Studie over nautische capaciteit Schelde komt er niet

De Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie voert de studie over de nautische capaciteit van de Westerschelde af wegens "te duur en niet echt nodig". Wat er wel komt, is een ‘quick scan’ voor de ‘Extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen’.

De ‘Capaciteitsstudie Schelde’ stond al langer op de agenda van de VNSC, die vorig jaar een Europese aanbesteding lanceerde. Vier partijen dienden daarop een voorstel in.

De bedoeling was tweeledig. Enerzijds uitzoeken in welke mate de Westerschelde (op Nederlands grondgebied) en de Beneden-Zeeschelde (in België) de groei van de scheepvaart van en naar de Scheldehavens, met de steeds talrijkere getijafhankelijke schepen, aankunnen. Anderzijds oplossingen formuleren voor mogelijke knelpunten. Daarbij wou de VNSC alvast vooruitkijken tot 2035.

Geen eindpunt

Maar het beschikbaar budget is ontoereikend voor de aanbesteding van die studie, stelt de VNSC vast. Er rezen blijkbaar ook vragen over “de urgentie, het nut en de noodzaak om een complexe en dure capaciteitsstudie nu te laten uitvoeren”. De aanbesteding is daarom stopgezet.

De Scheldecommissie onderstreept wel dat ze “samen met haar stakeholders verder wil werken aan een langetermijnperspectief voor de toegankelijkheid van het Schelde-estuarium”. In het najaar moet er een besluit komen over hoe de VNSC daaraan invulling wil geven.

Wel quick scan

Die beslissing betekent niet dat ook de ‘quick scan’ die in het raam van het complex project ‘Extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen’ is aangekondigd, wegvalt, onderstreept Freddy Aerts, voorzitter van de taskforce die zich over dit dossier buigt.

De resultaten van die ‘quick scan’ worden nog dit jaar verwacht en zullen net als alle resultaten van het onderzoek rond het ECA-project bekendgemaakt worden, voegt het hoofd van de Afdeling Maritieme Toegang van het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken, hier nog aan toe.

Jean-Louis Vandevoorde