Kilometerheffing vrachtwagens blijft voor 2016 voorzien

In het Vlaams Parlement heeft Vlaamse minister Ben Weyts zijn ‘Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2014-2019’ voorgesteld. Daarin bevestigde hij 2016 als invoeringsdatum voor de ‘slimme kilometerheffing voor vrachtwagens’.

 “De uitdagingen voor het mobiliteitsbeleid zijn enorm en budgettaire beperkingen dwingen tot keuzes. Daarom kies ik voor de zaken die de grootste hefboom vormen voor mens en maatschappij”, zegt Weyts ter introductie van het document van liefst 58 bladzijden.

Op het eerste zicht zijn er geen of weinig veranderingen tegenover het vorige beleid van Vlaanderen. Tevens moet men vaak tussen de lijnen proberen te lezen om te weten wat het beleid van Weyts inhoudt.

Kilometerheffing

In zijn beleidsnota bevestigt Weyts alvast dat de invoering van een kilometerheffing voor het vrachtvervoer over de weg blijft voorzien voor 2016. Hier en daar werd immers geopperd dat de drie gewesten en de uitbater van de heffing – ViaPass – niet tijdig klaar zouden zijn en dat met de deadline van 2016 zou worden geschoven. Dit zal dus niet het geval zijn.

“Inzake tarifering wordt gewaakt over de concurrentiepositie van onze bedrijven en economische poorten, zoals onze havens,” zo wordt gesteld. Daarom zal het prijsbeleid bepaald worden in samenwerking met de betrokken partners en zullen eventuele flankerende maatregelen uitgewerkt worden, belooft Weyts..

Omdat de kilometerheffing voor vrachtwagens extra lasten op het vrachtverkeer over de weg betekent, wil Weyts het maatschappelijk draagvlak voor deze maatregel vergroten. “Hiervoor is het noodzakelijk dat de inkomsten uit het rekeningrijden worden ingezet ten voordele van het kwalitatief versterken van het vervoersnetwerk. De belaste weggebruiker dient een kwalitatief en veilig wegennet ter beschikking te krijgen.” Maar of het aangehaalde ‘vervoersnetwerk’ het wegennet is of ook andere netwerken, zoals de waterwegen, wordt niet gespecifieerd.

Voor de personenwagens maakt hij nog geen keuze tussen een wegbeprijzing met een vignet of een heffing per kilometer. Op basis van de resultaten van het uitgevoerde proefproject in de GEN-zone en de ervaringen in het buitenland zal  in overleg met de andere gewesten en de betrokken actoren onderzocht of en onder welke voorwaarden zal worden onderzocht of “op termijn een slimme kilometerheffing voor personenwagens budgetneutraal kan worden ingevoerd die ook in de plaats kan treden van de vaste verkeersbelastingen”. Daarbij zal moeten worden gekeken naar de mobiliteitsimpact, de sociale impact, de impact op de leefbaarheid, de haalbaarheid, en of er voldoende alternatieven zijn.”

Derde Scheldekruising

Ook over de aanpak van de mobiliteitsproblematiek rond Antwerpen en Brussel gaat Weyts niet veel verder dan “dat ze prioritair moeten worden aangepakt”.

De derde Scheldekruising in Antwerpen zal, zoals in het regeerakkoord staat, prioritair uitgevoerd worden. Voor de Antwerpse Ring wil Weyts een programma uitwerken van kosten-baten verantwoorde milderende maatregelen uit. De overkapping van de Ring wordt onderzocht.

“Omdat ik ook op korte termijn maatregelen wil nemen om de mobiliteit in de Antwerpse regio te verbeteren voer ik op korte termijn de 33 ‘quick wins’ uit,” aldus de minister.