Audit nautische keten: "Structurele ingrepen nodig"

Een van de aanbevelingen uit een rapport van Audit Vlaanderen over de nautische keten is een flexibeler invulling van de benodigde loodsencapaciteit. Multivalentie is een van de maatregelen daarvoor, maar leidt niet automatisch tot meer efficiëntie.

Audit Vlaanderen geeft in zijn rapport over de nautische keten in opdracht van de Vlaamse regering drie aanbevelingen: een betere planning van de nautische dienstverlening, het verruimen van de interne planningshorizon en een flexibeler invulling van de benodigde loodsencapaciteit.

Het rapport is heel duidelijk. "Er zijn structurele ingrepen nodig in de arbeidsorganisatie en de onderliggende reglementeringen van het loodswezen", staat er. "De huidige manier van werken stuit daarbij duidelijk op haar grenzen." Een duidelijke stellingname. Maar de veelbesproken multivalentie blijkt niet noodzakelijk de enige zaligmakende oplossing.

Multivalentie

Een van de maatregelen om de loodsencapaciteit beter in te vullen is volgens Audit Vlaanderen de multivalentie van het korps. Dat element was de aanleiding voor de Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) om de goedkeuring van het optimalisatieplan tegen te houden. Zij beweerden dat dit niet efficiëntieverhogend, maar net efficiëntieverlagend werkt. Het rapport geeft hen deels gelijk. Audit Vlaanderen verwijst naar buitenlandse multivalente korpsen die in functie van de afstanden nog steeds standaard met een loodswissel werken. Het voordeel van multivalentie is dat in pieksituaties toch kan doorgevaren worden zonder loodswissel. Dat kan nuttig zijn om een loodsentekort op een bepaalde locatie op te vangen.

Audit Vlaanderen raadt aan om te werken met vier tot maximaal zes ploegen in plaats van de huidige 44 ploegen, een beperkt aantal standbyloodsen en aangepaste momenten van ‘op en af beurt gaan’ in functie van piekmomenten.

Planning

Volgens het rapport zijn de meeste elementen al aanwezig om een betere planning van de nautische dienstverlening in de toekomst mogelijk te maken. Voor de kortetermijnplanning is enkel een betere informatie-uitwisseling nodig. Voor de langetermijnplanning moet op basis van een analyse van historische gegevens gewerkt worden.

Verruiming planningshorizon

Een continue informatie-uitwisseling tussen alle betrokken actoren is nodig om de planning te halen. Daarbij moet nagegaan worden of informatiedeling tussen nautische dienstverleners op een aantal vlakken niet vroeger kan plaatsvinden dan nu het geval is. Dat zou de planning van andere ketenactoren kunnen vereenvoudigen. Als voorbeeld wordt de opgave van het aantal benodigde slepers aangehaald. Een vroegere opgave door de loodsen zou de planning van de sleepoperatoren kunnen vereenvoudigen.

Koen Heinen