Voka vreest wildgroei aan regelgeving rond stedelijke distributie

Verladers en vervoerders vragen om een betere afstemming van regels rond stedelijke distributie. Zij reiken steden en gemeenten zes ‘handvaten’ aan die daarbij kunnen helpen. Voka wil hierover met steden en gemeenten een actieve dialoog aangaan.

“Het kan niet zijn dat elke stad of gemeente eigen regels begint te hanteren, dat is verwarrend en belemmert de groei van onze ondernemingen. Laat ons werk maken van een helder en transparant regulerend kader”, bepleitte Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, gisteren. Hij deed dat op een event rond slimme stedelijke logistiek, dat Voka samen met andere bedrijvenorganisaties organiseerde.

De forse opmars van e-commerce diende als achtergrond. Vorig jaar kocht men bijna één op tien producten online, goed voor een omzet van 9,1 miljard euro. Dat vertaalt zich onvermijdelijk in toenemende e-commercestromen, die steden en gemeenten steeds meer in goede banen willen leiden.

Logistieke dialoog

 “Lokale overheden doen heel wat operationele en regelgevende ingrepen: heraanleg van wegen, verkeersvrije straten, venstertijden, tonnagebeperkingen, enzovoort. Deze ingrepen bevorderen wel de leefbaarheid, maar hebben dikwijls serieuze implicaties op de economische efficiëntie van de logistieke activiteiten van, naar en in de stad”, stelt Maertens vast.

Volgens Voka moeten technologische innovaties, intelligente transportsystemen en marktgedreven bundelingsconcepten voorrang krijgen in een “logistieke dialoog” die het juiste evenwicht nastreeft tussen leefbaarheid, mobiliteit, economie en bereikbaarheid en tussen “de autonomie van de steden en gemeenten enerzijds en een coherente geharmoniseerde aanpak anderzijds."

Zes handvaten

Voka schuift zes ‘handvaten’ naar voor waarmee steden en gemeenten beter kunnen omgaan met stedelijke logistiek:

  • Ken je stad door data in te zamelen over de stedelijke logistieke stromen.
  • Zorg voor juridische zekerheid en waak erover dat handelslocaties aan een realistische kostprijs kunnen bevoorraad worden en logistieke bedrijven nog efficiënte routes kunnen plannen.
  • Consulteer alle betrokkenen: horeca, detailhandel en kantoren, maar ook bouwwerven, bedrijven en logistieke spelers die de stad beleveren.
  • Wees zuinig met subsidies, hanteer een marktgerichte aanpak.
  • Omarm technologische innovaties en laat voldoende ruimte en vrijheid aan marktpartijen om zelf innovatieve en alternatieve oplossingen aan te reiken.
  • Harmoniseer zoveel mogelijk, ook binnen steden. Teveel afwijkende reglementering verhoogt de kost exponentieel, verlaagt de duurzaamheid en jaagt activiteiten weg uit de stadscentra.

Met deze zes handvaten wil Voka een actieve dialoog mét steden en gemeenten rond slimme stadsdistributie op gang trekken. “Slimme stadsdistributie is dé toekomst. Laat ons werk maken van een eenvoudig, transparant en toekomstgericht beleid zodat onze bedrijven verder kunnen groeien en kunnen investeren. De leefbaarheid en de mobiliteit van onze steden moet hand in hand gaan met deze evolutie”, aldus Hans Maertens.

Jean-Louis Vandevoorde