Antwerpen krijgt luidere havenstem in adviescomité MDK

Als het van de Vlaamse Havencommissie afhangt, krijgt de haven van Antwerpen straks vier vertegenwoordigers in het raadgevend comité dat bij MDK in oprichting is. De drie andere havens kunnen dan op elk twee zitjes rekenen.

In een advies formuleert de Vlaamse Havencommissie (VHC) een viertal opmerkingen en aanbevelingen over het ontwerpbesluit met betrekking tot de oprichting van een ‘Raadgevend Comité’ bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), waaronder voor havens en scheepvaart essentiële diensten zoals het Loodswezen en de Scheepvaartbegeleiding ressorteren. De Vlaamse regering zette daarvoor in mei het licht op groen.

Geen beslissingsbevoegdheid

Het raadgevend comité heeft tot doel “de dienstverlening van MDK naar de Vlaamse havens en de andere partners van de nautische keten te optimaliseren” en “te waken over de transparantie in en de kwaliteit van de dienstverlening”. Het zal bijvoorbeeld adviezen formuleren over de te volgen strategie. Zijn leden zullen tevens op eigen initiatief “beleidsgerichte input en suggesties vanuit de eigen expertise” naar voor kunnen schuiven.

Beslissingsbevoegdheid krijgt het comité echter niet en de Vlaamse Havencommissie benadrukt dat het “niet in de plaats kan treden van het gestructureerde sociaal overleg”. Zij vraagt dat de waarborgen dat dit niet zal gebeuren, zouden worden verduidelijkt.

Meer stemmen voor Antwerpen

Volgens eerdere berichtgeving zou het raadgevend orgaan twaalf leden tellen, een voor elke Vlaamse zeehaven en acht voor representatieve organisaties. De Vlaamse Havencommissie is van oordeel dat in de samenstelling “de grootteverhoudingen tussen de havens tot uiting moeten komen”, net zoals dat bij de VHC zelf het geval al is.

Zij stelt voor om “bijvoorbeeld telkens twee leden te voorzien voor het Havenbedrijf Antwerpen en Alfaport, tegenover telkens één lid voor de andere drie Vlaamse havens en hun respectievelijke havenverenigingen".

Naar verluidt komt dat voorstel er op aangeven van Antwerpen, maar hebben de andere havens geen verzet aangetekend. “Het advies wordt unaniem gedragen door de Vlaamse Havencommissie”, klinkt het. Of de samenstelling van het comité dan gewijzigd wordt of het comité twee leden meer krijgt, zal de minister moeten uitmaken, wordt daar nog aan toegevoegd.

Onafhankelijkheid experts

De Havencommissie vindt daarnaast ook dat de twee “onafhankelijke experts” die in het comité komen, “in geen geval een relatie mogen hebben tot de operationele werking van het agentschap MDK”. Zij ziet dit als “een absolute voorwaarde om de onafhankelijkheid van deze experts te waarborgen”.