België zet handtekening onder twee maritieme verdragen

België heeft zowel het internationaal verdrag over het beheer van ballastwater als dat over de veilige en milieuverantwoorde scheepsrecyclage getekend. Het brengt vooral de inwerkingtreding van de BWM-conventie een grote stap dichterbij.

IMO-secretaris-generaal Ki-taek Lim ging begin deze week in Londen bij Belgisch ambassadeur Guy Trouveroy langs om de officiële “toetredingsakten” in ontvangst te nemen (foto).

“Scheepvaart is erg belangrijk voor onze Belgische economie en we trekken voluit de kaart van blauwe groei, maar we verliezen daarbij de bescherming van het marien milieu niet uit het oog. Economie en ecologie kunnen hand in hand gaan”, licht staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein toe.

HKC

Het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuverantwoord recycleren van schepen, beter bekend als de Conventie van Hongkong of HKC, wil ervoor zorgen dat bij de bouw van schepen vanaf de tekentafel rekening wordt gehouden met hun uiteindelijke recyclage. Het schrijft ook regels voor de veilige en milieubewuste afbraak van afgedankte schepen voor, een onderwerp dat de jongste jaren voor heel wat discussie zorgde.

België is naar verluidt pas het vierde land dat dit verdrag ondertekent. Wanneer het verdrag uit 2009 in werking zal treden, is nog lang niet duidelijk. Dat kan pas twee jaar nadat vijftien landen de tekst hebben geratificeerd. Die landen moeten bovendien 40% van de totale brutotonnenmaat van de wereldwijde koopvaardijvloot en 3% van het scheepsrecyclagevolume vertegenwoordigen.

BWM

Het Ballastwaterverdrag of Ballast Water Management (BWM) Convention staat met de toetreding van België daarentegen op een zucht van de eindstreep in het ratificatieproces. De nieuwe internationale regelgeving wordt van kracht twaalf maanden na ratificatie door dertig staten die samen 35% (in tonnage uitgedrukt) van de wereldvloot onder hun vlag varen hebben.

De eerste drempel is al lang gehaald. België is het 48ste land dat zijn definitieve handtekening onder het verdrag zet. Een dag later deed ook Fiji dat. Maar om aan de tonnagevereiste te voldoen zal nog minstens één ratificatie nodig zijn. Met België erbij zit men nu aan 34,82%.

De BWM-conventie heeft tot doel de verspreiding te vermijden van schadelijke stoffen en exogene planten, dieren of organismen die “meereizen” in de ballastwateren van schepen. Hun lozing kan grote gevolgen hebben voor het marien milieu waarin ze terechtkomen. De conventie voorziet in procedures en maatregelen voor het beheer en de behandeling van die ballastwateren.