Havens en scheepvaartsector krijgen stem in raadgevend comité MDK

De Vlaamse regering heeft de kiem gelegd van het raadgevend comité waarin havens en havengebruikers mee de bakens inzake maritieme dienstverlening zullen kunnen uitzetten bij MDK.

De Vlaamse regering nam afgelopen vrijdag op voorstel van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts de principiële beslissing “tot oprichting van een raadgevend comité bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust”.

“Het raadgevend comité voor MDK zal aansluitend op de audit nautische keten op langere termijn adviezen en voorstellen formuleren over de te volgen strategie, optimalisatiemogelijkheden en de operationalisering van de beleidsmaatregelen met het oog op een doelmatige, doeltreffende en klantgerichte dienstverlening vanuit het agentschap”, gaf de Vlaamse regering als toelichting.

“Van zo’n adviescomité is al jaren sprake. We gaan er nu concrete gestalte aan geven”, reageert administrateur-generaal Jacques D’Havé van MDK (foto 2) desgevraagd.

Wanneer precies het comité het levenslicht zal zien, kan hij nog niet zeggen. De Vlaamse regering wil overigens eerst nog het advies inwinnen van SERV en de Raad van State.

Over de samenstelling bestaat daarentegen al meer duidelijkheid: het nieuwe adviesorgaan zal twaalf leden tellen, één voor elke Vlaamse zeehaven en acht voor representatieve organisaties zoals de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV), Alfaport en hun tegenhangers in Gent en Zeebrugge.

Tevredenheidsenquête

Uit de jongste tevredenheidsenquête die MDK bij rederijen, agenturen en scheepsmakelaars eind vorig jaar organiseerde, blijkt overigens dat die klanten best tevreden zijn over de dienstverlening van het agentschap en zijn geledingen Loodswezen en Scheepvaartbegeleiding. Verbeterpunten hebben onder meer te maken met de nautische ketenwerking, beschikbaarheid van loodsen, informatieverstrekking bij slecht weer, stakingen en de behandeling van klachten.

Dat MDK een hogere tevredenheidsscore haalt dan in 2012 en 2008 verbaast Jacques D’Havé niet. Hij wijst naar de inspanningen die over de jongste jaren zijn geleverd en geeft het voorbeeld van de vlotte afhandeling van megacontainerschepen die van en naar Antwerpen varen.

“In 2009 hebben we het eerste grote schip van dat type binnengeloodst. Nu zitten we aan meer dan 500 bewegingen per jaar van schepen die tot 400 meter lang en 60 meter breed gaan en tot 15,7 meter diep in het water steken. Het is een hele prestatie om dat allemaal probleemloos gedaan te krijgen.”

Als tweede voorbeeld noemt hij het terugdringen van de wachttijden voor het beloodsen van zeeschepen dankzij het inzetten van nieuwe beloodsingsvaartuigen.

De tevredenheidsenquête vond wel plaats voor de stakingen en stiptheidsacties van eind vorig jaar en begin dit jaar, die heel wat reacties losweekten.

Over de onderhandelingen die binnen MDK en Loodswezen aan de gang zijn, verklaart de administrateur-generaal dat die lopende zijn en de laatste aanpassingen op het sectorcomité van december hun beslag moeten krijgen.