Vlaanderen gaat inspanningen voor realisatie IJzeren Rijn opdrijven

In de beleidsnota van Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts krijgen zowel het spoor als de binnenvaart de nodige aandacht als aanvullende of vervangende modi voor het wegvervoer. Er worden enkele nieuwe accenten gelegd.

Wat het spoor betreft, zegt Weyts onder meer de nodige stappen te zullen zetten bij de bevoegde autoriteiten in Nederland en Duitsland om het project van de IJzeren Rijn te realiseren. Hij spreekt daarbij wel van de IJzeren Rijn “en/of andere capaciteitsverhogende ingrepen op de goederenspoorcorridor richting Ruhrgebied”. Welke die andere ingrepen dan wel zijn, is niet duidelijk.

Volgens de minister moet snel gestart worden met de realisatie van het gedeelte op Belgisch grondgebied en moet het Belgisch aandeel in het geschatte budget op een bijzondere nationale kredietlijn van het meerjareninvesteringsplan voorzien worden.

Hij belooft voorts ook Het investeringsplan van Infrabel zal rekening houden met de prioriteiten van de Vlaamse spoorstrategie. Voor het goederenvervoer betekent dit dat een aantal Vlaamse prioriteiten moet meegenomen worden. De Vlaamse regering wil de haar toegewezen enveloppe voor prioritaire gewestelijke projecten invullen met projecten die tijdens het vorige investeringsplan niet werden gerealiseerd.

De minister wil ook volop inzetten op de bundeling van lading en het tegengaan van leeg transport. Wat het bundelen van lading betreft, wil hij de ervaring van het kaaimurenprogramma voor goederenvervoer via de binnenvaart als inspiratie gebruiken om gelijkaardige regionale overslagpunten te ontwikkelen voor het spoor. Met het kaaimurenprogramma voor de binnenvaart werden ondertussen via publiek-private samenwerking al meer dan 100 overslagkades langs de Vlaamse waterwegen gecreëerd.

Binnenvaart

Weyts wil in het kader van een gerichte uitbouw van het waterwegennet het kaaimurenprogramma verderzetten. Om het gebruik van de waterwegen te optimaliseren wil hij naargelang de noden de bedieningstijden van de kunstwerken op het hoofdwaterwegennet uitbreiden.

Om de dienstverlening aan de binnenvaart, zoals walstroom, afvalinzameling en drinkwater, op grotere schaal in Vlaanderen aan te bieden en nieuwe initiatieven op dat vlak te coördineren, gaan de Vlaamse overheid, de havens en de binnenvaart samenwerken binnen het Vlaamse Binnenvaartservices Platform (VBSP).

Verder geeft de minister ook aan dat hij maatregelen gaat nemen die ervoor zorgen dat binnenvaarttransport in een bredere range van marktsectoren en – condities competitief kan zijn. Ook hier is niet duidelijk om welke maatregelen het gaat.

Via de resultaten van een macro-economisch voorspellingsmodel voor de binnenvaartsector dat momenteel ontwikkeld wordt, wil Weyts met de Vlaamse transport- en logistieke consulenten op zoek gaan naar nieuwe verladers en nieuwe markten.