Bulc werkt aan nieuw 'Road Package'

Transportcommissaris Bulc werkt aan een pakket maatregelen om de EU-wetgeving inzake wegvervoer te verduidelijken, correct te interpreteren en indien nodig te herzien. Het 'Road Package' moet volgend jaar klaar zijn.

De jongste maanden zijn er in een aantal lidstaten maatregelen genomen die voortspruiten uit een al dan niet correcte interpretatie van de Europese regels. Ook is er door een aantal stakeholders – zoals de Alliance for European Logistics – kritiek geuit op het feit dat de wetgeving te complex is. Zij vragen een slimmere en efficiëntere regelgeving om de kosten in de transport en de logistiek te verminderen en de Europese competitiviteit te verbeteren. Ook de Europese werkgeverskoepel Business Europe heeft zopas een ‘position paper’ gepubliceerd, waarin zij haar verontrusting uit (PDF via deze link).

In haar antwoord op een vraag van Europarlementslid Roberta Metsola (PPE) hieromtrent, verweerde Bulc zich door te stellen dat zij zich wel degelijk bewust is van het belang van de logistiek voor de economie en dat zij zich inzet om de leidersrol van Europa op dat gebied te vrijwaren. “De Commissie heeft zich ertoe verbonden om een aangepast kader te creëren voor een efficiëntere logistieke sector. Dat heeft ze geïmplementeerd in het Witboek van 2011, dat voorziet in een aantal initiatieven op vlak van beleid en wetgeving”, antwoordde Bulc op de parlementaire vraag.

Ook zegt ze dat de Commissie werkt aan eenvoudigere regelgeving in het kader van het REFIT-programma (Regulatory Fitness and Performance), dat een onderdeel is van de  ‘Better regulation policy’ van de Commissie Juncker. Hierbij wordt de huidige regelgeving gescreend op lasten, inconsistenties en inefficiënte regels, en worden correctieve maatregelen voorgesteld. Dat programma behelst ook de transportwetgeving.

‘Road Package’

In de rand van het bezoek van Bulc aan de haven van Antwerpen gisteren (foto), hebben wij vernomen dat zij het probleem ook specifieker wil aanpakken. Zo komt er in 2016 een ‘Road Package’, waarin een aantal sociale aspecten, verkeersveiligheid, e.d.m. aan bod komen. “Alles wat kan leiden tot onduidelijkheid en interpretatie, zal worden herzien”, aldus Bulc. Ook de regels rond cabotage, weekendrust in de cabine e.d.m. zullen aan bod komen.

Om het pakket voor te bereiden wordt op 4 juni a.s. een grote conferentie gehouden. Deze moet dienen om de problemen beter te identificeren. Ze wordt georganiseerd in samenwerking met commissaris Marianne Thyssen (Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Arbeidsmobiliteit) en het Europees Parlement.

Ook komt er een ‘openbare consultatie’ om de pijnpunten op te lijsten en te zien waar men moet bijsturen.

Herziening Witboek

Het ‘Road Package’ volgt op een andere evaluatie van de wetgeving die dit jaar wordt doorgevoerd, met name het ‘Aviation Package’, waarin de uitdagingen en verbeteringen aan bod komen met betrekking tot de verbetering van de competitiviteit van de Europese luchtvaart. Hoewel het onderzoek van de regels vrij diepgaand is, wordt toch aan sommige heilige huisjes niet geraakt, zoals de ‘ground handling’-diensten.

“De screening van de wetgeving inzake wegvervoer in 2016 staat los van de herziening van het Witboek Transport van 2012”, aldus een naaste medewerker van Bulc. Deze ‘review’ start zoals voorzien op 1 januari 2016.

Havenarbeiders

Wij hebben gebruik gemaakt van haar bezoek om Bulc een aantal vragen te stellen over een aantal andere hete hangijzers. Zij hield zich zeer op de vlakte, vooral omdat zij geen uitspraken kan maken over lopende zaken of wetten die nog niet gestemd zijn.

Dat was onder andere het geval over het dossier van de havenarbeiders in België. Onlangs zijn door vertegenwoordigers van de Belgische overheid een aantal voorstellen overgemaakt aan de Europese Commissie. Of deze voorstellen voldoende zijn om een gemotiveerd advies of een zaak voor het Europees Hof van Justitie te vermijden, wou Bulc niet zeggen. “Wij onderzoeken nu de inhoud van de voorstellen”, zei Bulc.

Wel zei ze ook dat ze zich niet wil vastpinnen op een timing. “Het lopend onderzoek is niet echt gebonden aan een deadline. Wij hanteren een open houding", bevestigde een medewerker.

Minimumloon Duitsland

Ook tegen Duitsland loopt een onderzoek, inzake de toepassing van het Duitse minimumloon op buitenlandse truckchauffeurs en binnenschippers. Het gaat om een zgn. ‘EU Pilot’, waarbij de Duitse overheid uitleg moet geven, zodat de Europese Commissie beter kan oordelen of de regels in orde zijn met de Europese wetgeving.

Normaal gezien had de Duitse regering die uitleg op 18 februari moeten geven, maar ze vroeg om uitstel tot 11 maart. De Europese Commissie heeft hierin deels ingestemd en uitstel gegeven tot 3 maart, heeft Bulc ons verklaard.

Over het amendement van de ‘Wet Macron’ in Frankrijk, waarbij buitenlandse chauffeurs moeten genieten van het minimumloon en de sociale voordelen in dat land, wou Bulc zich daarentegen niet uitspreken. “Het amendement en de wet zelf moeten nog goedgekeurd worden. Zolang wij niet over een definitieve tekst beschikken, kunnen wij er niets over zeggen,” aldus de Transportcommissaris.