Havendecreet aan actualisering toe

Het havendecreet moet misschien wel op de schop, want een aantal mechanismen en modaliteiten die daarin voorzien zijn, worden in de praktijk anders ingevuld. Havencommissaris Jan Blomme vindt een denkoefening daarover alvast noodzakelijk.

Tijdens de gedachtewisseling met Vlaamse parlementariërs die havencommissaris Jan Blomme vorige week had in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken, kwam niet alleen de samenwerking tussen de havens zelf ter sprake. Blomme verwees ook naar de gewijzigde relatie tussen die havens en de Vlaamse overheid.

Financiering

Een 'herijking' dringt zich misschien wel op, liet hij verstaan. “Er is mij gesuggereerd om over het samenwerkingsmodel tussen de havens en de Vlaamse overheid, zoals dat vastligt in het havendecreet, een intense en fundamentele brainstorming te houden om te kijken of het de moeite zou lonen om daar aanpassingen aan te brengen”, verklaart Jan Blomme.

De havencommissaris verwijst in het bijzonder naar de afspraken die in het decreet zijn gemaakt over de financiering en subsidiëring van investeringen zoals die in de nautische toegankelijkheid en de bouw van nieuwe sluizen om die veilig te stellen. Volgens het Havendecreet zijn die volledig ten late van het Vlaams Gewest. In de praktijk draagt elke haven nu een substantieel deel (15%) bij tot het project dat hem rechtstreeks aanbelangt.

“Ook de havendecreetskosten worden om budgettaire redenen niet meer volledig uitbetaald”, stipt Blomme aan. Begrotingstechnisch heeft Vlaanderen het steeds moeilijker om al zijn engagementen na te komen, zegt hij nog.

Europese druk

Daarbij komt nog dat Europa druk uitoefent om het fiscaal regime van de havens bij te sturen en hen voor hun meer marktgerichte activiteiten aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen. Dat kan volgens Blomme inhouden dat nagedacht moet worden over een bijsturing van de roeping van de havenbesturen. “Misschien moet hun werking tot op zekere hoogte meer vanuit de filosofie van een privaat bedrijf gestuurd worden."

Havenkapiteins, loodsdiensten en Infrabel

Blomme heeft op zijn bord nog andere dossiers liggen. “Op vraag van de havenbesturen” is hij bezig met een actualisering van de havenkapiteinswet van 1936. Dat werk zou “binnen één à twee maanden” afgerond moeten zijn.

De havencommissaris gaat zich ook buigen over de kostenramingen van het Loodswezen en de vaststelling van de loodsgeldtarieven.

Verder zal hij een gemeenschappelijke positie van de Vlaamse havens ten opzichte van Infrabel mee formuleren. “Er zijn een aantal gemeenschappelijke klachten over de werking van Infrabel”, laat hij optekenen.