Havenarbeid: Huts kijkt naar Peeters, bonden naar werkgevers

Nu de Europese procedure rond havenarbeid van de baan is, moet minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zijn belofte nakomen om rechtszekerheid te scheppen voor logistiek in havens, zegt Fernand Huts. Het Havenbedrijf Antwerpen deelt die visie.

Na de stopzetting van de Europese ingebrekestellingsprocedure tegen België over de organisatie van de havenarbeid heerste gisteren vooral tevredenheid en opluchting. Die was vooral bij de havenbonden tastbaar, maar zelfs in het Huts-kamp was de toon opvallend gematigd.

Blik op Peeters

Fernand Huts, topman van Katoen Natie en voornaamste voorvechter van een hervorming van de havenarbeid aan werkgeverszijde, deed geen poging om de beslissing van de Europese Commissie in een negatief daglicht te stellen. “Er is een belangrijke stap gezet. De sociale vrede is bewaard. De bonden en de havenarbeiders, de containerwerkgevers, Kris Peeters, zowat iedereen is gelukkig”, liet hij optekenen.

“De bal ligt nu in het kamp van Kris Peeters”, voegde hij daar meteen aan toe. De minister van Werk moet nu werk maken van een definitieve regeling en van rechtszekerheid voor logistiek en e-commerceactiviteiten in havengebied.

“Belofte maakt schuld. Wij vragen maar één ding. Laat ons verder arbeidsplaatsen scheppen, zoals we dat in de voorbije jaren gedaan hebben. De oplossing is eenvoudig: laat ons in havens werken aan dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde cao’s die langs het Albertkanaal en elders in Vlaanderen en België van toepassing zijn.”

“Ik zie niet in waarom het zou mislopen. Iedereen wenst een oplossing voor logistiek en e-commerce. Ook de havens willen dat er beweging komt in dat dossier. Kris Peeters is een zeer handig man. Ik heb bewondering voor wat hij voor de havenarbeid heeft weten te realiseren. Het kan voor hem geen probleem zijn om ook voor logistiek en e-commerce rechtszekerheid te scheppen. Hij is nu aan zet.”

Geen eindpunt

Karl Huts, voorzitter van de het Koninklijk Verbond der Behandelaars en Goederenstromen (KVBG), haalt net als zijn vader de harde kritiek op het akkoord van vorig jaar tussen havenbonden en werkgevers niet opnieuw boven.

“Onze standpunten zijn niet gewijzigd, maar wij nemen akte van wat gebeurd is. Dit lost de problemen op het stuk van logistiek en e-commerce niet op, maar zou de aanzet tot een oplossing kunnen zijn. Zolang iedereen maar inziet dat dit geen eindpunt, maar een vertrekpunt is.”

“Het echte probleem blijft dat we in havens niet onder dezelfde cao’s kunnen werken als in de rest van het land. In de ingebrekestellingsprocedure kwam dat aspect maar heel zijdelings aan bod en het antwoord daarop in het akkoord van vorig jaar lost het vraagstuk niet op. Als we dat uitklaren, zal de impact vele malen groter zijn dan wat nu op tafel ligt.”

“Wij moeten daar nu snel werk van maken. Morgen is eigenlijk al te laat. Elke dag vloeien opportuniteiten en de bijhorende jobs weg naar het buitenland. Laat ons voortsurfen op de golf van opluchting en eindelijk rechtszekerheid creëren voor logistiek en e-commerce. De minister heeft beloofd dat hij dat dossier zou regelen eens de ingebrekestelling door Europa van de baan is. Wij willen daar onze volle steun aan geven.”

Werk niet af

Het Havenbedrijf Antwerpen zit op dezelfde golflengte. Tevredenheid over de stopzetting van de procedure tegen de wet-Major gaat daar eveneens gepaard met de boodschap dat de modernisering van de havenarbeid nog niet af is.

“Het lange traject van de voorbije jaren heeft geloond, tot ieders tevredenheid. Bedrijven in de haven beschikken opnieuw over de nodige bedrijfszekerheid. Vandaag mag echter geen eindpunt zijn. De logistiek en de e-commerce in het havengebied moeten hervormd worden, zodat de bedrijven actief in deze sector de concurrentie op een marktconforme manier kunnen aangaan”, zegt het Antwerps havenbestuur.

Het Havenbedrijf spreekt de overtuiging uit dat “deze problematiek op dezelfde manier, met respect voor het sociaal overleg, kan worden behandeld en op die manier tot een geslaagd resultaat kan leiden”.

Verbintenissen nakomen

Bij de vakbonden is de opluchting over de stopzetting van de inbreukprocedure groot. “Het zwaard van Damocles dat sinds 2014 boven ons hoofd hing, is weg”, zegt Marc Loridan van ABVV-BTB.

“Er heerste veel onrust bij de havenarbeiders. Het heeft na het positief referendum van juni vorig jaar nog elf maanden geduurd voor Europa de knoop finaal doorhakte. Intussen waren al hervormingen in gang gezet zonder absolute zekerheid dat de Europese Commissie vrede zou nemen met de onderhandelde oplossing die we met de werkgevers bereikt hadden”, treedt Kurt Callaerts van ACV-Transcom hem bij.

De gedane beloftes moeten nu worden uitgevoerd, vinden ook de bonden. Alleen hebben zij het niet over een definitieve regeling voor logistiek en e-commerce, maar over de afspraken die met de werkgevers gemaakt zijn over de voortzetting van de Compensatiefondsen van Bestaanszekerheid en van het systeem van ‘Verminderd Arbeidsongeschikt’ (VA) tot 2021.

“De werknemers zijn hun deel van het akkoord nagekomen. De werkgevers moeten dat nu ook doen. Pas daarna kunnen we verder praten”, stelt Callaerts.

“Voorlopig en voorwaardelijk”

Eric Van Hooydonk plaats dan weer heel wat vraagtekens bij de stopzetting van de ingebrekestelling. Die blijft volgens hem “voorlopig en voorwaardelijk”, al wordt dat niet zo voorgesteld.

De Europese kous is dan ook lang niet volledig af, waarschuwt de professor en maritiem advocaat. De beloofde hervormingen rond onder andere multitasking, ploegensamenstelling of aanwervingen buiten de pool laten op zich wachten, geeft hij als voorbeeld. Transportcommissaris Violeta Bulc heeft naar zijn zeggen strikte voorwaarden opgelegd voor de uitvoering van het akkoord waarmee België verdere stappen in de inbreukprocedure kon afwenden. Wordt daar niet aan voldaan, dan zou Europa de zaak kunnen heropenen.

Van Hooydonk verwijst voorts ook naar de andere klachten over het Belgisch havenarbeidsstelsel die bij Europa zijn ingediend. Een tweede inbreukprocedure op basis van die dossiers is geenszins uit te sluiten, benadrukt hij.

Jean-Louis Vandevoorde