Website Havenbedrijf voor kandidaat-concessiehouders Saeftinghe

Bedrijven die interesse hebben in een concessie op het toekomstige Saeftinghedok, kunnen zich kandidaat stellen via een webpagina van het Antwerpse havenbedrijf. De overheid verwacht wel dat kandidaten meedenken over milieu en mobiliteit.

Alle geïnteresseerde partijen (terminaloperators, rederijen enzovoort) mogen deelnemen aan de marktbevraging voor de concessies binnen het project voor extra containercapaciteit in Antwerpen (ECA). De voorwaarden staan omschreven in een lijvige consultatiebundel op de website van het Havenbedrijf. Deelname gebeurt door het indienen van een consultatiedossier via diezelfde website, uiterlijk op 7 februari 2020 voor 12.00 uur. 

Haalbaarheid onderzoeken

De volgende stap in de uitbouw van het ECA-project is de definitieve vaststelling van het Voorkeursbesluit door de Vlaamse regering en de formele start van de uitvoeringsfase. Dan worden de bouwstenen van het voorkeursalternatief omgezet  in concrete projecten. In de aanloop daarnaar wil het Havenbedrijf kennis krijgen van de visie, standpunten naar haalbaarheid, eventuele risico’s die de deelnemers aan de marktconsultatie zien met betrekking tot de momenteel voorziene invulling van de verschillende bouwstenen. Het Havenbedrijf kan dan in de verdere uitwerking van het Project ECA die visies analyseren, afwegen en eventueel, in originele of gewijzigde vorm, meenemen of er rekening mee houden.

Duurzaamheid en milieu prominent

Het Havenbedrijf vraagt deelnemers om hun visie te delen voor één, meerdere of een gedeelte van de ECA-bouwstenen. Hierbij moeten ze rekening houden met drie belangrijke actiepunten van de Vlaamse regering. Qua mobiliteit: hoe zullen ze de modal-splitdoelstellingen realiseren? Over emissies: welke concrete maatregelen worden genomen om de uitstoot van CO2, NOx en fijn stof terug te dringen? Wat duurzaam en efficiënt ruimtegebruik betreft: wat zijn de maatregelen om de beschikbare ruimte zo efficiënt en optimaal mogelijk te gebruiken?

Manager Michiel Vermeiren van Shipping Lines en directeur klantenrelaties William Demoor treden op als contactpersonen. 

Michiel Leen