacrisis sijpelt ondanks alle maatregelen geleidelijk steeds meer door in het havenweefsel. Op haar eerste bijeenkomst stelde de Taskforce COVID-19 vast dat voorlopig geen extra maatregelen nodig zijn.

Om de haven draaiende te houden werd vorige week beslist over te gaan tot de vorming van een Taskforce. Die zal voortaan wekelijks het reilen en zeilen in de haven bekijken: Taskforce COVID-19 of het coronacrisisplatform van de Antwerpse haven. Alfaport Voka, ASV, Cepa, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, de Vlaamse Waterweg, Douane, Rijkswaterstaat en ESPO, SPNA, Brandweer, essenscia en het kabinet Lydia Peeters overlegden vandaag donderdagmiddag voor het eerst.

Positief is alvast dat volgens de Taskforce de terminals normaal draaien. "Momenteel is het havenplatform operationeel en zijn er geen onoverkomelijke problemen", klinkt het in een mededeling. "De afhandeling op de terminals loopt normaal, er is voldoende mankracht aanwezig om de lading te behandelen en chauffeurs rijden zonder al te veel oponthoud af en aan."

De komende dagen worden nog veel extra bewegingen verwacht omdat er zich in het achterland een stockopbouw aftekent door de sluiting van veel handelszaken. Grote ziektecijfers zijn er voorlopig niet. Bij alle nautische spelers is het aantal afwezigheden tot nu toe beperkt. "Er worden momenteel ook terugvalscenario’s gemaakt om de dienstverlening te blijven borgen", zegt het Havenbedrijf daarover.

China

Uiteraard wordt de weerslag van de crisis in China hier niettemin snel duidelijk, terwijl de crisis hier in Europa nog dagelijks aanzwelt. Zo is al duidelijk dat er de komende weken vanuit China vijftien grote containerschepen minder naar Antwerpen komen en afvaarten werden geschrapt. Alles samen al minstens een verlies van zowat 115.000 teu. Daardoor dreigen stilaan tekorten te ontstaan bij bedrijven die op bepaalde Chinese inputs wachten voor hun productie.

Reefers

In die onzekere toekomst tekent zich volgens onze bronnen dan ook één probleem al duidelijk af: minder aanvoer van containers betekent ook minder beschikbare lege containers voor onze afvoer. Bovendien begint vooral de voorraad koelcontainers te slinken omdat producenten hierin producten willen opslaan in afwachting van het einde van het corona-alarm. Dat fenomeen doet zich overigens nu al wereldwijd voor. De mededeling van het Havenbedrijf na de eerste bijeenkomst van de Taskforce vermeldt dit probleem echter niet. 

Vertragingen

Uiteraard poogt de Taskforce de grote lijnen te zien in de komende evoluties. "De logistieke keten functioneert normaal en vangt de piekvragen van de markt goed op. De vraag naar levensmiddelen en gezonde voeding, zoals bananen, is gestegen, wat heeft geleid tot een stijging in aanvoer van deze producten", zegt de mededeling. 

De vele beperkingen aan de binnengrenzen zorgen nu toch al voor ‘toenemende vertragingen’. Tegelijk wordt verwacht dat de komende weken het aantal beschikbare mensen in de verschillende vervoersmodi hoe dan ook zal afnemen. In dat geval zou volgens sommige spelers, zeker als er nog meer beperkingen komen, de Europese distributie wel eens onder druk komen te staan. Zeker voor gekoelde ladingen en voedingswaren zou dat het geval kunnen zijn. In de mededeling benadrukt het Havenbedrijf "het belang van het open houden van de grenzen in Europa voor alle vormen van goederentransport".

Overheid

Om veilig te werken zijn ontsmettingsmiddelen noodzakelijk. Volgens onze bronnen bestaat de vrees dat die hier en daar uitgeput zouden kunnen raken. Op langere termijn – als de crisis nog veel langer zou duren – bestaat volgens onze informatie de vrees dat mankracht zou wegvallen door het reces én door ziekte. Er wordt in ieder geval rekening gehouden met grote pieken en dalen in het containervervoer in de komende maanden.

De Taskforce vraagt om nu snel en maximaal alle administratieve verkeer in de bevoorradingsketen te digitaliseren. Een ander knelpunt vormt het verschil in aanpak tussen België en Nederland. "Bij de loodsen zijn er zowel Vlamingen als Nederlanders actief", klinkt het. "De Nederlandse stelling vertrekt vanuit een gecontroleerde besmetting terwijl de Vlaamse norm veel strenger is. MDK werkt aan een aanpak waarbij de twee soorten maatregelen niet tegenstrijdig zijn."

Maatregelen

De bestaande veiligheidsmaatregelen werden door de taskforce herbevestigd. Men wijst op de nood aan preventieve hygiënische maatregelen en het voorzien van voldoende reinigingsmiddelen in machines. Er wordt opgeroepen om zoveel mogelijk documenten digitaal uit te wisselen en zo het menselijk contact tot een minimum te beperken. De bemanning van schepen en het personeel op de kaai zullen vooral vanop afstand communiceren (via radio en/of telefoon). Ook het toepassen van de regels van social distancing, in de mate van het mogelijke en in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, wordt herhaald. Extra maatregelen zijn op dit moment niet aan de orde.

Er wordt ook een havenmonitor opgesteld om de dagelijkse werking in kaart te brengen met het oog op eventuele extra maatregelen.

Paul Verbraeken/Bart Timperman