Waaslandhaven: recordcijfers, maar grote zorgen

2016 was een boerenjaar voor Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), maar de uitdagingen zijn groot, zeker gezien de venietiging van het GRUP voor de havenuitbreiding op linkeroever en door de toenemende mobiliteitsproblemen.

Bij de voorstelling van het jaarverslag van de Maatschappij Linkerscheldeoever vliegen de fraaie cijfers in het rond. 45 hectaren nieuwe concessie, een zesde opeenvolgende tewerkstellingsrecord van 17.689 voltijdse equivalenten en een stijging van de containertrafiek op Linkeroever met maar liefst een derde, tot 68.572.416 ton. De MLSO ziet haar kernomzet zo stijgen met 8.1% procent tot 12,2 miljoen euro, goed voor een winst van 9.8 miljoen euro. Voor de goede verstaander: de havenactiviteit op Linkeroever is cruciaal geweest in de globale groeicijfers (4 procent erbij in de containeroverslag in 2016) die de hele Antwerpse haven kan voorleggen. En 2017 is goed begonnen, weet havenbedrijf-CEO Jacques Vandermeiren, die deel uitmaakt van de raad van Bestuur van MLSO.

GRUP: terug naar 1978

Ondanks het positieve economische verhaal zijn er enkele zeer concrete omstandigheden die op niet eens zo heel lange termijn kunnen wegen op het succesverhaal van de Linkeroever. Een daarvan is de recente vernietiging van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van de haven op de Linkeroever. "In feite vallen we nu terug op de gewestplannen zoals ze bestonden in 1978", verzucht voorzitter Boudewijn Vlegels. "De afbakening zoals we die nu hanteerden, bestaat de facto niet meer. Door tijdig juridisch ingrijpen kon de uitbreiding van het Logistiek Park Waasland buiten de procedure worden gehouden en konden concessies worden gegeven, maar er rijzen veel vragen. Niet voor niets is er een Complex Project in het leven geroepen voor deze problematiek, dit terwijl er over de grond van de zaak – de compromissen rond ruimtegebruik en natuurontwikkeling – geen discussie was, maar wel over de wettelijke procedure. Ook de natuurontwikkeling blijft nu stilliggen."

Ruimte schaars

Lang mag het juridische getouwtrek evenwel niet blijven duren, want veel gronden voor uitbreiding heeft de maatschappij niet meer ter beschikking. Een harde noot om te kraken, wanneer je net 45 hectare extra terrein hebt ontgonnen en de vraag van de bedrijven onafgebroken groot blijft. "De ruimte raakt op", stelt Paul Nelen van MLSO onomwonden. "We hebben nog slechts enkele tientallen terreinen vrij voor homogene industriële ontwikkeling. Een groot logistiek bedrijf dat vandaag een aanvraag indient, zou geen plaats vinden."

Voor Jacques Vandermeiren is het duidelijk dat de Raad van State zich niet over de inhoud van het GRUP heeft uitgesproken, maar over de procedures. "Het is nu aan de Vlaamse regering om die afspraken in een nieuwe wettelijke vorm te gieten", zegt de CEO van het Havenbedrijf.

Mobiliteit

Een tweede domper op de feestvreugde zijn de mobiliteitsproblemen, die door voorzitter Vlegels expliciet worden vermeld als aandachtpunt in het voorwoord van het jaarverslag. "Het succes is bedreigd door de wegcongestie", klinkt het ook bij de voorstelling. "Er moet meer werk worden gemaakt van een scheiding tussen het haven- en het lokaalverkeer. Het GRUP E34 met westelijke ontsluiting zou de hoogste prioriteit moeten krijgen."

Ook in die kwestie hangt de MLSO af van de beslissingen op andere regeringsniveaus. Intussen komt het er vooral op aan om het havenverkeer weg te houden uit de dorpskernen. Zware vrachtwagens gebruiken de woonkernen nog te vaak als sluipweg. "We moeten investeren in opvolging. Een deel van het extra dividend aan de gemeenten kan daarvoor worden gebruikt", meent Vlegels. "Het is cruciaal voor de leefbaarheid van de dorpen en het lokale draagvlak dat we deze problemen onder controle krijgen."

Werk aan de winkel 

Kortom, ondanks een schitterend parcours in 2016 kan de Maatschappij Linkerscheldeoever niet bij de pakken blijven zitten. De goede start van het jaar 2017 neemt niet weg dat de tijd dringt om voor die twee dwingende problemen een oplossing te vinden.

Michiel Leen