Antwerps Havenbedrijf: "Vernietiging GRUP betekent niet terug naar af"

De Raad van State vernietigt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Zeehavengebied Antwerpen van april 2013 voor Linkerscheldeoever. Het GRUP voor rechteroever blijft wel overeind. Het Havenbedrijf ziet geen 'terug naar af'.

Door de beslissing van de Raad van State vallen de onteigeningsplannen voor de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg en voor de natuurgebieden Prosperpolder Zuid fase 1, Doelpolder Midden, Nieuw Arenberg fase 1 en Grote Geule weg. Op Rechterscheldeoever blijft het GRUP onverminderd van kracht.

Volgens de Raad van State zijn de havenontwikkeling en de natuurontwikkeling op Linkerscheldeoever onlosmakelijk verbonden. Omdat de Raad op 20 december 2016 het GRUP voor de havenontwikkeling al vernietigde, vindt het hoogste rechtscollege nu ook het GRUP voor de natuur moet vernietigd worden. Dit wil zeggen dat alle gebieden die in het GRUP als natuur aangeduid waren (Prosperpolder Zuid fase 1, Nieuw Arenberg fase 1, Doelpolder Midden en Grote Geule) nu terugvallen op de ruimtelijke bestemming uit het Gewestplan van 1978. Grote delen van Linkerscheldeoever hebben nu opnieuw de gemengde bestemming landbouw / havenuitbreiding. De Raad maakte eerder al wel een uitzondering voor het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland. Die uitzondering is bevestigd, zodat de havenbestemming op die plaats overeind blijft.

Rechteroever

De Raad vernietigt het GRUP voor het deel Rechterscheldeoever niet. Daarmee gaat de Raad van State in tegen de auditeur die voorstelde om ook dat deel te vernietigen. Dit betekent onder andere dat de havenbestemming voor het Logistiek Park Schijn en de natuurbestemming voor de Opstalvallei van kracht blijft. 

"Ook na de vernietiging van het GRUP voor de Linkerscheldeoever blijft een bloeiende haven in een leefbare omgeving het streefdoel", zegt procesmanager Jan Hemelaer van Ontwikkeling Havengebied Antwerpen (OHA). "Het is nu belangrijk dat bewoners, landbouwers én bedrijven in het havengebied en omgeving snel duidelijkheid over hun toekomstmogelijkheden krijgen. De Vlaamse overheid overlegt met het middenveld, de betrokken overheden en de actiegroepen. Ze bestudeert nu eerst het arrest en de impact ervan. Daarnaast zet de overheid het complex project verder om op korte termijn een oplossing te bieden voor de vraag naar extra containerbehandeling in het havengebied Antwerpen."

Geen verrassing

Voor het Havenbedrijf komt de beslissing van de Raad van State niet als een verrassing. "Deze beslissing lag in de lijn der verwachtingen", licht woordvoerster Annik Dirkx toe. "Voor de verdere havenontwikkeling betekent dit geenszins dat het 'terug naar af' is." Het Havenbedrijf is tegelijkertijd tevreden dat het GRUP over de Rechterscheldeoever niet vernietigd werd en de havenontwikkeling daar dus gewoon kan verdergaan. Alternatieven voor de Linkeroeverplannen die de Raad van State nu afserveert, worden inmiddels al onderzocht binnen het "decreet complexe projecten". Het Havenbedrijf zegt tevreden te zijn dat de Vlaamse regering duidelijk heeft gemaakt dat er specifiek in de haven van Antwerpen extra containercapaciteit nodig is om de internationale concurrentiepositie te kunnen handhaven.

Juridische zekerheid

Van de veelheid aan realistische en minder realistische oplossingen die voorliggen, behoudt het Havenbedrijf een voorkeur voor de drie alternatieven waarin een Saeftinghedok een rol speelt. Die piste zou het best aansluiten bij de behoeften van terminaloperatoren en rederijen. Het Havenbedrijf benadrukt dat in de langlopende discussie over de afbakening van het havengebied steeds afwegingen hebben meegespeeld rond ruimtegebruik, leefbaarheid van de woonkernen, landbouw, natuurontwikkeling en ruimte voor de ontwikkeling van de haven. Het Havenbedrijf hoopt wel dat de verdere havenontwikkeling op Linkeroever in een juridisch zeker kader tot stand kan komen. 

Bart Timperman / Michiel Leen