Antwerpse rondvaartboten krijgen vaste aanlegplaats op Kattendijkdok

Het Antwerpse stadsbestuur legt een tienjarenplan op tafel voor de historische dokken in de stadshaven. Zo komt er een vaste aanlegplaats voor de rondvaartboten en zullen cruise- en binnenvaartschepen vaker aanmeren aan de Scheldekaaien.

Het Antwerpse college van Burgemeester en Schepenen keurde recent  het Stadshavenplan 2020-2030 goed. Op basis van dat plan wil de stad Antwerpen het Stadshavengebied verder ontwikkelen. Door te focussen op recreatie aan het water moet de band tussen de stad en de rivier verstevigd worden. 

De stad heeft daartoe ook de hefbomen in handen. Sinds 2016 werden de watervlakken van het Eilandje overgedragen van het Havenbedrijf naar de stad en werd de Stadshavendienst opgericht. In 2010 werd bovendien het Masterplan Scheldekaaien goedgekeurd, dat sindsdien gefaseerd wordt uitgevoerd. Dit jaar werd ook beslist om het beheer van de Scheldekaaien grotendeels over te dragen aan de stad. Zo is er een eenduidig beleid mogelijk tussen het Eilandje en de Scheldekaaien op het vlak van ligplaatsbeheer, exploitatiebeheer, politiereglement, handhaving en de concessie voor walvoorzieningen.

Horeca op ponton

“Zeker met het Bonapartedok hebben we een grote opportuniteit om de band tussen de Antwerpenaar en de Stadshaven te versterken”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Daarom gaan we bestuderen of kajakken en andere waterrecreatie daar mogelijk is. We gaan ook op zoek of er commerciële interesse is om op het watervlak van het dok zelf een horeca-invulling uit te bouwen, bijvoorbeeld op een ponton.”

Waterrecreatie is er momenteel nog niet mogelijk tenzij gebonden aan evenementen maar zal in de toekomst wel een belangrijkere rol spelen. Er wordt onderzocht of waterrecreatie mogelijk is in de laagdynamische delen van de Stadshaven, delen met weinig scheepvaart en scheepsbewegingen. In eerste instantie gaat het om de locaties Willemdok, Bonapartedok en Kempisch dok. 

Rondvaartboten: aanleggen op Kattendijkdok

Voor rondvaartboten wil de stad vaste ligplaatsen voorzien aan de zuidoostkant van het Kattendijkdok, vlakbij het publieke ponton aan de New Yorkkaai. Zo zullen burgers en toeristen eenvoudig de vertreklocatie kunnen vinden en rondvaarten kunnen doen op het Scheldegebied en in de zeehaven.

Het plan legt ook de krijtlijnen vast voor het gebruik en de invulling van de historische dokken aan de noordzijde van de oude binnenstad. De Droogdokken Noord worden ingezet ter ondersteuning van de passagiersvaart. Zo kunnen ze bijvoorbeeld door riviercruises en de pleziervaart gebruikt worden als wachtplaats, voor beperkte werkzaamheden en als kortstondige ligplaats.

Het Kattendijkdok is een hoogdynamisch dok met focus op passagiersschepen (evenementschepen, dagrondvaartboten, riviercruises) en daarnaast een publiek ponton voor waterbeleving en watermobiliteit. Ook de beroepsvaart blijft hier een plek behouden ter hoogte van de kaaien in het noordoosten.

Hoog- en laagdynamische dokken 

Het Kempisch dok legt de focus op de pleziervaartsector (concessie jachthaven) en waterrecreatie. Daarnaast  is het onderdeel van de Innovatieve Stadshaven waar er aandacht is voor bedrijvigheid, met aanvullend tijdelijke ligplaatsen als wachtkaaien ter ondersteuning van de binnenvaartsector. Er wordt ook voorzien in enkele commerciële ligplaatsen.

Willemdok, Verbindingsdok en Bonapartedok worden laagdynamische dokken. De watervlakken die vlakbij de historische en toeristische stadskern liggen, krijgen een nieuwe bestemming. De stad beslist om het Bonapartedok te herbestemmen. Er wordt een marktoproep gelanceerd voor een commerciële horeca-invulling op het watervlak. Het centrale deel van het watervlak leent zich dan weer voor recreatie en sport. Doelstelling is dat beide elkaar versterken.

Het centrale deel van de Scheldekaaien vormt volgens de stad het centrale scharnierpunt voor watertoerisme, waterbeleving en watermobiliteit.  Er komt een groot nieuw cruiseponton en een opwaardering van het ponton Steenplein tot publieke verblijfsruimte. Aansluitend aan dit scharnierpunt worden nog bijkomende ligplaatsen voor riviercruises gecreëerd.

Tall ships en binnenvaartschepen

Op de Scheldekaaien – Sint-Andries en Zuid – zal de stad inzetten op landgebonden lokale sport- en spelmogelijkheid langs de Schelde. Er komen ook tijdelijke ligplaatsen voor binnenvaart, marineschepen, opleidingsschepen (zoals de Tall Ships) en riviercruiseschepen als uitwijkplaats voor het cruiseponton.

De deelaspecten van het plan worden door de verschillende stadsdiensten nog verder uitgewerkt. 

Michiel Leen